Tüketici - Vekalet ücreti koleksiyonu






Tüketici - davanın açılmasına sebebiyet verilmemesi - vekalet ücreti

Özet:

Davalının, Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaatının olmamasına rağmen taraflar arasındaki uyuşmazlık nedeniyle tüketici hakem heyetince uyuşmazlık konusu olay hakkında karar verilmesinde davalının bir kusuru yoktur.Davalı,davaya karşı verdiği cevap dilekçesinde de bu hususu açıkça beyan etmiştir.Bu nedenle davalı davanın açılmasına sebebiyet vermemiştir.Davalının tüketici hakem heyetine müracaatının olmaması nedeniyle hakem heyeti kararın iptaline karar verilen davada davalının dava açılmasına sebebiyet verdiği de kabul edilemeyeceğinden yargılama gideri ile vekalet ücretinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırıdır..Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.


T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/41082
Karar No:2014/35779


MAHKEMESİ : Erdek Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/02/2014
NUMARASI : 2013/520-2014/42

Taraflar arasındaki TSSHH kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalının kendilerine ait otelde konakladığını,4 günlük oda tuttuklarını, kendilerine 1.440 TL lik fatura kesildiğini,ancak otelden bir gün önce ayrılması nedeniyle Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat ederek bir günlük ücretin iadesinin istediğini,Erdek Tüketici Sorunları Hakim Heyetinin 29.11.2013 tarih ve 2013/449 sayılı kararı ile de 480 TL nin tüketiciye iadesine karar verildiğini,davalının aynı konuda Şişli Tüketici hakem heyetine de müracaat ettiğini,Şişli Kaymakamlığı Tüketici sorunları Hakem heyetince de 240 TL nin tüketiciye iadesine karar verildiğini ileri sürerek Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptalini istemiştir.


Davalı, Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaatının olmadığını,söz konusu kararın kendisinin şikayeti üzerine verilmediğini ileri sürerek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davacının Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaatının olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne,Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline, 24 TL yargılama gideri ile 480 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.


Davacı eldeki davada;işlettikleri otelde davalının konaklaması nedeniyle 1440 TL fatura kesildiğini, davalının bir gün önce otelden ayrılması nedeniyle bir günlük konaklama bedelinin iadesi için Erdek Tüketici sorunları Hakem heyetine müracaat ettiğini,Erdek Tüketici Sorunları Hakim Heyetinin 29.11.2013 tarih ve 2013/449 sayılı kararı ile de 480 TL nin tüketiciye iadesine karar verildiğini,davalının aynı konuda Şişli Tüketici hakem heyetine de müracaat ettiğini,Şişli Kaymakamlığı Tüketici sorunları Hakem heyetince de 240 TL nin tüketiciye iadesine karar verildiğini ileri sürerek Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptalini istemiştir. Davalı, Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat etmediğini savunmuştur.Davacı da davalının bu savunmasına karşı çıkmamıştır.Taraflar arasında bu hususta uyuşmazlık yoktur.

Uyuşmazlık,davalının Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaatının olmaması nedeniyle bu kararın iptaline karar veren mahkemece,davalının yargılama giderlerinden sorumlu tutulup tutulamayacağı hususundadır.


Davalının, Erdek Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaatının olmamasına rağmen taraflar arasındaki uyuşmazlık nedeniyle tüketici hakem heyetince uyuşmazlık konusu olay hakkında karar verilmesinde davalının bir kusuru yoktur.Davalı,davaya karşı verdiği cevap dilekçesinde de bu hususu açıkça beyan etmiştir.Bu nedenle davadavanın açılmasına sebebiyet vermemiştir.Davalının tüketici hakem heyetine müracaatının olmaması nedeniyle hakem heyeti kararın iptaline karar verilen davada davalının dava açılmasına sebebiyet verdiği de kabul edilemeyeceğinden yargılama gideri ile vekalet ücretinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırıdır..Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulüne,,Erdek Tüketici Sorunları Hakim Heyetinin 18.02.2014 tarih ve 2013/ 520 esas 2014/42 kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 13.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.