Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Teminat Senedi Koleksiyonu
Taner Erdoğan
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
14.11.2016 / 193


“teminattır” ibaresi, neyin teminatı olduğu açıklanmadığı sürece, başlı başına senedin teminat senedi niteliğinde olduğunun kabulünü gerektirmez.

Özet:

Öte yandan takip dayanağı bonoda “teminattır” ibaresinin bulunması, Dairemizin yerleşik içtihatları doğrultusunda neyin teminatı olduğu açıklanmadığı sürece, başlı başına senedin  teminat senedi niteliğinde olduğunun kabulünü gerektirmez.


Kanun No:2004   Madde No:169   Fıkra:Tümü
Kavram: kambiyo senetlerine özgü takip yolu


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/5388
Karar No:2015/8374

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. K. S. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takibe karşı borçlu icra mahkemesine verdiği dilekçede, sair itiraz ve şikayetleri ile birlikte takibe konu senedin bayilik sözleşmesi kapsamında teminat olarak verildiğini de ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece istemin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.

İİK'nun 169/a-1. maddesi gereğince; borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır.

HGK'nun 14.3.2001 tarih 2001/12-233 ve 20.6.2001 tarih, 2001/12-496 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere, dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. İİK'nun 169/a maddesi uyarınca, belgede, takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunlu olup, açıkça atıf yapıldığının kabulü için senedin, vade ve tanzim tarihleriyle miktarlarının belirtilmesi gereklidir.

Somut olayda, 28.04.2007 tarihli bayilik sözleşmesi isimli belgede alacaklının imzası olmadığı gibi, alacaklının cevap dilekçesi ve yargılama aşamasındaki beyanları gözetildiğinde, takibe konu bononun teminat senedi olarak düzenlendiği yönünde kabulünün de bulunmadığı, senedin, neyin teminatı olduğu hususunun, dolayısıyla teminat senedi olduğuna ilişkin iddianın alacaklının imzasını taşıyan ve senede açık atıf yapan  İİK 169/a maddesinde yazılı belgelerle kanıtlanamadığı görülmüştür.

Öte yandan takip dayanağı bonoda “teminattır” ibaresinin bulunması, Dairemizin yerleşik içtihatları doğrultusunda neyin teminatı olduğu açıklanmadığı sürece, başlı başına senedin  teminat senedi niteliğinde olduğunun kabulünü gerektirmez.

O halde mahkemece, borçlunun iddiasını yazılı bir belge ile ispat edemediği ve alacaklı tarafından da takip dayanağı bononun teminat senedi olduğuna yönelik bir kabul beyanının bulunmadığı gözetilerek, bu yöndeki itirazın reddi ile borçlunun sair itirazlarının incelenerek oluşacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - “teminattır” ibaresi, neyin teminatı olduğu açıklanmadığı sürece, başlı başına senedin teminat senedi niteliğinde olduğunun kabulünü gerektirmez.
16.1.2016
2 - Bononun teminat amacıyla alacaklıya verildiğini iddiası - kötü niyet tazminatı
9.6.2016
3 - Bononun teminat senedi olduğuna ilişkin itiraz duruşma açılarak karar verilmelidir
25.3.2016
4 - Teminat senedi olduğuna ilişkin iddianın, hangi ilişkinin teminatı olduğunun senet üzerine konulmuş bir kayıtla ya da takip dayanağı senedin tanzim ve vade tarihi ile miktarı belirtilmek suretiyle açık atıf yapan bir sözleşme ile ispatlanması gerekir.
16.1.2016
5 - Bono • teminat senedi • ispat yöntemi
26.10.2015
6 - Bonoda şekil şartı kayıtsız şartsız borç ikrarı teminat senedi
28.10.2015
7 - Kambiyo senedi vasfı - kambiyo senetleri - başlangıç tarihi - kira sözleşmesi - takibin iptali - icra mahkemesi - teminat senedi - zarar ziyan - açık senet - kiralayan - tahliye - mahsup - bono - iik
13.7.2016
8 - Bayilik sözleşmesi - iyi niyetli hamil - takibin iptali - limited şirket - teminat senedi - üçüncü kişi - gönderme - iyiniyet
13.7.2016
9 - Teminat senedi - borca itiraz - varit olma - tazminat - iik
4.7.2016
10 - Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası - cevap - kullandırılacak kredi risklerine mahsup
4.1.2018
11 - Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası
12.3.2018
12 - Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası sabittir
12.3.2018
Teminat Senedi Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim