Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

MEDENİ USUL HUKUKU Koleksiyonu


HARÇ KONUSU. DAVANIN REDDİ HALİNDE HARÇ İADESİ


AYBARS KARAKIRIK
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
5.3.2019 / 292


Nispi harca tabi davanın reddi halinde maktu harç alınması gerekir

Özet:

492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) sayılı tarifenin (III) kısmının ikinci bendinin (a) fıkrası uyarınca davanın reddi halinde maktu harç alınacağı belirtilmektedir. Aynı yasanın 31. maddesi gereğince de "Peşin alınan karar ve ilam harcının işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir."

Somut uyuşmazlıkta, davacılar dava açtıkları sırada 12,20 TL peşin harç yatırmışlar, yargılama sırasında davacı A. 15.04.2013 günlü ve AB2013 seri ve 4819 sıra numaralı makbuz ile "4.584,25 TL" tamamlama harcını yatırmıştır. Dava reddedildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifisi gereği 24,30 TL harcın maktu karar harcının davacılardan tahsili gerekir. Davacılar dava açılması ve yargılama sırasında toplam 4.596,45 TL harç yatırdıklarından maktu karar harcı 24,30 TL harcın mahsubu ile 4.572,15 TL harcın davacı A.'e iadesi gerekirken bakiye "12,10 TL" harcın davacılardan alınmasına hükmedilmesi doğru görülmemiş ise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'nın 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.


Kanun No:492   Madde No:31   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
14. Hukuk Dairesi

Esas No:2016/1883
Karar No:2016/4088

Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 05.06.2006 gününde verilen dilekçe ile Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22.05.1997 günlü ve 1997/120-54 E. K. sayılı kararın yargılamasının yenilenmesi istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 07.11.2013 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili ile duruşmasız olarak davalı N. vekili tarafından istenilmekle tayin olunan 05.04.2016 günü için yapılan tebligat üzerine her iki taraftan gelen olmadı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra iş karara bırakıldı. Bilahare dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

_  K  A  R  A  R _

Davacılar, kardeşleri olan davalı N. ’nin davacıların okuma yazma bilmemesinden faydalanarak hile ile vekaletname alarak davalı Mehmet'i davacılar vekili olarak yetkilendirdiğini, Mehmet'in bu yetkiye dayanarak davalı N. ile Bodrum 1. Noterliği'nde 07.02.1997 günü düzenledikleri satış vaadi sözleşmesi uyarınca 53 ada 1, 52 ada 1 ve 29 ada 3 parsel sayılı taşınmazların satışını vaat ettiğini ve vekil olarak Av. Tunç'u atadığını, davalı N. 'nin davacılar aleyhine Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1997/120-254 sayılı dosyası ile satış vaadi sözleşmesine dayanarak açtığı davada davacılar vekili Av. Tunç'un davayı kabulü üzerine taşınmazların hükmen davalı N. adına tescil edildiğini, tüm işlemlerin hileli ve geçersiz olduğunu ileri sürerek, Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1997/120-254 sayılı davasının yargılamasının yenilenmesi ile davanın reddini istemişlerdir.

Davalı N. , yargılamanın yenilenmesi koşullarının oluşmadığını, tüm mirasçıların davada yer almadığını belirterek davanın reddini savunmuş; diğer davalı Mehmet yanıt sunmamıştır.

Mahkemece, davanın davacı A. yönünden takipsiz bırakılması; davacı Mehmet'de eksik harcı tamamlamadığı gerekçesiyle davanın HMK’nın 150. maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.


Hükmü, davacılar vekili ile davalı N. vekili temyiz etmiştir.

1-Yapılan yargılamaya, toplanan deliller ve tüm dosya içeriğine göre davalı vekilinin tüm, davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2-Dava, satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (1) sayılı tarifenin (III) kısmının ikinci bendinin (a) fıkrası uyarınca davanın reddi halinde maktu harç alınacağı belirtilmektedir. Aynı yasanın 31. maddesi gereğince de "Peşin alınan karar ve ilam harcının işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir."

Somut uyuşmazlıkta, davacılar dava açtıkları sırada 12,20 TL peşin harç yatırmışlar, yargılama sırasında davacı A. 15.04.2013 günlü ve AB2013 seri ve 4819 sıra numaralı makbuz ile "4.584,25 TL" tamamlama harcını yatırmıştır. Dava reddedildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifisi gereği 24,30 TL harcın maktu karar harcının davacılardan tahsili gerekir. Davacılar dava açılması ve yargılama sırasında toplam 4.596,45 TL harç yatırdıklarından maktu karar harcı 24,30 TL harcın mahsubu ile 4.572,15 TL harcın davacı A.'e iadesi gerekirken bakiye "12,10 TL" harcın davacılardan alınmasına hükmedilmesi doğru görülmemiş ise de bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'nın 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1.) bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin tüm davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine; (2.) bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının ikinci paragrafının ikinci satırında yeralan "karar" kelimesinden sonra gelen "harcından peşin alınan 12,20 TL harcın mahsup edilerek, bakiye 12,10 TL harcın davacılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile Hazineye gelir kaydedilmesine" sözcüklerinin çıkartılarak yerine "harcının peşin alınan 4.596,45 TL harçtan mahsubu ile bakiye 4.572,15 TL harcın davacı A.'a iadesine" sözcüklerinin yazılmasına, hükmün DÜZELTİLMİŞ ve değiştirilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde davacı tarafa iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,

 05.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
MEDENİ USUL HUKUKU Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim