cep telefonu koleksiyonu


Yargıtay 13. hukuk dairesi e:2015/32430, k:2017/11007

Özet:
Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü....

Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek dava konusu cep telefonları üzerinde yeniden konusunda uzman bilirkişi vasıtasıyla inceleme yaptırılarak taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken, kendi içinde çelişkili ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir....


T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/32430
Karar No:2017/11007

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıdan 13.06.2013 tarihinde 1.999,00-TL bedelli ve 12.09.2013 tarihinde 1.850,00-TL bedelli ... marka iki adet cep telefonu satın aldığını, her iki üründe de konuşurken kapanma, hat kesilmesi ve şebeke kesintisi arızası yaşadığını, her iki ürünü de ilk defa 09.11.2013 tarihinde servise bıraktığını, ilk tamirden sonra her iki ürünü aynı arıza nedeniyle değişik zamanlarda 3 defa daha servise bıraktığını ve tamir edildiğini, dava konusu ürünleri toplam 4 kez servise bıraktığını, arızanın sıklığı nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz ettiğini belirterek, her iki ürün için ödediği 3.849,00-TL'nin fatura tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, davacı tarafından satın alınan cep telefonlarında konuşurken kapanma, hat kesilmesi ve şebeke kesintisi arızası olduğu ve arızaların sıklığı nedeniyle ürünlerden yararlanılamadığı için ödenen bedelin iadesi istemine ilişkin olup, mahkemece dava konusu ürünlerin uygun nitelikleri taşımadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda; dava konusu ... imei numaralı (ana kart değişimden sonra ... imei numarası alan) cihazın çalışır durumda olduğu ve dava konusu şikayetlere rastlanamadığı, ... imei numaralı (ana kart değişiminden sonra ... imei numarasını alan) cihazın ise dosya içerisinde olmadığından incelenemediği, dava konusu iki cihazın da ayıplı olduğu ve bedel iadesi talebinin yerinde olduğu belirtilmiş olup, bilirkişi raporu bu haliyle kendi içinde çelişki içermekte olduğu gibi olayı tamamen aydınlatıcı nitelikte de değildir. Bu itibarla mahkemece hükme esas alınması olanağı da bulunmamaktadır.
Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek dava konusu cep telefonları üzerinde yeniden konusunda uzman bilirkişi vasıtasıyla inceleme yaptırılarak taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken, kendi içinde çelişkili ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK'nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 13/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.