Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Avukatların meslekleri ile ilgili bilmeleri gereken içtihatlar Koleksiyonu
A.Kemal Yılmaz
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
21.1.2016 / 23


Azil halinde avukatın talep edebileceği vekalet ücretinin denetime uygun bilirkişi raporu ile tespiti gerekir

Özet:

mahkemece davacı avukatın davalılara vekaleten yürüttüğü dava ve icra takip dosyaları tek tek incelenip hangi safhalarda bulunduğunun ve davalının azil sebeplerinin savunma,itirazlar ile birlikte değerlendirilmek suretiyle konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişler heyetinden açıklamalı,taraf,hakim ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak davacının isteyebileceği vekalet ücretinin saptanması,bu miktardan yapılan ödemeler düşüldükten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/12863
Karar No:2014/41460


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı avukat olduğunu,davalı şahıs ve şirketin verdiği Bursa 17. Noterliği'nin 02.02.2012 tarih 03118 yevmiye numaralı vekaletnamesine istinaden dava ve icra takiplerini yapıp tüm hukuki gereklerin kendisi tarafından yerine getirildiğini,davalı tarafın 5.000,00 TL masraf dışında herhangi bir para vermemesine rağmen takip ettiği dosyaların harç ve masraflarını kendisinin karşılamak zorunda kaldığını,buna rağmen hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden azledildiğini,azlin haklı sebebe dayanmadığından Avukatlık Kanununun 164 ve 174. maddeleri gereği vekalet ücretlerinin tamamına hak kazandığını ileri sürerek,mahkeme ve icra dairelerindeki dosyalardan masraf ve vekalet ücreti olarak toplam 96.855,92 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulü ile 94.112,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, ödenmeyen vekalet ücreti alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece bilirkişi raporu esas alınarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, davacı avukatın vekaleten yürüttüğü dava ve icra takip dosyalarının tek tek incelenip,hangi aşamalarda olduklarının tespit edildiği incelenmeden düzenlenen bilirkişi raporu hüküm kurmaya elverişli değildir.Yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulamaz.Öyle olunca mahkemece davacı avukatın davalılara vekaleten yürüttüğü dava ve icra takip dosyaları tek tek incelenip hangi safhalarda bulunduğunun ve davalının azil sebeplerinin savunma,itirazlar ile birlikte değerlendirilmek suretiyle konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişler heyetinden açıklamalı,taraf,hakim ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak davacının isteyebileceği vekalet ücretinin saptanması,bu miktardan yapılan ödemeler düşüldükten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ:Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, ikinci bent gereğince davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Azil halinde avukatın talep edebileceği vekalet ücretinin denetime uygun bilirkişi raporu ile tespiti gerekir
1.11.2015
2 - Avukata yapılan ödemenin yazılı delil ile kanıtlanması - yemin delili
15.11.2015
3 - Avukatlık ücretine ilişkin yazılı bir sözleşme olmaması halinde ücret av.k.164-4 hükmüne göre belirlenir
30.11.2015
4 - Avukatın yanlış takip açarak zarara neden olması-okuma yazma bilmeyen müvekkilden alınan ibranamenin geçersizliği
30.11.2015
5 - Aksine sözleşme olmadıkça avukatlık ücreti işin sonunda ödenir.bu gerekçe ile istifa eden avukat vekalet ücreti talep edemez.
1.11.2015
6 - Azil anayasal bir hak olup haksız azil nedeniyle avukat manevi tazminat talebinde bulunamaz
24.10.2015
7 - Gecikmesinde zarar doğabilecek hallerde mahkeme vereceği kesin süre içinde vekaletname getirmek koşuluyla avukatın dava açmasına ve usul işlemleri yapmasına izin verebilir.
9.11.2015
8 - Dosyadaki avukat vekaletinin süresinin dolması halinde yeni vekaletin temini için süre verilmesi gereği
16.12.2015
9 - İşçi adına 16.000 tl. miktarlı davada sözleşmeye dayalı 7.000tl avukatlık ücreti talebi fahiş olup sözleşme genel işlem kurallarına aykırıdır
30.11.2015
10 - Azilnamenin noterden gönderilmesi şart olmayıp dosyanın avukattan alındığına ve bizzat takip edileceğine dair teslim belgesi de azilname hükmündedir.
30.11.2015
11 - Avukatın sorumluluğu-zamanaşımı- zamanaşımının hakkın doğumunun öğrenilmesi ile başladığı
11.1.2016
12 - Boşanma davasında uzlaşma halinde tarafların avukatlık ücretinden müştereken sorumlu olmayacağı
22.8.2015
13 - Sulh halinde avukat sulh olunan miktar üzerinden avukatlık ücretine ve karşı tarafatan alınacak vekalet ücretine hak kazanır.
30.11.2015
14 - Davanın işlemden kaldırılması - vekil avukatın duruşmaya girememesinin işten çıkarma cezasına dayanması
26.10.2015
15 - Avukatın katıldığı sulh ve ibra sözleşmesinde her vekilin ücretini kendi müvekkilinden isteyebileceği hükmü olması
7.12.2015
16 - Davalı avukatının delilleri zamanında dosyaya sunmaması nedeniyle oluşan zarar - zararla avukatın davranışı arasındaki illiyet bağı
28.10.2015
17 - İş davasında müvekkilin alacaklarının dava içinde zamanaşımına uğratılması-avukatın sorumluluğu
11.1.2016
18 - Avukata, masrafların iş sahibi tarafından işin başında ödendiği karinedir - avukatın haksız nedenle vekaletten istifası
28.10.2015
19 - Avukatın müvekkili şirket aleyhine açtığı ücret davası, mutlak ticari davalardan ve davalı şirket tüketici olmadığı için davada asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.
13.11.2015
20 - İhtiyari dava arkadaşlığında bir ilamla hüküm altına alınan haklarla ilgili olarak sebepsiz zenginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücretine neden olacak şekilde ayrı ayrı takip yapılamaz
13.1.2016
21 - Yargıtay duruşması ayrı bir iş olmayıp bu duruşmaya katılmayan avukatın bu nedenle azli haklı sayılır
4.1.2016
22 - Vekalet sözleşmesi-şirketin vekalet verdiği avukatın davayı takip etmemesi- müvekkil şirket olduğunda davaya genel mahkemelerde bakılması gereği
15.11.2015
23 - İstihkak davasının konusuz kalması - yargılama giderinin, bu arada avukatlık ücretinin alacak miktarı ile haczedilen taşınır malın değerinden hangisi az ise onun üzerinden nispi olarak, davanın açılmasına neden olan tarafa yükletilmesi gerekmektedir.
15.11.2015
24 - Tarafların sulh olması halinde avukatlık ücretinden müştereken sorumlu tutulmaları gerekir
4.1.2016
25 - Avukatın haksız olarak işten el çektirilmesi halinde ücretin tamamının muaccel olacağı ve tahsile hak kazanılacağı
4.1.2016
26 - Haksız azil-avukatlık ücret alacağı-haksız adilde karşı avukatlık ücret alacağının tahsil edilmiş olma şartının aranmayacağı
15.11.2015
27 - Avukatın hak ve ödevleri
21.10.2015
28 - Ceza yargılamasında avukatlık ücretine hükmedilmesi
16.9.2015
29 - Bedelsiz kalan bonoyla avukatlık ücreti için icra takibi yapılması
5.11.2015
30 - Ceza davasında avukatlık ücreti takdir edilirken sanık sayısı değil takip edilen davanın sayısı gözetilmelidir.
9.10.2015
31 - Bulunan evrakların, haciz mahalli ile uyumlu olmaması, gübre lisansı, vergi levhası, vekillerin ortak olması
29.1.2016
32 - Hakkındaki takipleri sonuçsuz bırakma amacıyla danışıklı boşanma- tasarrufun iptali davası-alacağın doğum tarihi-vekalet ücreti
7.1.2016
Avukat   avukatın gerekli davayı açmaması ile sebep olduğu zarar   Avukatların  meslekleri ile ilgili bilmeleri gereken içtihatlar Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim