Tehiri icra kararı hacizlerin kaldırılması - mehil vesikası hacizlerin kaldırılması koleksiyonu


Teminat mektubu - icra dairesi

Özet:


Şu hale göre; borçlu tarafından, dosya borcunun tamamı (asıl alacak ve fer'ileri) için icra dairesine banka teminat mektubu sunulmuş olmakla, Mahkemece, aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir....

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/17492
Karar No:2015/21153

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/06/2014
NUMARASI :
DAVACI : K.. B..
DAVALI : A.. K.. vs.
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Borçlu vekili, İcra Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda; takip dayanağı ilamı tehiri icra istemli olarak temyiz ederek dosya alacağına yetecek miktarda teminat mektubu sunduklarını, buna dayalı olarak İcra Müdürlüğü'nden takip dosyasında konulan hacizlerin kaldırılmasını istediklerini fakat istemin reddedildiğini, 28.05.2014 tarihli İcra Müdürlüğü işleminin iptali ile hacizlerin kaldırılmasını talep etmiş. Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi üzerine hüküm, borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
Alacaklı tarafından ilama dayalı başlatılan icra takibinde, alacaklının 08.04.2014 tarihli haciz talebi üzerine, İcra Müdürlüğü'nce hacizler uygulandığı, borçlunun ise 27.05.2014 tarihinde takip dayanağı ilamı tehir-i icra talepli temyiz ettiğine dair derkenar dilekçeyi İcra Dairesi'ne sunarak 330.000 TL miktarlı banka teminat mektubu ibraz etmesi üzerine, 27.05.2014 tarihinde mehil vesikası düzenlendiği ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nce 26.06.2014 tarihinde icranın geri bırakılmasına karar verildiği görülmüştür.
İİK'nun 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için Yargıtay'dan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.
İİK.nun 85/1.maddesi uyarınca; borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Aynı maddenin son fıkrası uyarınca ise, icra memurunun haciz koyarken alacaklı ve borçlunun menfaatlerini gözetmesi gerekir.
Yargıtay'dan tehiri icra kararı alabilmek üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine
.geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer'ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK.nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.
Şu hale göre; borçlu tarafından, dosya borcunun tamamı (asıl alacak ve fer'ileri) için icra dairesine banka teminat mektubu sunulmuş olmakla, Mahkemece, aşkın hale gelen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 25.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.