Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Tıbbi Uygulama Hatası Koleksiyonu
Cem Uysal
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
1.3.2019 / 288


Yargıtay 13.hukuk dairesi e:2015/41766 k:2016/12987

Özet:
Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı-.... avukatınca duruşmasız, davalı-... avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı Asil ... ve vekili avukat Konuralp ,.., diğer davalı ... ...vekili avukat ... ile davacılar vekili avukat ...'nın gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü....

Dosya kapsamı incelendiğinde, küçük ... henüz hastanedeyken 18.11.2008 tarihinde göz kontrolünün sağlandığı, ancak başkaca kontrolün bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, dosyaya kazandırılan ve hükme esas alınan ... ihtisas Kurulu'nun 06.05.2013 tarihli raporunda, "... oğlu 20.10.2008 doğumlu ... hakkında düzenlenen adli ve tıbbi belgelerin değerlendirilmesinde; 25-26 haftalık olarak doğan ...’in 28 günlükken 18/11/2008 tarihinde yapılan .. muayenesinde, pupillası yeterli derecede dilate olmadığı için periferik bölgenin değerlendirilemediği; periferik bölgenin değerlendirilebilmesi ve lüzumu halinde tedavisi için üniversite hastanesine sevkinin önerildiği kayıtlı olduğu, bu sevki sağlayamayan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr....'ın kusurlu olduğu, 1 ay sonra kontrolün önerildiği kaydına rağmen yinede bu kontrolü sağlamayan Çocuk Hastalıkları Uzmanının eylemlerinin tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile ek mütalaa olunur." denilmiş; bu rapor esas alınmak suretiyle de davalı doktorun kusurlu olduğu benimsenerek hüküm tesis edilmiştir. Anılan adli tıp raporu incelendiğinde, raporu hazırlayanlar arasında Göz Hastalıkları Uzmanı ....'ın da bulunduğu gözlemlenmekte ise de, davaya konu husus daha spesifik bir durum olduğundan, yenidoğan göz hastalıları uzmanının görüşüne ihtiyaç bulunmaktadır. O halde mahkemece, bu konuda rapor düzenlemeye ehil ve donanımlı bir Üniversiteden, aralarında yenidoğan göz hastalıları, özellikle... konusunda ihtisaslaşmış bir uzmanın bulunduğu, akademik kariyere sahip 3 kişilik bilirkişi kurulundan, dava konusu olayda davalılara atfı kabil bir kusur olup olmadığı, erken tespit halinde tedavinin mümkün olup olmadığı hususunda, nedenlerini açıklayıcı, taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, davalıların kusurlu olup olmadığının belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu yön göz ardı edilerek, eksik incelemeye dayanılarak, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir....


Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/41766
Karar No:2016/12987MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı-.... avukatınca duruşmasız, davalı-... avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı Asil ... ve vekili avukat Konuralp ,.., diğer davalı ... ...vekili avukat ... ile davacılar vekili avukat ...'nın gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacılar, ...'nin 13/10/2008 tarihinde hamileliği nedeni ile rahatsızlanarak davalı hastaneye yatışının sağlandığını, 20/10/2008 tarihinde hamileliğinin 26. haftasında erken doğum yaptığını, bebeğin 1052 gr olarak dünyaya geldiğini ve bir hafta süre ile yeni doğan bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak küvezde kaldığını, 08/01/2009 tarihinde de taburcu olduklarını, yeni doğan bebeğin göz kontrolünün yapılmadığını, daha sonra ise, çocuğun gerekli muayenesinin yapılmaması nedeni ile promatüre çocuklarda ve çoğunlukla 1.500 gr ın altında ve 32 haftadan evvel doğan bebeklerde damarlanması tamamlanmamış promatürelerin retinalarında görülen ve .. diye adlandırılan ve erken dönemde önlem alınması gereken hastalığın oluştuğunu öğrendiklerini, erken teşhis ile tedavisi mümkün iken, geç kalınması nedeni ile her iki gözde körlüğe neden olduğunu ileri sürerek, gerekli özen ve dikkati göstermeyen ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen doktor ve adam çalıştıran sıfatı ile davalı hastaneden, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile, küçük ... için 5.000TL maddi, 100.000TL manevi, baba ... için 1.000TL maddi 50.000TL manevi, ... için 1.000TL maddi 50.000TL manevi olmak üzere toplam 207.000TL'nin olay tarihi olan 20/10/2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, müştereken ve müteselsilen tahsilini istemişler; birleşen 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/683E. sayılı dosyası ile, yine fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, 1.000TL bakıcı masrafı istemişler, ıslah dilekçesiyle bakıcı gideri ve küçük ... için sair maddi tazminata dair taleplerini toplam 600.000TL olacak şekilde artırmışlardır.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davacıların davasının ıslah edilmiş hali ile kabulü ile; 305.000TL bedensel zarara ilişkin ...'in talebinin kabulü ile; 305.000TL nin olay tarihi olan 18/11/2008 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, velayeten açılan ve mahkememiz dosyası ile birleşen 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/683 Esas sayılı dosyasında talep edilen 301.000TL bakıcı ücretinin olay tarihi olan 18/11/2008 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davacılar ... ve ...'in her biri için 1.000TL olmakla toplam 2.000TL maddi tazminatın olay tarihi olan 18/11/2008 tarihinden itibaren davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, davacıların manevi tazminat davasının kabulü ile; ... için 100.000TL .. için 50,000TL .. için 50,000TL olmak üzere toplam 200,000TL manevi tazminatın olay tarihi olan 18/11/2008 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine, karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, davalı doktorun ihmali ile zamanında gerekli muayenelerin ve tedavilerin sağlanmayarak, küçük ...'nin her iki gözünün kör olmasına neden olunduğu iddiasıyla istenilen maddi manevi tazminata ilişkindir. Taraflar arasındaki ilişki vekalet sözleşmesidir. Vekil, vekalet görevini yerine getirirken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışlarının özenli olmayışından doğan zararlardan sorumludur. O nedenle, vekil konumunda olan doktorların bilim ve teknolojinin getirdiği bütün imkanları kullanmak suretiyle özen borcunu yerine getirmeleri gerekir.
Dosya kapsamı incelendiğinde, küçük ... henüz hastanedeyken 18.11.2008 tarihinde göz kontrolünün sağlandığı, ancak başkaca kontrolün bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, dosyaya kazandırılan ve hükme esas alınan ... ihtisas Kurulu'nun 06.05.2013 tarihli raporunda, "... oğlu 20.10.2008 doğumlu ... hakkında düzenlenen adli ve tıbbi belgelerin değerlendirilmesinde; 25-26 haftalık olarak doğan ...’in 28 günlükken 18/11/2008 tarihinde yapılan .. muayenesinde, pupillası yeterli derecede dilate olmadığı için periferik bölgenin değerlendirilemediği; periferik bölgenin değerlendirilebilmesi ve lüzumu halinde tedavisi için üniversite hastanesine sevkinin önerildiği kayıtlı olduğu, bu sevki sağlayamayan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr....'ın kusurlu olduğu, 1 ay sonra kontrolün önerildiği kaydına rağmen yinede bu kontrolü sağlamayan Çocuk Hastalıkları Uzmanının eylemlerinin tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile ek mütalaa olunur." denilmiş; bu rapor esas alınmak suretiyle de davalı doktorun kusurlu olduğu benimsenerek hüküm tesis edilmiştir. Anılan adli tıp raporu incelendiğinde, raporu hazırlayanlar arasında Göz Hastalıkları Uzmanı ....'ın da bulunduğu gözlemlenmekte ise de, davaya konu husus daha spesifik bir durum olduğundan, yenidoğan göz hastalıları uzmanının görüşüne ihtiyaç bulunmaktadır. O halde mahkemece, bu konuda rapor düzenlemeye ehil ve donanımlı bir Üniversiteden, aralarında yenidoğan göz hastalıları, özellikle... konusunda ihtisaslaşmış bir uzmanın bulunduğu, akademik kariyere sahip 3 kişilik bilirkişi kurulundan, dava konusu olayda davalılara atfı kabil bir kusur olup olmadığı, erken tespit halinde tedavinin mümkün olup olmadığı hususunda, nedenlerini açıklayıcı, taraf, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak, davalıların kusurlu olup olmadığının belirlenmesi, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bu yön göz ardı edilerek, eksik incelemeye dayanılarak, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
Kaldı ki, davacılar ıslahla birlikte küçük .. için toplam 300.000,00TL bakıcı gideri ve toplam 300.000TL sair maddi tazminat istemişlerken, talepten fazla olacak şekilde 305.000,00TL maddi tazminata ve 301.000,00TL bakıcı giderine hükmedilmesi de doğru olmamıştır.
2-Bozma nedenine göre, davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle hükmün temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, 2.bent gereğince davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 1350,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan 13.798,50 TL'şer harcın davalılara iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Tıbbi Uygulama Hatası Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim