Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcrada İstihkak Davası (İİK 96-99) Koleksiyonu
Defne Doğan
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
28.1.2016 / 43


Borçlu işyerinde hazır, ödeme emrinin de borçluya haciz yapılan adreste tebliğ edilmiş ise mahcuzlar borçlu ile üçünçü şahsın elinde iken haczedimiş sayılır

Özet:

Haciz sırasında borçlunun işyerinde hazır olduğu ve işyerinin R'a ait olduğunu iddia ederek 3.kişi lehine istihkak iddiasında bulunduğu, ödeme emrinin de borçluya haciz yapılan adreste tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda haciz işleminin mahcuzlar borçlu ile üçünçü şahsın elinde iken yapıldığının kabulü gerekir. 


Kanun No:2004   Madde No:99   Fıkra:Tümü
Kavram: ist


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/3788
Karar No:2012/19537

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Haciz sırasında borçlunun işyerinde hazır olduğu ve işyerinin R'a ait olduğunu iddia ederek 3.kişi lehine istihkak iddiasında bulunduğu, ödeme emrinin de borçluya haciz yapılan adreste tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda haciz işleminin mahcuzlar borçlu ile üçünçü şahsın elinde iken yapıldığının kabulü gerekir.

İİK.nun 99. maddesi gereğince istihkak davası açmak üzere alacaklıya süre verilebilmesi için, mahcuzların borçlu elinde bulunmayıp haciz sırasında üzerinde mülkiyet iddia eden 3.şahıs elinde olması gereklidir. Ayrıca, İİK.nun 97/a maddesine göre borçlu ile 3.şahsın menkul malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde sayılır.


Borçlunun, işyerinin R'a ait olduğu yönündeki iddiası, açılacak istihkak davasında değerlendirilecek bir husustur. Bu durumda icra müdürünün İİK.nun 96 ve 97. maddelerinde öngörülen prosedürü uygulamak yerine, aynı kanun'un 99. maddesi gereğince dava açmak üzere alacaklıya süre vermesi yasaya aykırıdır. O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi isabetsizdir.
 

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/06/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Borçlu işyerinde hazır, ödeme emrinin de borçluya haciz yapılan adreste tebliğ edilmiş ise mahcuzlar borçlu ile üçünçü şahsın elinde iken haczedimiş sayılır
28.1.2016
2 - Verilen süre içinde dava açmayan, istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağından, mahcuzlar üzerindeki haciz düşer ve dava konusuz kalır
28.1.2016
3 - İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür.
28.1.2016
4 - Talimat icra müdürlüğü, istihkak davası açmak üzere süre veremez
28.1.2016
5 - Borçlunun, 3 kişi şirkette işçi olduğunun iddia edildiği ancak haciz mahallinin 3. kişi ile irtibatının henüz tespit edilemediği davada araştırılması gereken hususlar
28.1.2016
6 - Borçluya ait çekler üzerinde bankanı rehin haklarının bulunması
18.10.2015
7 - Üçüncü kişinin, haciz baskısı altında ve muhafaza işleminin yapılmasını önlemek amacı ile dava açma haklarını da saklı tutarak, dosya borcunu tamamen ödenmesinde açılan dava paraya yönelik istihkak
28.1.2016
8 - Finansal kiralamada sözleşme süresi içinde malik, istihkak davası açabilir, kiralayan haczedilemezlik şikayeti ileri sürebilir.
28.1.2016
9 - İstihkak davacısı, mülkiyet veya sınırlı ayni hakka dayanmalı. kira sözleşmesi ile bir başkasından kiraladığını iddia ediyor ise aktif taraf ehliyetinden dava ret edilmeli
28.1.2016
10 - İstihkak davasında tazminat için : davanın reddi halinde takibin talikine karar verilmesi; istihkak iddiasının kabulü halinde ise borçlu ve alacaklının kötü niyetli olması gerekir
28.1.2016
11 - İstihkak davaları, basit yargılama usulüne tabidir ancak .duruşmaya davet edilmeden dosya üzerinden karar verilmesi istisnai durumlarda mümkündür
28.1.2016
12 - Haciz mahallindeki kimlik tespiti yapılamayan kişinin, borçlu olduğu ispatlanması gerekir
28.1.2016
13 - İstihkak iddiası üzerine icra müdürlüğü tarafından iik'nun 97/1 maddesindeki prosedür işletilmese de dava açma süresi henüz başlamayacağından 3.kişi, hacizli mal satılarak bedeli alacaklıya ödeninceye kadar istihkak davasını açabilir.
28.1.2016
14 - İhtiyati haciz kararı, mahkemece şikayetçi bankaya gönderilmesi halinde istihkak iddiasında bulunması beklenemeyeceğinden icra müdürlüğünce gönderilen haciz yazısına itiraz edildiğinde istihkak prosedürü işletilmeli
28.1.2016
15 - İstihkak davasında borçlunun davalı gösterilmesi için 3. kişinin istihkak iddiasına karşı çıkmış olması gerekir.
28.1.2016
16 - Organik bağ, aynı adreste faaliyet göstermek
29.1.2016
17 - Bulunan evrakların, haciz mahalli ile uyumlu olmaması, gübre lisansı, vergi levhası, vekillerin ortak olması
29.1.2016
18 - Organik bağ, istihkak iddiasının muvazaa nedeniyle reddi için tek başına yetmez
29.1.2016
19 - Ortakları arasındaki yakın akrabalık bağı, aynı adreste faaliyet göstermeleri organik bağı gösterir
29.1.2016
20 - Davacı üçüncü kişi, borçtan önce kurulmuş, faturalar borçtan sonrasına ait ve 2 hacizde borçlunun huzurunda yapılmış ise
29.1.2016
21 - Keşide tarihinde faaliyet gösterilen adres, kardeş olma, yeni adreste bulunmama, faaliyet konusu, işçi olarak çalışma
30.1.2016
22 - İcranın geri bırakılması kararının istihkak davasına etkisi
30.1.2016
23 - Tevdi mahalli kararıyla bankaya yatırılan para için bankaya haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde borçlu, 3. kişi lehine istihkak iddiasında bulunamaz
30.1.2016
24 - Borçlunun üçüncü kişideki alacağı tevdi mahalli tayini ile bloke edilmiş ise iik 89/1 gereğince haczedilebilir mi?
30.1.2016
İcrada İstihkak Davası (İİK 96-99) Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim