İlamlı İcrada Bozma Sonrası İşlemler - Yeni Takip - İcra Emri - Muhtıra koleksiyonu


İlamlı takip - bozma - borçlunun alacaklıya yaptığı fazla ödeme - muhtıra ile geri istenir

Özet:
Alacaklı ....'ın takip konusu yaptığı 24.03.2004 tarihli ilam (istirdat) takip aşamasında borçlunun borcu ödemesinden sonra Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nce  bozulmuş, bozmadan sonra mahkemece bozmaya uyularak verilen kararda ödenen borçtan daha az bir bedele hükmedilmiştir. Bu ilam ise 17.06.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Bu durumda, borçlunun İİK'nun 40/2 maddesi gereğince "bir ilam hükmü icra edildikten sonra nakzedilipte aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kati bir ilamla tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur". Borçlu alacaklıya yaptığı fazla ödemeyi icra müdürlüğüne talep açarak aynı takip dosyası üzerinden bir muhtıra ile talep edebilir....

Somut olayda ise, mahkemece verilen 18.05.2005 tarihli ilamın borçlu tarafça aynı takip dosyası üzerinden takip talepnamesi düzenlenerek icra emri tebliğ ettirmek sureti ile takip yapmasına yasal imkan bulunmamasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 11.20 YTL onama harcı alındığından mahsubuna bakiye, 1 YTL harcın temyiz edenden alınmasına, 30.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi....


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2006/3266
Karar No:2006/6462

MAHKEMESİ : Lalapaşa İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/11/2005
NUMARASI : 2005/4-5


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı ....'ın takip konusu yaptığı 24.03.2004 tarihli ilam (istirdat) takip aşamasında borçlunun borcu ödemesinden sonra Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nce  bozulmuş, bozmadan sonra mahkemece bozmaya uyularak verilen kararda ödenen borçtan daha az bir bedele hükmedilmiştir. Bu ilam ise 17.06.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Bu durumda, borçlunun İİK'nun 40/2 maddesi gereğince "bir ilam hükmü icra edildikten sonra nakzedilipte aleyhinde icra yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kati bir ilamla tahakkuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur". Borçlu alacaklıya yaptığı fazla ödemeyi icra müdürlüğüne talep açarak aynı takip dosyası üzerinden bir muhtıra ile talep edebilir.
Somut olayda ise, mahkemece verilen 18.05.2005 tarihli ilamın borçlu tarafça aynı takip dosyası üzerinden takip talepnamesi düzenlenerek icra emri tebliğ ettirmek sureti ile takip yapmasına yasal imkan bulunmamasına, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz sebeplerinin reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK. 366. ve HUMK. 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 11.20 YTL onama harcı alındığından mahsubuna bakiye, 1 YTL harcın temyiz edenden alınmasına, 30.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.