kamulaştırmasız el atma koleksiyonu


Adli yargı - kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davası - kamulaştırmasız el atma - tahliye - birleştirme

Özet:


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: ...

Yukarıda açıklandığı üzere dava konusu taşınmaza davalı idare tarafından fiilen ve kalıcı nitelikte el atıldığı ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Kurulunun 16.05.1956 gün ve 1/6 esas sayılı kararı uyarınca taşınmazına kamulaştırmasız el atılan kişinin dilerse meni müdahale, dilerse bu eylemli duruma razı olduğu takdirde yer bedeli istemli dava açabileceği ve bu davanın görülme yerinin adli yargı olduğu gözetilerek açılan su tahliye kanalı yönünden işin esasına girilip talep hakkında bir karar verilmesi gerekirken yasal olmayan gerekçelerle kamulaştırmasız el atma bedeli yönünden davanın reddine karar verilmesi, ecrimisil yönünden ise herhangi bir hüküm kurulmamış olması, ...

T.C.
Yargıtay
5. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/3781
Karar No:2014/19964MAHKEMESİ : Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/11/2013
NUMARASI : 2013/198-2013/774

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazların bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece, imar planında park alanı olan yere el atılmadığından bu yönden davaya bakmanın idari yargının görevi dahilinde bulunduğundan bahisle dava dilekçesinin reddine, yağmur suyu tahliye kanalı açmak suretiyle el atma nedeni ile kamulaştırmasız el atma bedelinin tahsili isteminin ise kalıcı el atma iradesi olmadığından reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
İmar planında park alanı olan kısım için açılan davanın idari yargıda görülmesi gerektiğinden, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Sel felaketi nedeni ile taşınmazlar içine açılan su tahliye kanalı ile ilgili kısım için açılan davaya gelince;
Dosyada bulunan kanıt ve belgeler ile özellikle resimler dikkate alındığında; dava konusu taşınmaz içine açılan 1 metre yüksekliğindeki su tahliye kanallarının kalıcı nitelikte olduğu ve malikin taşınmazlardan ekonomik olarak istifade etme olanağının kalmadığı anlaşılmıştır.
Yukarıda açıklandığı üzere dava konusu taşınmaza davalı idare tarafından fiilen ve kalıcı nitelikte el atıldığı ve Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Kurulunun 16.05.1956 gün ve 1/6 esas sayılı kararı uyarınca taşınmazına kamulaştırmasız el atılan kişinin dilerse meni müdahale, dilerse bu eylemli duruma razı olduğu takdirde yer bedeli istemli dava açabileceği ve bu davanın görülme yerinin adli yargı olduğu gözetilerek açılan su tahliye kanalı yönünden işin esasına girilip talep hakkında bir karar verilmesi gerekirken yasal olmayan gerekçelerle kamulaştırmasız el atma bedeli yönünden davanın reddine karar verilmesi, ecrimisil yönünden ise herhangi bir hüküm kurulmamış olması,
Doğru görülmemiştir.
Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 03.07.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.