feragat koleksiyonu


Yargıtay 13.hukuk dairesi e:2014/27917 k:2015/19035

Özet:
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü....

Mahkemece davalının icra dosyasındaki beyanının hakkın özünden değil sadece takipten feragat olduğu, bu durumda esas hakkın hukuki varlığını devam ettirdiği ve borçlu davacının borcu ödediğini ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir....

Davalı alacaklı tarafından davacı borçlu aleyhine yapılan 25.08.2010 tarihli ilamsız icra takibi üzerine ödeme emrinin davacı borçluya 31.08.2010 tebliğ edildiği, 20.05.2011 tarihinde davalının icra dosyasına yaptığı başvuru üzerine icra müdürlüğü tarafından davalının beyanları zapta geçirilmek suretiyle düzenlenen tensip tutanağında “ben dosyadan alacağımdan feragat ediyorum (vazgeçiyorum) dosyanın feragaten işlemden kaldırılarak dosyada mevcut hacizlerin kaldırılmasını talep ederim.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı alacaklının zapta geçen bu beyanlarının açıkça alacak hakkından feragat mahiyetinde olduğu, Takip hukuku anlamında alacağın takibinden vazgeçmeye dönük bir içerik taşımadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla mahkemece davalı alacaklının alacağından feragat ettiği gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir....


T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/27917
Karar No:2015/19035

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıya olan borcu nedeniyle davalının icra takibi yaptığını, borcu haricen ödemesi üzerine davalının icra dosyasına alacağından feragat ettiğini bildirdiği halde sonradan takibi yenileyerek ödeme emri gönderildiğini ileri sürerek; borçlu olmadığının tespiti ile icra takibinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davacıya kefil olması nedeniyle ödediği borcun davacıdan rücuen tahsili amacıyla davacı aleyhine icra takip yaptığını, davacının kendisine 670 TL ödeyerek kalan borcunu ödemek üzere söz vermesi nedeniyle icra takibini kaldırdığını, ancak borcunu ödememesi üzerine takibe devam ettiğini savunmuştur.
Mahkemece davalının icra dosyasındaki beyanının hakkın özünden değil sadece takipten feragat olduğu, bu durumda esas hakkın hukuki varlığını devam ettirdiği ve borçlu davacının borcu ödediğini ispat edemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davalı alacaklı tarafından davacı borçlu aleyhine yapılan 25.08.2010 tarihli ilamsız icra takibi üzerine ödeme emrinin davacı borçluya 31.08.2010 tebliğ edildiği, 20.05.2011 tarihinde davalının icra dosyasına yaptığı başvuru üzerine icra müdürlüğü tarafından davalının beyanları zapta geçirilmek suretiyle düzenlenen tensip tutanağında “ben dosyadan alacağımdan feragat ediyorum (vazgeçiyorum) dosyanın feragaten işlemden kaldırılarak dosyada mevcut hacizlerin kaldırılmasını talep ederim.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı alacaklının zapta geçen bu beyanlarının açıkça alacak hakkından feragat mahiyetinde olduğu, Takip hukuku anlamında alacağın takibinden vazgeçmeye dönük bir içerik taşımadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla mahkemece davalı alacaklının alacağından feragat ettiği gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 8.6.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.