Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İİK'da Süresiz şikayet örnekleri Koleksiyonu
Sibel Kaya
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
25.1.2016 / 36


İpotekli taşınmazı daha sonra satın alan malikin takibe dahil edilmesi zorunludur

Özet:

İİK'nun 149/b maddesi gereğince; icra memuru, borçluya ve varsa taşınmaz sahibi üçüncü şahsa 60. maddeye göre birer ödeme gönderir. Anılan maddede sözü edilen bu husus, aralarında zorunlu takip arkadaşlığı olan borçlu ile rehin veren üçüncü kişi hakkında birlikte takip yapılmasını gerektirir.
İcra müdürlüğünce yasanın emredici bu hükmüne rağmen taşınmazı takip tarihinden önce satın alan yeni malike ödeme emri gönderilmemesi ve dolayısı ile taşınmazın yeni malikine itiraz ve def ilerini ileri sürme hakkı verilmemesi yasaya aykırıdır. Bu eksiklik ancak HMK'nun 124. maddesine göre, alacaklı tarafından, taşınmazı takip tarihinden önce ipotek yükümüyle alan kişiye karşı ek takip talebinde bulunulup icra emri gönderilmesi suretiyle sonradan tamamlatılabilir. Bu husus takibin her aşamasında ve süresiz olarak ileri sürülebilir.


Kanun No:2004   Madde No:149/b   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/28203
Karar No:2015/29546Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan ilamsız takibe karşı şikayetçi borçlu vekilinin, satış ilanı dahil tüm tebligatların usulsüz olduğunu ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
İcra takibinin dayanağı olan ipotek akit tablosunun incelenmesinde, alacaklı banka lehine doğmuş ve doğacak tüm alacakların teminatını teşkil etmek üzere, şikayetçi borçlu adına kayıtlı taşınmaz üzerine ipotek tesis edildiği, söz konusu taşınmazın 11.04.2014 ipotekle yükümlü olarak 3.kişi N.. C.. tarafından satın alındığı, asıl borçlunun şikayetçi S.. K.. olduğu, N.. C..'nin ise ipotekli taşınmaz maliki 3.kişi olduğu anlaşılmaktadır.
İİK'nun 149/b maddesi gereğince; icra memuru, borçluya ve varsa taşınmaz sahibi üçüncü şahsa 60. maddeye göre birer ödeme gönderir. Anılan maddede sözü edilen bu husus, aralarında zorunlu takip arkadaşlığı olan borçlu ile rehin veren üçüncü kişi hakkında birlikte takip yapılmasını gerektirir.
İcra müdürlüğünce yasanın emredici bu hükmüne rağmen taşınmazı takip tarihinden önce satın alan yeni malike ödeme emri gönderilmemesi ve dolayısı ile taşınmazın yeni malikine itiraz ve def ilerini ileri sürme hakkı verilmemesi yasaya aykırıdır. Bu eksiklik ancak HMK'nun 124. maddesine göre, alacaklı tarafından, taşınmazı takip tarihinden önce ipotek yükümüyle alan kişiye karşı ek takip talebinde bulunulup icra emri gönderilmesi suretiyle sonradan tamamlatılabilir. Bu husus takibin her aşamasında ve süresiz olarak ileri sürülebilir.
Somut olayda, ihale konusu edilen ipotekli taşınmazı takipten evvel satın alan N.. C..'nin asıl borçlu yanında borçlu olarak gösterilmeden takip yapıldığı, tapu kayıtlarının gelmesi üzerine icra müdürlüğünce durumun fark edilerek, adı geçen malik, takibe dahil edilmeden sadece kıymet takdiri ve satış ilanı tebliğ edilmek sureti ile satışın yapıldığı görülmektedir. İpotek veren üçüncü kişi ile asıl borçlu arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğundan bu husus, mahkemece re'sen gözönünde bulundurulmalıdır. İpotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiye satış ilanı tebliğ edilmesi usulsüz olan icra takibini usulüne uygun hale getirmez.
Bu durumda, HMK'nun 124. maddesi uyarınca alacaklı tarafından, N.. C.. için ek takip talebinde bulunulması gerekirken doğrudan kıymet takdiri ve satış ilanı tebliğ edildiğinden, N.. C..'nin usulünce takibe dahil edilmediği halde takibin yürütülmesi ve taşınmazın ihale yoluyla satılması doğru olmadığından mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.
Öte yandan, şikayetçi borçlunun, satış ilanı tebliğ edilen adresin kendi oturmadığı, kardeşinin oturduğu adres olduğunu beyan etmesine rağmen bu hususta araştırma yapılmadan karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - İpotekli taşınmazı daha sonra satın alan malikin takibe dahil edilmesi zorunludur
8.1.2016
2 - İik'nun 83/c , mk'nun 686.maddesine dayalı haczedilemeyecekleri şikayeti süreye tabi değildir.
25.1.2016
3 - 2022 sayılı kanun'a göre bağlanmış aylıkların haczedilemezlik şikayeti süreye tabi değildir
25.1.2016
4 - Banka dışındaki kişiler iik.nun 150/ı maddesi gereğince ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takip yapamazlar
26.1.2016
5 - Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
26.1.2016
6 - Avukat olmayan kişinin vekaleten icra dairesinde işlem yapması süresiz şikayete tabidir.
26.1.2016
7 - Adi ortaklığın aktif ve pasif dava ehliyeti bulunmadığından, takibin veya davanın bütün ortaklar aleyhinde açılması zorunludur.
26.1.2016
8 - Takipte taraf sıfatının bulunmaması nedenine dayalı şikayetler süresiz olarak ileri sürülebilir.
26.1.2016
9 - Borçluların mirası reddettikleri nedeniyle borçlu olmadıklarına yönelik iddialarının borca itiraz olup, ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede yapılması gerektiği kabul edilmiştir.
26.1.2016
10 - Haciz ihbarnamesi gönderilen borçlu şirketin ortağı, borçlu şirket yönünden 3. kişi sayılamayacağından iik 89 ihbarı tebliğ edilemez
26.1.2016
11 - Zorunlu takip arkadaşı unutulmuş ise, sonradan takibe dahil edilebilir.
27.1.2016
12 - Takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde ödeme, süresiz şikayet konusu yapılabilir.
28.1.2016
13 - Eşinin kefalete rızasının alınmadığı süresiz şikayete tabidir.
28.1.2016
14 - Hak düşürücü süreye tabi hak, süresiz şikayetle ileri sürülemez
28.1.2016
15 - İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte; borçlu yanında kefalet verene de takip yöneltilmeli. zorunlu takip arkadaşlığına ilişkin bu husus süresiz şikayete tabidir
28.1.2016
16 - İtirazın iptali ilamına göre yapılan dosya kapak hesabına itiraz, süresiz şikayete tabidir.
28.1.2016
17 - Köy orta malının haczi süresiz şikayete tabidir
30.1.2016
18 - Takip talebinde borçlu olarak gösterilmeyen birine ödeme emri tebliğ edilmiş ise bu, süresiz şikayet konusu yapılabilir.
31.1.2016
19 - Üçüncü kişinin kendilerine miras yolu ile intikal eden taşınmaz üzerine borçlu nedeniyle konulan haczin borçlunun mirası reddettiği için kaldırılmasını şikayeti süresiz şikayete tabidir.
31.1.2016
20 - Borçlunun yaptığı başvuru limit ipoteğini aşan kısmın iptaline ilişkin şikayettir. limit aşımına ilişkin şikayet süresiz olarak her zaman ileri sürülebilir.
31.1.2016
21 - İcra kefaletine ilişkin başvurular ilama aykırılık iddiası niteliğinde olduğundan, iik'nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir.
31.1.2016
22 - Muaccel olmayan ipotek nedeniyle icra emri göndermesi, takibin ilam niteliğindeki belgeye dayanması nedeniyle süresiz şikayete tâbidir.
31.1.2016
23 - Ödeme emrinin tebliği-borçlunun dosyadan fotokopi almasının tebligat yerine geçmeyeceği-süresiz şikayet
31.1.2016
24 - Ç... devlet hastanesi baştabipliği....takip yapan alacaklının ehliyetsiz olduğu süresiz şikayete tabidir
31.1.2016
25 - Mirası ret süresince mirasçılar hakkında takip yapılamayacağı hususu süresiz şikayete tabidir.
31.1.2016
26 - İtiraz eden yetkili temsilci olmamasına rağmen takibin durdurulmasına karar verilmesi süresiz şikayete tabidir.
31.1.2016
27 - İik'nun 361. maddesine uygun olarak iade için muhtıra tebliğ edilmeksizin doğrudan malvarlığı üzerine haciz uygulanması süresiz şikayete tabidir.
31.1.2016
Koleksiyona Katkılar
28 - Takip alacaklısına yapılmış bir ciro bulunmadığı (yetkili hamil olmadığı) şikayeti iik.nun 170/a maddesi gereği 5 günlük şikayet süresine tabidir
3.2.2016
29 - Tüketici kredisinin iik'nun 150/ı. maddesi kapsamında icra emri gönderilerek takibi süresiz şikayete tabidir.
9.2.2016
30 - Mükerrer takip iddiası, ilama dayalı takipler için süresiz şikayete tabidir.
9.2.2016
31 - Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez
13.2.2016
32 - İlamsız takipte, borçlunun, icra dairesine itiraz etmesinden ayrı olarak yedi günlük şikayet süresi içinde tebliğ tarihinin düzeltilmesi için icra mahkemesine başvurması zorunludur.
10.2.2016
33 - Devlet malının haczine yönelik 1. bende dayalı haczedilmezlik şikayeti kamu düzeninden olup süresizdir. iik 82/11'e dayalı şikayet süreye tabidir
25.3.2016
34 - İcra müdürlüğü'nün satış talebinin reddi kararı, süresiz şikayete tabidir
21.4.2016
35 - Kdv ve damga vergisinden muafiyete ilişkin şikayet süresizdir
22.4.2016
36 - Satış isteme süresinin geçmesi - süresiz şikayet - haczin düşmesi
29.4.2016
37 - Temyiz kudreti - bono - süresiz şikayet - akıl hastalığı
3.4.2016
38 - Süresiz şikayet - ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi - kat ihtarı - muacceliyet ihtarı - limit ipoteği
4.8.2016
39 - Dava dilekçesinin reddi - tam yargı davası - hizmet kusuru - davanın reddi - kamu hizmeti - görevsizlik - idari yargı - tüzel kişi - yargı yolu - ünıversıte - tazminat
30.6.2016
iik süresiz şikayet sebepleri   süresiz şikayet halleri   süresiz şikayet icra   süresiz şikayet nedir   süresiz şikayet kamu düzenine aykırılık   süresiz şikayet şartları   süresiz şikayet yolu   süresiz şikayet kambiyo   İİK'da Süresiz şikayet örnekleri Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim