Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İhtiyati haciz ve şartları Koleksiyonu
Taner Erdoğan
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
3.3.2017 / 205


İhtiyati haciz talebi irsaliyeli fatura, cari hesap mutabakatına ilişkin belgeye dayanıyorsa da yaklaşık ispat kuralı uyarınca ihtiyati haciz talebin kabulü gerekir

Özet:

İcra İflas Kanunun 257. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için yaklaşık ispat kuralı uygulanır. Mahkemenin davanın reddine gerekçe gösterdiği sunulan belgelerin İİK 68'e uygun olmadığı gerekçesi alacağın ispatı ile ilgilidir. Bu nedenle talep ekinde yer alan faturaların irsaliyeli fatura olduğu ve ayrıca da cari hesap mutebakatına ilişin belge de bulunduğu gözetildiğinde yaklaşık ispat kuralı uyarınca talebin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.


Kanun No:2004   Madde No:257   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
19. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/685
Karar No:2015/13030

Taraflar arasındaki ihtiyati haciz talebinin incelenmesi sonunda kararda yazılı nedenlerden dolayı talebin reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde ihtiyati haciz talep eden vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

İhtiyati haciz talep eden vekili, borçlunun 26.08.2014, 23.08.2014 tarihli fatura tutarlarını ödemediğini, alacağın teminat altında olmadığı için ve borçlunun mal kaçırma girişimleri olduğundan ihtiyati haciz kararı verilmesi istenmiştir.

Mahkemece, sunulan belgelerin ihtiyati haciz talebine yeterli olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiş, karar talep eden vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İcra İflas Kanunun 257. maddesi uyarınca ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için yaklaşık ispat kuralı uygulanır. Mahkemenin davanın reddine gerekçe gösterdiği sunulan belgelerin İİK 68'e uygun olmadığı gerekçesi alacağın ispatı ile ilgilidir. Bu nedenle talep ekinde yer alan faturaların irsaliyeli fatura olduğu ve ayrıca da cari hesap mutebakatına ilişin belge de bulunduğu gözetildiğinde yaklaşık ispat kuralı uyarınca talebin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ihtiyati haciz talep eden yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 19.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - İhtiyati haciz talebi irsaliyeli fatura, cari hesap mutabakatına ilişkin belgeye dayanıyorsa da yaklaşık ispat kuralı uyarınca ihtiyati haciz talebin kabulü gerekir
5.2.2016
2 - Avukatlar! artık bu hatayı yapmayın! ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yerin yargı çevresindeki icra dairesinde takip yapılması...
23.2.2017
3 - İş kazası nedeniyle açılan davada ihtiyati haciz kararı verilebilirmi ?
8.10.2015
4 - Ödeme yasağı bulunan çek hakkında da ihtiyati haciz kararı verilebileceği
29.12.2015
5 - Faktoring şirketi sadece kambiyo senedi ibraz ederek ihtiyati haciz talebinde bulunamaz
1.11.2015
6 - Kesinleşen takipte tebligatın iptali ve mevcut hacizlerin bu sebeple fekki halinde ihtiyati haciz talebi
20.1.2016
7 - Boşanma davasında tazminat talepleri kapsamında ihtiyati haciz kararı verilebileceği
22.10.2015
8 - İcra takibi durmuş olsa dahi ihtiyati haciz kararı infaz edilebilir
8.10.2015
9 - Takiplerin durdurulması kararı, ek kararla ihtiyati hacizleri de kapsadığına ilişkin ek karar geçmişe etkili değildir
3.12.2015
10 - İhtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp,iik 179/b gereğince verilen tedbir kararında özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece ihtiyati haczi engellemez
16.1.2016
11 - Takip iptal edilir ise, ihtiyati hacizlerde kalkar
17.10.2015
12 - Tanıma ve tenfiz davasında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasında görevli mahkeme
20.1.2016
13 - Çeki temlik cirosu teslim alan tarafın ihtiyati haciz talebinin kabulü gerekir
24.11.2015
14 - İçtihat değişikliği/ ihtiyati haciz kararını infaz edecek icra dairesinin hmk genel yetki kurallarına göre belirleneceği
3.11.2015
15 - Yabancı bayraklı gemi • ihtiyati haciz
28.10.2015
16 - İçtihat değişikliği- ihtiyati hacizle başlanmış kambiyo takibinde yetkili icra dairesi
23.1.2016
17 - İcra takibinden sonra ihtiyati hacizin takibe konması - adalet komisyonu tevzi kararı
20.4.2016
18 - çeke dayalı ihtiyati haciz çekte ciro hamile yazılı çek ihtiyati haczin şartları 2004 s.
2.4.2016
19 - İhtiyati haciz yetkisiz mahkemece verildiğinde, ihtiyati haciz kararına itiraza hangi mahkeme bakmalı
2.3.2017
20 - Borçluya yapılan ihtarın sonuçsuz kalması halinde ayrıca kefillere ihtarda bulunulmadan ihtiyati haciz istenilebileceği
8.3.2016
21 - Haksız ihtiyati haciz uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası-
17.4.2016
22 - Kira sözleşmesinin tek başına ihtiyati haciz kararı verilmesi için yeterli olamayacağı , borçlunun kaçma ya da mal kaçırma şüphesini gösteren delil de ibraz edilemediği
5.2.2016
23 - Araç rehni , müteselsil kefile başvuru koşulu - ihtiyati haciz, muaccel alacak, mal kaçırma
16.11.2015
24 - Deniz alacağına dayalı ihtiyati haciz talebinde alacak miktarının yaklaşık olarak bildirilmesi yeterlidir
4.1.2016
25 - İş kazası nedeniyle açılan tazminat davasında ihtiyati haciz talebi- tam ıspatın aranmadığı-ihtiyatı haciz yerine ihtiyati tedbir kararı verilmesinin doğru olmadığı
24.11.2015
Koleksiyona Katkılar
İhtiyati haciz ve şartları Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim