İcraya konması için kesinleşmesi gereken - gerekmeyen ilamlar koleksiyonu


6100 S. HMK Madde No: 367


(1) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.

(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.

  19 İçtihat   2 Haber   7 Örnekler

Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda düzenlenmiştir.

Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara,

aile ve

şahsın hukukuna ilişkin ilamlar 

Mahkumiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 4.maddesi),

Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı),

Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar (İİK 72. madde)

Sayıştay Kararları (832 sayılı Sayıştay Kanunu 64. madde),

İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar (2577 sayılı İYUK 28/1,)

Mülkiyetin tespitine ilişkin olmaları nedeniyle istihkak davasının kabulüne dair ilamlar kesinleşmeden infaz edilemez.İstihkak davasının reddine ilişkin kararların icrası için kesinleşmeleri koşulu aranmaz.

Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar için kanun yoluna başvurulması tenfiz kararının icrasını durdurur. (MÖHUK. 57/2 "Yerine getirme ve temyiz yolu

 MADDE 57 – (1) Tenfizine karar verilen yabancı ilâmlar Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmlar gibi icra olunur.

 (2) Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere tâbidir. Temyiz, yerine

getirmeyi durdurur. " http://www.hukukmedeniyeti.org/karar/268665

MÖHUK Madde 60 - (1) Kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem kararları tenfiz edilebilir. 


Yine, HGK'nun 05.10.2005 tarih ve 12-534 2005/554 sayılı kararında da belirtildiği gibi ilamın yargılama giderine (vekalet ücretine)ilişkin bölümü, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümüyle bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esasına ilişkin hüküm kısmı kesinleşmeden yargı gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısmı da icra takibine konu edilemez.

İİK'nun 277. ve müteakip maddelerine göre alınmış tasarrufun iptaline ilişkin bir ilamların icra edilebilmesi için kesinleşme şartı aranmaz.

İcra edilebilmesi ilamın kesinleşmesine bağlı ilamdaki hakka dayalı diğer hakların icrası içinde öncelikle ana hakka ilişkin ilam veya ilamın kısmı kesinleşmelidir. Örneğin marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet bakımından verilen hükmün bozma kararı dışında bırakılarak onanması halinde tazminata ilişkin bozma ilmaı sonrası kurulan hüküm kesinleşmeden icra edilebilecektir.

Boşanma ile birlikte verilen maddi ve manevi tazminatın tahsili için takibe konu olan ilamın boşanmaya ilişkin bölümünün kesinleşmesi gerekir.

Yoksulluk ve iştirak nafakasının talep edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi zorunludur

Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri ise, ilamdaki hükmün dayanağını iyi tespit edebilmektir. Örneğin hüküm altına alınan hak, marka hakkına tecavüzden değil de sebepsiz zenginleşme hhükümlerine göre karara bağlanmış ise ilamın kesinleşmesi gerekmez.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nin ürün benzerliği yoluyla tescili tasarımına haksız müdahalenin önlenmesine yönelik olarak oluşan hüküm,  şahsın hukukuna ilişkin tescilli hakka tecavüz niteliğindedir ve bu nitelikteki ilamlar kesinleşmeden infaz edilemez.

Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamaz. Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin bir çok özel düzenleme mevcuttur. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Sınai Haklar, Markaların Korunması Hakkındaki Kanunlarındaki  eserin izinsiz kopyalanması....marka tecavüzünün teipti, men'i ve ref'i gibi...

İlam, Medeni Kanun’un 227 ve devamı maddelerine dayalı katkı payı alacağına ilişkin olması halinde, bu nevi ilamlar kesinleşmeden icraya konulmaları mümkündür.

İlamı evlilik birliği içinde edinilen gayrimenkulün katkı payına ilişkin olup davacı gayrimenkulden kendisine düşen payının adına tescili (olmazsa bedelini) istiyor ise ilam gayrimenkulün aynına ilişkindir ve kesinleşmesi gerekir.

Ortaklığın giderilmesi ilamı gayrimenkulün aynına ilişkindir ve kesinleşmesi gerekir.

Borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı menfi (olumsuz) tespit davası sonunda alınan ilamın yargılama gideri ve tazminata ilişkin bölümleri, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümü ile bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır.

Borçlu olmadığının tespiti ilamı kesinleşmesi gereken ilamlardandır.

İcra Mahkemesince verilecek kararlardan kesin olanların dışındaki kararların bunların infaz edilebilmesi için kesinleşmesi gerektiğine dair genel bir hükme yer verilmemiştir. Bir başka deyişle aksine özel bir düzenleme yoksa icra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesi zorunlu bulunmamaktadır. Özel düzenlemeler için aşagıdaki içtihatlara bakabilirsiniz.
İmzaya itirazın kabulü kararı ile icra takibi durur (m. 170,III c.2)... icra takibi durmaya devam edeceğinden, dolayısıyla bu aşamada takibin iptali söz konusu olamayacağından imzaya itirazın kabulüne dair karara istinaden hacizlerin kaldırılması da mümkün değildir.

Önalım hakkına dayalı olarak tapu iptal ve tescil davasında taşınmazın aynı ihtilaflı olduğundan takip konusu ilamın infaza konulabilmesi için kesinleşmesi zorunludur.

Elatmanın ve Muarazanın Önlenmesi ve Kal davasında taşınmazın aynının tartışma konusu yapılmamış olsa bile 12. Hukuk Dairesinin yerleşik görüşü gereği kal ile telafisi mümkün olmayacak zararın doğma ihtimali bulunduğundan kal'e ilişkin ilamların da uygulanması için kesinleşmesi gerekir. Ancak örneğin takip konusu ilamda, sabit telekominikasyon cihazı ve ekipmanlarının kaldırılmasına karar verilmiş ise, anılan cihaz ve ekipmanlarının bir yerden bir yere nakli ya da sökülüp takılması, mümkün olduğundan, telafisi mümkün olmayacak zarardan sözedilemez. Bu nedenle dayanak ilamın takibe konu edilmesi için, kesinleşmesi gerekmez.

Taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yazılı olan şerhinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde (Örneğin H...oğlu A...B.....) ilam taşınmazın aynı ile ilgili bulunmaktadır ve kesinleşmeden infazının istenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Taşınmazın mülkiyetinin idareye bırakılması karşılığında tazminat talebi (kamulaştırmasız el atma) ilamı kesinleşmeden icraya konulabilir.

İcraya konabilmesi için kesinleşmesi gereken ilamlarda ilamın fer'isi de ( yargı gideri ve vekalet ücreti...), ilam kesinleşmeden icraya konamaz.

 Kira tespitine ilişkin ilamların icraya konabilmesi için kesinleşmesi gerekir

Aile ve şahsın hukukuna (örneğin ad, soyad, yaş tashihi, velayetin nez’i, babalık davası, nesep tashihi, boşanma ve bunun fer’i niteliğindeki hükümler gibi…) kesinleşmeden icraya konamaz

Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir. bu tür ilamlar kesinleşmeden icraya konulamazlar.

Tüzel kişilerin organları ile ilgili ilamlar da kesinleşmeden icra edilemez

Nafaka hükümlerinin icrasını isteyebilmek için bunların kesinleşmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır.

Özel Hakem kararları kesinleşmeden icra edilebilir.(HMK 439/4. Madde  : İptal davası, bir ay içinde açılabilir. Bu süre, hakem kararının veya tavzih, düzeltme ya da tamamlama kararının taraflara bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Hakem kararına karşı iptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz. Ancak taraflardan birinin talebi üzerine hükmolunan para veya eşyanın değerini karşılayacak bir teminat gösterilmek şartı ile kararın icrası durdurulabilir.)

 Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, bütün gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez.(İİK m.31/a). 

TTK m.33 ve 34’te düzenlenen tescil ve tescile itiraza ilişkin sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı ilgililerce mahkemeye başvurulduğu takdirde, kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılacağından, kanun yoluna başvurulması icrayı durdurur. 

 İlâm bir bütündür. Kesinleşmeden icraya konulamayacak ilâmlarda öngörülen tazminat, yargılama giderleri ve vekâlet ücretleri (Yargıtayda HMK m.369’a göre duruşmalı inceleme yapılması hâlinde hükmedilecek murafaa vekâlet ücreti hariç) asıl hükmün eklentisi olduklarından ve ilâmda yer alan tüm alacak kalemleri ilâm kesinleştiği tarihte muaccel olacağından, asıl hüküm kesinleşmedikçe icra edilemezler.

Arabulucuk anlaşma tutanağının icra edilebilmesi için ya 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18/4. maddesi gereği taraflar ve de vekilleri tarafından imza edilmiş olması gerek ya da 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18/2. maddesi gereğince icra edilebilirlik şerhinin verilmiş olması gerekmektedir.

 

  
İik'nun 277.maddesine göre alınmış tasarrufun iptaline ilişkin bir ilamdır taşınmaza ilişkin olsa da kesinleşmesi gerekmez

Özet:

Borçlunun hacizlerin kaldırılması isteminin dayanağı ilam, İİK'nun 277. ve müteakip maddelerine göre alınmış tasarrufun iptaline ilişkin bir ilamdır. Bu kararın amacı İİK'nun 283. maddesine dayalı olarak yalnızca borçlunun tasarrufuna konu ettiği maldan alacaklının alacağını tahsil olanağını sağlamaktan ibarettir. Bu nedenle ayni değil şahsi niteliktedir ve icra edilebilmesi için kesinleşme şartı aranmaz.


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/28533
Karar No:2012/4968

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçlunun, tasarrufun iptali kararı nedeniyle hacizlerin kaldırılması talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğini belirterek sözkonusu işlemin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, eda hükmü içermediği ve kesinleşmeden infaz edilemeyeceği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

HMK.nun geçici 3.maddesine göre halen yürürlükte olan HUMK.nun 443/4.maddesi gereğince, gayrimenkule ve buna müteallik ayni haklara ve aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler kesinleşmedikçe infaz olunamaz. Buna karşılık, gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel "şahsi" haklara ilişkin olan) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmesine gerek yoktur. Yani, bu ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilir (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra iflas Hukuku, 3.cilt, Sahife 2212).

Somut olayda, üçüncü kişi Y. Ş. tarafından açılan tasarrufun iptali davası sonucunda Adana 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 16/05/2012 tarih ve 2011/448 E.-2012/169 K.sayılı kararı ile muvazaalı olduğu gerekçesi ile şikayetçi borçlu hakkında başlatılan takibin iptaline karar verildiği, borçlunun bu karara dayanarak hacizlerin kaldırılması isteminin icra müdürlüğünce reddedildiği görülmektedir.

Borçlunun hacizlerin kaldırılması isteminin dayanağı ilam, İİK'nun 277. ve müteakip maddelerine göre alınmış tasarrufun iptaline ilişkin bir ilamdır. Bu kararın amacı İİK'nun 283. maddesine dayalı olarak yalnızca borçlunun tasarrufuna konu ettiği maldan alacaklının alacağını tahsil olanağını sağlamaktan ibarettir. Bu nedenle ayni değil şahsi niteliktedir ve icra edilebilmesi için kesinleşme şartı aranmaz.

O halde, mahkemece, “takibin iptaline” ilişkin tasarrufun iptali davasında verilen karar bir eda hükmü olup, infazı için kesinleşmesi zorunlu olmadığından, iptal edilen takipteki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - İik'nun 277.maddesine göre alınmış tasarrufun iptaline ilişkin bir ilamdır taşınmaza ilişkin olsa da kesinleşmesi gerekmez
21.1.2016
2 - Marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet bakımından verilen hükmü kesinleşmiş ise tazminat ve vekalet ücreti kısmı kesinleşmeden icraya konabilir
21.1.2016
3 - Marka hakkına tecavüzden değil de sebepsiz zenginleşmeden tazminata hükmedildiğinden kesinleşmesi gerekmez
21.1.2016
4 - Fikri haklar • sınai mülkiyet• kesinleşmeden infaz edilemeyecek kararlar
22.10.2015
5 - Katkı payı alacağı ilamının kesinleşmesine gerek yoktur
21.1.2016
6 - Tedbir nafakası niteliği gereği boşanma hükmü kesinleşmeden icra edilebilir.
20.1.2016
7 - Menfi tespite ilişkin ilamları ve eklentileri kesinleşmeden takibe konulamaz
19.10.2015
8 - Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar şahsın hukukuna ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamaz.
21.1.2016
9 - Önalım hakkına dayalı olarak tapu iptal ve tescil ilamının infaza konulabilmesi için kesinleşmesi zorunludur.
23.1.2016
10 - Kal'e ilişkin ilamların da uygulanması için kesinleşmesi gerekir. istisnası : telafisi mümkün olmayacak zararın oluşmaması
23.1.2016
11 - Taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yazılı şerhinin kaldırılmasına ilişkin ilam taşınmazın aynı ile ilgilidir, kesinleşmesi gerekir
23.1.2016
12 - Tapu kaydının iptali istenen evlilik birliği içinde edinilen gayrimenkulün katkı payına ilişkin ilamın icraya konabilmesi için kesinleşmesi gerekir.
23.1.2016
13 - İcraya konabilmesi için kesinleşmesi gereken ilamlarda ilamın fer'isi de, ilam kesinleşmeden icraya konamaz. borçlu olmadığının tespiti ilamı kesinleşmesi gereken ilamlardandır
23.1.2016
14 - Kira tespitine ilişkin ilamların icraya konabilmesi için kesinleşmesi gerekir
23.1.2016
15 - Aile ve şahsın hukukuna (örneğin ad, soyad, yaş tashihi, velayetin nez’i, babalık davası, nesep tashihi, boşanma ve bunun fer’i niteliğindeki hükümler gibi…) kesinleşmeden icraya konamaz
23.1.2016
16 - Velayetin anneye bırakıldığına dair olan ilam, çocuk teslimini de içerir. bu tür ilamlar kesinleşmeden icraya konulamazlar.
23.1.2016
17 - Taşınmazın mülkiyetinin idareye bırakılması karşılığında tazminat talebi (kamulaştırmasız el atma) ilamı kesinleşmeden icraya konulabilir
23.1.2016
18 - Tüzel kişilerin organları ile ilgili ilamlar da kesinleşmeden icra edilemez
23.1.2016
19 - Boşanma ile birlikte verilen maddi ve manevi tazminatın tahsili için takibe konu olan ilamın boşanmaya ilişkin bölümünün kesinleşmesi gerekir.
23.1.2016
20 - Nafaka hükümlerinin icrasını isteyebilmek için bunların kesinleşmesini beklemeye gerek bulunmamaktadır
23.1.2016
21 - Yoksulluk ve iştirak nafakasının talep edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi zorunludur
23.1.2016
22 - İcra hukukundaki menfi tespit davasından dönüşen istirdat davasının ilamının icrası için kesinleşmesi gerekir
17.2.2016
23 - Hakem kararlarına karşı iptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz
6.2.2016
24 - Maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine ilişkin tam yargı davası ilamının icrası için kesinleşmesine gerek yoktur
4.3.2016
25 - İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin kararlar kesinleşmeden icra takibine konu yapılamaz.
4.3.2016
26 - Taşınır mal haczinden kaynaklanan istihkak davasının kabulüne ilişkin ilamın takibe konulabilmesi için kesinleşmesi gerekir.
4.3.2016
27 - Taşınmazın aynının tartışılarak sonuca gidilen davada verilen ilam kesinleşmeden takibe konulamaz
15.6.2016
28 - Tapu iptal tescil talebi - muhtesatın bedeline hükmedilmesi - kesinleşmeden
15.6.2016
29 - İtirazın iptali kararının temyizi - satışa etkisi
22.6.2016
30 - Ecrimisil - kesinleşmeden icra takibi
22.6.2016
31 - Kısmi bozma - açık onama hükmünün olmaması - bozma kararı verilmiş ilamın icrası
28.10.2016
32 - Usulsüz tebligat şikayeti nedeniyle düzeltilen tebliğ tarihine göre takip kesinleşmediği için haczin de geçerli olmayacağının söylenebilmesi
15.7.2016
33 - Yardım nafakası kesinleşmeden icraya konulabilir.
24.6.2016
34 - Tebliğ tarihinin düzeltilmesi - kesinleşmesinin gerektiği hal - haciz ihbarnamesi
1.12.2017
35 - Tebliğ tarihinin düzeltilmesi kararının kesinleşmesinin gerekip gerekmediği- takip kesinleşmeden konulan hacizler
17.4.2017
36 - İşe iade ve feshin geçersizliğinin tespiti ilişkin ilam - tespit - eda hükmü
27.1.2016
37 - Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi kararının icrası - karar düzeltme
3.1.2018
38 - Hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde ise, ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir
19.4.2017
39 - İstirdat davası - takibin iptali - icra mahkemesi - menfi tespit - kesinleşme - iik
17.2.2016