DOLANDIRICILIK VE HİLE UNSURU koleksiyonu


Sanığın gaski görevlilerince kesilen para cezasını ödemek üzere kuruma giden mağdura gaski’de çalıştığını, cezasından indirim yaptırabileceğini söyleyerek mağdurdan 150,00 tl parayı mal edinmesi dolandırıcılıknu oluşturur.

Özet:

Sanığın, Gaski görevlilerince kesilen para cezasını ödemek üzere kuruma giden katılana Gaski’de çalıştığını, cezasından indirim yaptırabileceğini söyleyerek ondan 150,00 TL aldıktan sonra aradan geçen zamana rağmen, katılanın adı geçen kuruma olan borcunu ödemediği gibi aldığı parayı da mal edinmesi şeklindeki eyleminin, dolandırıcılık suçunu oluşturur.


T.C.
Yargıtay
15. Ceza Dairesi

Esas No:2015/15480
Karar No:2016/95

Dolandırıcılık suçundan sanığın mahkûmiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü.

Sanığın, Gaski görevlilerince kesilen para cezasını ödemek üzere kuruma giden katılana Gaski’de çalıştığını, cezasından indirim yaptırabileceğini söyleyerek ondan 150,00 TL aldıktan sonra aradan geçen zamana rağmen, katılanın adı geçen kuruma olan borcunu ödemediği gibi aldığı parayı da mal edinmesi şeklindeki eyleminin, dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna ilişkin mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin (1), (2) ve (4) numaralı fıkralarıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 08.10.2015 tarihli ve 2014/140-2015/85 sayılı kısmi iptal kararının, 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle koşullarının oluşması halinde infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülen bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

Bozma üzerine yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın kendisine verilen cezanın ağır olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 11.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.