Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Hukukçular! 2017 yılında elinizden düşürmemeniz gereken Kararlar Koleksiyonu
Mehmet Korkmaz
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
19.12.2016 / 198


Aksine sözleşme olmadıkça avukatlık ücreti işin sonunda ödenir.bu gerekçe ile istifa eden avukat vekalet ücreti talep edemez.

Özet:

avukat olan davacının davalıya hukuki yardımda bulunmaya başladığı, vekalet ilişkisinin 25.04.2012 tarihli istifa ile sona erdiği, davacı avukatın istifa ettiği tarih itibariyle davalının vekili olarak takip ettiği davaların hiç birisinin sonuçlanmadığı halen derdest olduğu anlaşılmaktadır. Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, iş sonuçlandırılmadan avukatlık ücreti talep edilemeyeceğinden davacının vekalet ücreti ödenmediği 2014/8012-2014/38228
iddiasıyla istifa etmesi haksızdır.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/8012
Karar No:2014/38228Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, avukat olduğunu, davalı ile sözlü olarak yaptığı ücret anlaşması uyarınca bazı davalarda davalının vekilliğini üstlendiğini, vekalet ücretinin davaların başında ödenmesi gerekirken davaların bir çoğunun karar aşamasına gelmesine rağmen vekalet ücretinin ödenmediğini, 11 Temmuz 2011 tarihinde ihtarname gönderdiğini ancak yine ödeme yapılmaması üzerine Kadıköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 2010/158 Esas, Kadıköy 4. Asliye Hukuk mahkemesi' nin 2010/36 esas ve 2010/174 Esas, Kadıköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/167 esas sayılı dava dosyaları yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden 44.620.TL asıl alacak ve 11.01.TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 44.631.01.TL' nın tahsili için icra takibinde bulunduğunu ancak takibe davalının haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek vaki itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının davalar bitmeden ücret istemesinin ve istifasının haksız olduğunu savunarak, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, istifanın haklı olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabulü ile asıl alacağın 43.040.00.TL' lık bölümüne yapılan itirazın iptali ile asıl alacağın %40'ı olan 17.216.00.TL icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Borçlar Kanununa göre vekillikten istifa her zaman mümkün olup, bu istifa vekalet ilişkisini ileriye doğru sona erdiren bozucu ve yenilik doğuran bir işlemdir. Ancak istifa haklı değil ve müvekkil de bu nedenle zarara uğramışsa, vekil bu zarardan sorumludur. Avukatlık Kanununda ise haksız istifa halinde, vekil yönünden Borçlar Kanunundaki düzenlemelere göre daha ağır bir sorumluluk esası getirilmiştir. Gerçekten de, Avukatlık Kanununun 174/1 maddesinde “üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat ücret talebinde bulunamaz.” hükmü mevcut olup, bu hükümle, vekaletten haklı bir neden olmadan istifa eden avukatın, Borçlar Kanunundaki vekalet akdine ilişkin genel düzenlemelerden farklı olarak, herhangi bir zarar şartı olmadan da müvekkile karşı sorumlu tutulduğu görülmektedir. Anılan düzenlemeye göre, haksız olarak işi bırakan, vekaletten istifa eden avukat, ücrete hak kazanamadığı gibi, aksine bir hüküm mevcut değilse aldığı peşin ücretleri, kullanmadığı masraf avanslarını da iş sahibine iade etmek zorundadır.
Avukatlık Kanununun 171/1 maddesinde düzenlenen “Avukat üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.” ve “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”nin 2. maddesinde düzenlenen “...avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır.” hükümleri gereğince de avukat, aksine sözleşme yoksa, işi sonuna kadar takip edip sonuçlandırmadan ücretini talep edemez. (Bkz. Aynı doğrultuda HGK. 23.3.1983 4/562-156; HGK. 3.7.1987 3/92-599; 13. HD. 2005/15433 E. 2008/3694 K.; 13. HD.2008/6280 E. 2008/11580 K.) Ancak haksız azil halinde olduğu gibi, avukatın haklı olarak vekillikten istifa etmesi halinde de, işe devam etme olanağı mevcut olmadığından, avukat, haklı istifa tarihi itibariyle muaccel olan vekalet ücreti alacağının ödetilmesini talep edebilir.
Öte yandan, vekalet ilişkisi bir bütün olup, vekaletten azil gibi, istifa da, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder. Zira, azil ve istifa ile birlikte vekalet akdinin en önemli unsurlarından olan “güven ilişkisi” de sona ermektedir.
Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; dava, vekalet ücreti alacağının tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin olup, 26.03.2010 tarihinde verilen vekaletname ile avukat olan davacının davalıya hukuki yardımda bulunmaya başladığı, vekalet ilişkisinin 25.04.2012 tarihli istifa ile sona erdiği, davacı avukatın istifa ettiği tarih itibariyle davalının vekili olarak takip ettiği davaların hiç birisinin sonuçlanmadığı halen derdest olduğu anlaşılmaktadır. Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, iş sonuçlandırılmadan avukatlık ücreti talep edilemeyeceğinden davacının vekalet ücreti ödenmediği 2014/8012-2014/38228
iddiasıyla istifa etmesi haksızdır. O halde mahkemece haklı nedene dayanmadan istifa etmesi nedeniyle davacının ücrete hak kazanamayacağı gerekçesi ile açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanlış gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre, davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 2500,45 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Aksine sözleşme olmadıkça avukatlık ücreti işin sonunda ödenir.bu gerekçe ile istifa eden avukat vekalet ücreti talep edemez.
1.11.2015
2 - İhtiyati haciz sonrası, esas takipte yetkili icra dairesi hmk genel hükümlere göre belirlenir.
5.11.2015
3 - Haczin amacı, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmamalıdır.
7.1.2016
4 - Doğrudan mernis adresine tebligat çıkartılması hukuki dinlenilme hakkını ihlal eder
29.9.2015
5 - Muhatabın bilinen adresine çıkarılan tebligatın bilâ tebliğ iadesi halinde, 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılabilir.
16.1.2016
6 - Tehir-i icra karar alarak hacizlerin kaldırılması - teminat mektubu
24.8.2016
7 - Her ay maaştan kesilerek gönderilen paraların, icra dosyasına gelmesi ve alacaklı tarafından alınması, icra takip işlemi niteliğinde olmadığından, zamanaşımını kesmez.
8.2.2016
8 - Davalının adresi bilinmiyorsa ne yapmak lazım ? uydurma bir adres mi yazlı ya da boş mu bırakılmalı?
7.4.2016
9 - İlamın (vekalet ücretinin) ayrı ayrı takibe konulması - hgk kararı
11.5.2016
10 - Şirket yetkilisi tarafından da olsa, şirket kaşesi olmadan ya da şirket kaşesi dışına atılan ikinci imza, avaldir.
15.1.2016
11 - Banka hesabının haczi. banka hesabına konulan haciz ne zaman düşer ? 6 ay içinde paranın icra dosyasına celbi talebinde bulunma zorunluluğu
18.2.2016
12 - Teminat mektubu üzerine haciz mümkün mü?
28.9.2016
13 - Veraset belgesi talebi için yetki belgesi alınmış olması şart olmayıp muristen alacağı olduğuna dair belgelerin ibraz edilmesi yeterlidir
16.11.2015
14 - Doğacak alacaklar için iik 89 md gereğince haciz ihbarnamesi gönderilmesi iik 88.maddesi anlamında haciz yazısı olarak değerlendirilir
22.1.2016
15 - Satışının süresinde istenilmesi - avansın yatırılması - kıymet takdirinin yapılmamış olması - satış isteminin reddi
12.3.2016
16 - Avukata, masrafların iş sahibi tarafından işin başında ödendiği karinedir - avukatın haksız nedenle vekaletten istifası
28.10.2015
Koleksiyona Katkılar
17 - Nihai kararın uyaptan öğrenilmesi-bireysel başvuru-hak düşürücü süre-dosyada uyap üzerinden işlem yapılması
29.12.2016
18 - Basit yargılama usulünde temyiz süresinin başlangıcı - kısa karar- hüküm özeti - tefhimden değil tebliğden başlar
1.7.2016
19 - Islah yargıtayca hüküm bozulduktan sonra yapılamaz y.i.b.b.g.k
7.5.2016
20 - Tüzel kişilik perdesinin aralanması- şirketler arasındaki bağ - zamanaşımının ileri sürülmesinin dürüstlük kuralına aykırı olduğu durum
27.8.2015
21 - Senedin düzenlenme tarihinin sonradan doldurulması
8.7.2016
22 - Banka havalesi - açıklama bulunmaması - iik 169/a
9.11.2016
23 - İhtiyati haciz talebi irsaliyeli fatura, cari hesap mutabakatına ilişkin belgeye dayanıyorsa da yaklaşık ispat kuralı uyarınca ihtiyati haciz talebin kabulü gerekir
5.2.2016
24 - Zorunlu başvuru sınırında kalan miktarlar için (2017 yılı için 3.610. tl) tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamaz
18.9.2015
25 - Şirket hissesinin haczinde y ttk'nun getirdiği yenilikler
13.2.2016
26 - Dava açıldıktan sonra davalı tarafı değiştirmek ya da mevcut davalı taraf yanına bir başka davalı taraf ilave etmek, ıslahla dahi mümkün değildir.
10.2.2016
27 - İcra ya da mahkeme dosyasının kaybolması halinde yapılacak işlemler
11.1.2016
28 - Zamanaşımını kesen sebepler • icra takibi
28.10.2015
29 - Nafaka alan kadının başka biriyle yaşaması-nafakanın kaldırılması
6.5.2016
30 - Boşanma davasında maddi tazminatın belirlenmesi biçimi
5.10.2015
31 - İşçi alacağı ilamda brüt olarak belirtilmiş ise, alacaklı vergi ve sigorta primlerini indirdikten sonra net miktar üzerinden takip yapabilir
30.10.2015
32 - Aynı taşınmaza dosyadan ikinci kez haciz konulabileceği
5.7.2016
33 - Davadan feragat nedir?- davanın geri alınması nedir? davayı takipsiz bırakmak ya da davanın müracaata bırakılması nedir?
7.4.2016
Hukukçular! 2017 yılında elinizden düşürmemeniz gereken Kararlar Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim