Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Nafaka ödemesi Koleksiyonu
Taner Erdoğan
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
19.10.2016 / 188


Nafaka takibinin kesinleşmesinden sonra yapılan ödemelerin nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerekir.

Özet:

Nafaka alacağının tahsilini teminen borçlu hakkında takibin kesinleşmesinden sonra yapılan ödemelerin nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerekir. Diğer taraftan, takip öncesine ait yapılan ödemelerde hükmolunan aylık nafaka miktarı ve bu miktarın katları şeklinde ödemeler görünüyor ise, ödeme belgelerinde nafaka borcuna ilişkin olarak yapıldığına dair atıf olmasa dahi bu ödemelerin de nafaka borcundan mahsubu gerekir.


Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/17498
Karar No:2014/21732Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi .. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi'nin 2013/508 Esas sayılı boşanma davasının yargılaması sırasında 11.11.2013 tarihli ara kararı uyarınca, hükmedilen tedbir nafakası alacağının tahsili amacıyla yapılan ilamsız icra takibinde, borçlunun ödeme itirazı üzerine alacaklının itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.
Nafaka alacağının tahsilini teminen borçlu hakkında takibin kesinleşmesinden sonra yapılan ödemelerin nafaka borcuna mahsuben yapıldığının kabulü gerekir. Diğer taraftan, takip öncesine ait yapılan ödemelerde hükmolunan aylık nafaka miktarı ve bu miktarın katları şeklinde ödemeler görünüyor ise, ödeme belgelerinde nafaka borcuna ilişkin olarak yapıldığına dair atıf olmasa dahi bu ödemelerin de nafaka borcundan mahsubu gerekir.
Somut olayda, banka hesabına yapılan ödemelerin tamamı, tedbir nafakası ara kararından öncesine ait olup belirtilen kıstaslara uygun düşmediği görülmektedir. Tedbir nafakasına ilişkin ara kararında, nafakanın dava tarihinden başlatılması ise sonuca etkili değildir. Bu türden ödemelerin ahlaki bir borcun ifası için yapıldığı kabul edilmelidir.
O halde, mahkemece; alacaklının itirazın kaldırılması isteminin tümden kabulüne karar vermek gerekirken, henüz nafaka yükümlülüğü doğmadan yapılan ödemelerin takip konusu borç için yapıldığı kabul edilerek istemin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/09/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
açıklamasız havale   okul ücreti   nafaka ödemesi nasıl yapılır   nafaka ödemesi banka   Nafaka ödemesi Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim