İmzaya İtiraz koleksiyonu


Yargıtay 12.hukuk dairesi e:2014/10440 k:2014/12889

Özet:
Bu durumda borçlu O.. Ö.. adına atılan imzaya ilişkin raporlar arasında çelişki oluştuğundan; bu çelişki giderilmeden, Adli Tıp Kurumu raporuna itibar edilerek sonuca gidilmesi doğru değildir. Her iki rapor da adli makamlarca istem üzerine alındığından raporların birinin diğerine üstünlüğü kabul edilemez. Zira, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nin, imza incelemesinde son merci olarak kabulü hususunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır(Hukuk Genel Kurulu’nun 07.10.2009 tarih ve 2009/12-282 sayılı kararı)....

O halde, mahkemece borçlu O.. Ö.. adına atılan imzaya ilişkin olarak raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için yeniden ve ehil bilirkişilerden oluşacak üç kişilik kuruldan mütalaa alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir....


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/10440
Karar No:2014/12889


MAHKEMESİ : İstanbul 21. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2014
NUMARASI : 2012/894-2014/100

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte borçlular imzaya itiraz etmişler, mahkemece istemin reddine karar verilmiştir.
1-Borçlu K.. Ö..'nın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlu K.. Ö..nın'ın temyiz itirazlarının REDDİNE;

2-Borçlu O.. Ö..'nın temyiz itirazlarına gelince;
İstanbul Kriminal Polis Lab. Müdürlüğü'nden alınan 14.03.2013 tarihli raporda O.. Ö.. adına atılı bulunan imzanın, mevcut mukayese imzalarına atfen O.. Ö.. ve K.. Ö.. isimli şahısların eli mahsulü olduğunu gösterir nitelikte bulguların tespit edilemediği belirtilmiş, itiraz üzerine Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan alınan 31.10.2013 tarihli raporda ise O.. Ö.. adına atılan imzanın bu şahsa ait olduğu bildirilmiş, mahkemece bu son rapor esas alınarak itirazın reddine karar verilmiştir.
Bu durumda borçlu O.. Ö.. adına atılan imzaya ilişkin raporlar arasında çelişki oluştuğundan; bu çelişki giderilmeden, Adli Tıp Kurumu raporuna itibar edilerek sonuca gidilmesi doğru değildir. Her iki rapor da adli makamlarca istem üzerine alındığından raporların birinin diğerine üstünlüğü kabul edilemez. Zira, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nin, imza incelemesinde son merci olarak kabulü hususunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır(Hukuk Genel Kurulu’nun 07.10.2009 tarih ve 2009/12-282 sayılı kararı).
O halde, mahkemece borçlu O.. Ö.. adına atılan imzaya ilişkin olarak raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi için yeniden ve ehil bilirkişilerden oluşacak üç kişilik kuruldan mütalaa alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlu O.. Ö..'nın temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.