TCK 6 KAPSAMINDA SİLAH SAYILACAK EŞYALAR koleksiyonu


Kalem tck 6 kapsamında silah niteliğindedir

Özet:

Sanığın katılanı tükenmez kalem ile kasten yaraladığı, suçta kullanılan ve ele geçirilemeyen kalemin doğurduğu sonuç itibariyle fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 6/1-f-4 maddesi kapsamına giren silah niteliğinde olduğu bu sebeple sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/3-e maddesinin uygulanması gerekir.


T.C.
Yargıtay
3. Ceza Dairesi

Esas No:2015/16808
Karar No:2015/31650


Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanığın adli sicil kaydına konu ilamların Uyap sistemi üzerinden temini ile yapılan incelemede;
Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1) Katılanın aşamalardaki istikrarlı beyanlarını doğrulayan adli rapor içeriği ve yeminli tanık anlatımı ile mahkemenin kabulüne göre, sanığın katılanı tükenmez kalem ile kasten yaraladığı, suçta kullanılan ve ele geçirilemeyen kalemin doğurduğu sonuç itibariyle fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 6/1-f-4 maddesi kapsamına giren silah niteliğinde olduğu halde, kalemin ele geçirilemediği ve silah niteliğinde olup olmadığı tespit edilemediğinden bahisle yasal olmayan gerekçe ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/3-e maddesinin uygulanmaması,
2) Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve tekerrüre esas olduğu kabul edilen Erzincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2011/83 Esas - 2011/411 Karar sayılı ilamı ile verilen 1.500 TL adli para cezasının CMUK'un 305/1. maddesi gereğince kesin nitelikte olduğu ve aynı maddenin son fıkrası uyarınca tekerrüre esas alınamayacağı ve sanığın adli sicil kaydına konu diğer ilamların da 18 yaşından küçükken işlenen suçlara ilişkin olması, kesin nitelikte olması ya da seçenek tedbire çevrilmesi nedenleriyle tekerrüre esas olmadığı gözetilmeksizin, mükerrir kabul edilerek sanık hakkında TCK'nin 58. maddesinin uygulanması,
3) Sanığın kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkûmiyetinin kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK'nin 53/1. maddesinde belirtilen hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilirken 5237 sayılı TCK'nin 53/1-c maddesinde belirtilen hakları kendi altsoyu üzerinde koşullu salıverilme tarihine kadar, kendi altsoyu dışındakiler bakımından ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar kullanamayacağının gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK'nin 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, CMUK'un 326/son maddesi gereğince sanığın kazanılmış hakkının dikkate alınmasına, 10.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
BİLGİ NOTU: Cisim fiilen saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile doğurduğu sonuç itibariyle fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 6. maddesinin 1/f-4 bendi kapsamına girer(Yarıtay 3. Ceza dairesi 08/06/2015 tarih 2014/41946 esas sayılı karar)

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.