Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

FAİZ TÜRÜ-KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ İSKİ Koleksiyonu
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
4.3.2019 / 289


Eser sözleşmesinin tarafları • üçüncü kişiye verilen zararlar • tacirler arasındaki dava • ticari faiz

Özet:

Kural olarak eser sözleşmelerinde taraflar arasında bağımlılık ilişkisinin bulunmadığı, bu nedenle de adam çalıştıran sıfatı olmayan iş sahibi yüklenicinin üçüncü kişilere verdiği zarardan sorumlu olmayacağı sonucuna varılır.

Ancak, bu kesin kural değildir. Taraflar arasında    bağımlılık    ilişkisi    bulunuyorsa, yüklenicinin üçüncü kişilere verdiği zarardan iş sahibi de sorumlu olacaktır.


Tacirler arasında haksız fiil dahil her türlü nedenden doğan davalarda avans faizi (ticari faiz) uygulanır.


Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
7. Hukuk Dairesi

Esas No:2009/8153
Karar No:2010/1575

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Dava haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece davalı İSKİ Genel Müdürlüğü hakkında yöneltilen davanın husumet yokluğundan reddine, diğer davalı hakkında hükmedilen tazminatın ise yasal faiz işletilerek tahsiline karar verilmiş ise de varılan sonuç yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

Toplanan delillerden davalı İSKİ Genel Müdürlüğü ile davaya ihbar olunan Ç. inşaat A.Ş. arasında "Balta limanı-Sarıyer arası Sahil Kuşaklama Kollektörleri ve Bağlantıları İnşaatı" sözleşmesi imzalandığı, davaya konu zararın bu işin yapımı sırasında alt yüklenici olan diğer davalı şirket tarafından meydana getirildiği anlaşılmaktadır.

Eser sözleşmelerinde kural olarak, iş sahibi ile yüklenici arasında bağımlılık ilişkisi bulunmamakta, yüklenici iş sahibinden bağımsız olarak üstlendiği işi sözleşme koşullarına uygun olarak tamamlayıp teslim etmeyi üstlenmektedir. Bu özellik dikkate alındığında bağımlılık ilişkisi, bir başka deyişle iş sahibinin adam çalıştıran sıfatı bulunmadığından eser sözleşmelerinin yerine getirilmesi ve işin yapımı sırasında yüklenicinin üçüncü kişilere zarar Vermesi halinde iş sahibinin zarardan sorumlu tutulamayacağı kabul edilmektedir. Ancak bu kesin bir kural değildir. İş sahibi ile yüklenici arasındaki sözleşmede iş sahibine yükleniciye emir ve talimat verme, yapılan işi kontrol ve denetleme yetkisinin tanınmış olması halinde, iş sahibi ile yüklenici arasında bağımlılık ilişkisi »kurulmuş olacağından iş sahibinin Borçlar Kanunu'nun 55. maddesi gereğince "adam çalıştıran” sıfatıyla zarardan sorumlu tutulması gerektiği ve sorumluluk türünün de aynı Kanunun 51/2 maddesi hükmü uyarınca müteselsil (zincirleme) sorumluluk olacağı kuşkusuzdur.

Davalı İSKİ Genel Müdürlüğü ile ihbar olunan Ç. İnş.A.Ş. arasında düzenlenen sözleşme niteliği bakımından eser sözleşmesidir. Sözleşmenin 22. maddesi hükmünde ise iş sahibi olan davalı İSKİ Genel Müdürlüğü'ne sözleşme süresi içinde, sözleşme konusuna giren işleri kontrol, denetleme ve yükleniciye talimat verme yetkisi tanınmıştır. Bu olgu dikkate alındığında davalı iş sahibinin işin yapımı sırasında yüklenici ve alt yüklenicileri tarafından üçüncü kişilere verilen zararlardan dolayı zincirleme (müteselsil) olarak sorumlu olduğunun kabul edilmesi gerekir. Sözleşmenin bunun aksine hükümleri sözleşmenin tarafları arasındaki iç ilişkiyi ve işin yapımı sırasında verilecek zararları en son kimin üstleneceğini düzenlemektedir, iç ilişkiyi düzenleyen bu hükümlerin zarar gören üçüncü kişilere karşı öne sürülmesi mümkün değildir.

Öte yandan; 3095 sayılı Yasa'nın 2/3 üncü maddesi uyarınca gerçek veya tüzel kişi tacirler arasında haksız eylem dahil her türlü nedenden kaynaklanan alacaklarda istek halinde T.C.Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredilere uyguladığı avans oranı üzerinden temerrüt faizine hükmedilmesi zorunludur.

Hal böyle olunca az yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular gözönünde bulundurularak iş sahibi davalı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün de diğer davalı ile birlikte zarardan BK 55 ve 51/2. maddeleri uyarınca müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu tutulması gerekirken, iç ilişkiyi düzenleyen ve zarar gören üçüncü kişilere karşı öne sürülmesi mümkün bulunmayan sözleşme hükümleri gerekçe gösterilerek davalı İSKİ Genel Müdürlüğü hakkındaki davanın reddine karar verilmesi isabetsiz olduğu gibi, davacının dava dilekçesindeki istemi dikkate alındığında haksız fiil tarihinden itibaren avans oranı üzerinden faize hükmedilmesi gerekirken, yasal faize hükmedilmesi dahi isabetsiz, davacı tarafın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, davacı tarafça peşin ödenen 82,80 TL temyiz harcının istek halinde iadesine, 23.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
FAİZ TÜRÜ-KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ İSKİ Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim