İhtiyati haciz ve şartları koleksiyonu


İhtiyati haciz talebi irsaliyeli fatura, cari hesap mutabakatına ilişkin belgeye dayanıyorsa da yaklaşık ispat kuralı uyarınca ihtiyati haciz talebin kabulü gerekir

Özet:

İcra İflas Kanunun 257. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için yaklaşık ispat kuralı uygulanır. Mahkemenin davanın reddine gerekçe gösterdiği sunulan belgelerin İİK 68'e uygun olmadığı gerekçesi alacağın ispatı ile ilgilidir. Bu nedenle talep ekinde yer alan faturaların irsaliyeli fatura olduğu ve ayrıca da cari hesap mutebakatına ilişin belge de bulunduğu gözetildiğinde yaklaşık ispat kuralı uyarınca talebin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.


T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/685
Karar No:2015/13030

Taraflar arasındaki ihtiyati haciz talebinin incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati haciz talep eden vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

İhtiyati haciz talep eden vekili, borçlunun 26.08.2014, 23.08.2014 tarihli fatura tutarlarını ödemediğini, alacağın teminat altında olmadığı için ve borçlunun mal kaçırma girişimleri olduğundan ihtiyati haciz kararı verilmesi istenmiştir.

Mahkemece, sunulan belgelerin ihtiyati haciz talebine yeterli olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiş, karar talep eden vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İcra İflas Kanunun 257. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için yaklaşık ispat kuralı uygulanır. Mahkemenin davanın reddine gerekçe gösterdiği sunulan belgelerin İİK 68'e uygun olmadığı gerekçesi alacağın ispatı ile ilgilidir. Bu nedenle talep ekinde yer alan faturaların irsaliyeli fatura olduğu ve ayrıca da cari hesap mutebakatına ilişin belge de bulunduğu gözetildiğinde yaklaşık ispat kuralı uyarınca talebin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ihtiyati haciz talep eden yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 19.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - İhtiyati haciz talebi irsaliyeli fatura, cari hesap mutabakatına ilişkin belgeye dayanıyorsa da yaklaşık ispat kuralı uyarınca ihtiyati haciz talebin kabulü gerekir
5.2.2016
2 - İş kazası nedeniyle açılan davada ihtiyati haciz kararı verilebilirmi ?
8.10.2015
3 - Faktoring şirketi sadece kambiyo senedi ibraz ederek ihtiyati haciz talebinde bulunamaz
1.11.2015
4 - Takiplerin durdurulması kararı, ek kararla ihtiyati hacizleri de kapsadığına ilişkin ek karar geçmişe etkili değildir
3.12.2015
5 - Tanıma ve tenfiz davasında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasında görevli mahkeme
20.1.2016
6 - İçtihat değişikliği/ ihtiyati haciz kararını infaz edecek icra dairesinin hmk genel yetki kurallarına göre belirleneceği
3.11.2015
7 - İçtihat değişikliği- ihtiyati hacizle başlanmış kambiyo takibinde yetkili icra dairesi
23.1.2016
8 - çeke dayalı ihtiyati haciz çekte ciro hamile yazılı çek ihtiyati haczin şartları 2004 s.
2.4.2016
9 - Borçluya yapılan ihtarın sonuçsuz kalması halinde ayrıca kefillere ihtarda bulunulmadan ihtiyati haciz istenilebileceği
8.3.2016
10 - Haksız ihtiyati haciz uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası-
17.4.2016
11 - Kira sözleşmesinin tek başına ihtiyati haciz kararı verilmesi için yeterli olamayacağı , borçlunun kaçma ya da mal kaçırma şüphesini gösteren delil de ibraz edilemediği
5.2.2016
12 - Araç rehni , müteselsil kefile başvuru koşulu - ihtiyati haciz, muaccel alacak, mal kaçırma
16.11.2015
13 - Deniz alacağına dayalı ihtiyati haciz talebinde alacak miktarının yaklaşık olarak bildirilmesi yeterlidir
4.1.2016
14 - İş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında ihtiyati haciz talebi- tam ıspatın aranmadığı-ihtiyatı haciz yerine ihtiyati tedbir kararı verilmesinin doğru olmadığı
24.11.2015