Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

YARGITAY KARARLARI-CUMHURBAŞKANINA HAKARET Koleksiyonu
VOLKAN NASUHBEYOĞLU
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
6.2.2018 / 237


Cumhurbaşkanına hakaret yargıtay kararı

Özet:

Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
16. Ceza Dairesi

Esas No:2015/6589
Karar No:2016/338Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Cumhurbaşkanına hakaret
Hüküm : TCK'nın 299/1, 299/2, 51/1-3-6, 53/1-2-3. maddeleri
uyarınca mahkumiyet


Suça konu edilen sözlerin "kaba sövme" niteliğinde olması nedeniyle 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi kapsamında kalmadığı kabul edilerek dosya incelenerek gereği düğünüldü:
1- Hükümde, kanun yolu, süresi, başvuru yapılacak merci ile başvuru şeklinin tereddüte yer vermeyecek şekilde yazılmaması suretiyle, Anayasanın 40/2, 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2, 232/6, 291/1-2. maddelerine aykırı davranılması,
2- Ceza yargılamasının amacı, hiçbir duraksamaya yer vermeden maddî gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada, yani gerçeğe ulaşmada mantık yolunun izlenmesi gerekir. Gerçek; akla uygun ve realist, olayın bütünü veya bir parçasını temsil eden kanıtlardan veya kanıtların bütün olarak değerlendirilmesinden ortaya çıkarılmalıdır, yoksa bir takım varsayımlara dayanılarak sonuca ulaşılması, ceza yargılamasının amacına aykırıdır. Anayasanın 38/4. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6/2. maddelerinde düzenlenmiş bulunan suçsuzluk karinesi, yine AİHM'nin kararlarında istikrarla uygulanan "sanığın şüpheden yararlanma hakkı" suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kişinin suçsuz sayılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu karine uyarınca, suçsuz olduğunu varsayılan kişinin suçlu kabul edilmesi için kesin hükümle mahkum olması, mahkumiyet için de fiilin ispatlanması, yani şüphenin bertaraf edilmesi gerektiğinden, şüpheden sanık yararlanır ilkesi suçsuzluk karinesinin bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların ./..ışığında somut olay, sanık savunması ve bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde; sanığın savunmasının aksine Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği gözetilmeden; şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
3- Kabul ve uygulamaya göre;
TCK'nın 53. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının uygulanması bakımından, Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararının gözetilmesi lüzumu,
Bozmayaı gerektirmiş olup, Cumhuriyet savcısının ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 22.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
YARGITAY KARARLARI-CUMHURBAŞKANINA HAKARET  Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim