HAKARETTE ALENİ YER SAYILAN YERLER (TCK 125/4 KAPSAMINDAKİ YERLER) -1- koleksiyonu


Suçun cezaevinde işlenmesi aleniyet kapsamına girmez.

Özet:

Suçun işlendiği cezaevinin aleni yer olmadığı gözetilmeden, TCK'nm 125/4. maddesinin uygulanması hukuka aykırıdır.


T.C.
Yargıtay
4. Ceza Dairesi

Esas No:2016/37840
Karar No:2015/2268

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-Sanığın katılana hakaret iddiasını kabul etmemesi karşısında, soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklar ile sanığın savunmasında belirttiği H, G ve N dinlenilerek, suçun sübutuna ilişkin kanıtların nelerden ibaret olduğunun açıklanması gerekirken, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulması,

2-Kabule göre de;

a-Suçun işlendiği cezaevinin aleni yer olmadığı gözetilmeden, TCK'nm 125/4. maddesinin uygulanması,

b-Sanığa yükletilen ve seçimlik ceza içeren hakaret suçunda temel ceza olarak mükerrirliği nedeniyle hapis cezasına hükmolunduktan sonra bu cezanın adli para cezası  dışında ki diğer seçenek yaptırımlara çevrilebileceği gözetilmeyerek, TCK'nın 50/2. maddesine aykırı davranılması,

Kanuna aykırı ve sanık L müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 27.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.