Kredi kartı aidatı koleksiyonu


Tüketici - kredi kartı aidatı - 12 punto koyu siyah harf - ayrıca müzakere - haksız şart

Özet:

kredi kartı aidatına ilişkin sözleşme hükmünün 12 punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği, tüketiciyi kart kullanım ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığının iddia ve ispat edilmediği, sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün haksız şart olduğu,


T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/13054
Karar No:2016/3659TARİHİ : 03/02/2015
NUMARASI : 2013/604-2015/389
DAVACI :...
DAVALI :...

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince süresi içerisinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı asil kendisinin ve temsilcisi olduğu şirketlerin davalı bankadan krediler kullandığını, son 10 yıllık dönem içinde kendilerinden tüketici yasasına aykırı olacak şekilde kesilen kredi masrafı, komisyon ücretleri, istihbarat ücreti, hesap ekstresi ücreti, hesap işletim ücretleri ve şahsına ait kredi kartı aidatları ile kredi kartında biriken ve kapandığı için kullanılmayan mil puan bedellerinin faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili tarafların tacir ve kredilerin de ticari kredi olması nedeniyle ... görevli olduğunu, kredi geri ödeme planlarında masrafların belirtildiğini, verdiği hizmet karşılığında tacir olan bankanın makul bir ücret istemesinin haklı olduğunu, olayda tüketici yasasının değil ticaret kanununun hükümlerinin uygulanması gerektiğini savunarak görevsiz yönünden davanın reddini istemiştir.


Mahkemece kredi kartı aidatına ilişkin sözleşme hükmünün 12 punto koyu siyah harflerle düzenlenmediği, tüketiciyi kart kullanım ücreti adı altında bir külfete sokan sözleşme hükmünün tüketici ile ayrıca müzakere edilerek kararlaştırıldığının iddia ve ispat edilmediği, sözleşmedeki kredi kartı üyelik ücreti alınacağına dair hükmün haksız şart olduğu, gerekçesi ile kart aidatı kesintisi olarak 665,00 TL nin iadesine, fazlaya ilişkin istemin ve birikmiş mil puan değerinin ödenmesine ilişkin talebin reddine karar verilmiş hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.


Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 02/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.