Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Vekalet ücretine ilişkin bilinmesi gereken içtihatlar Koleksiyonu


Vekalet ücreti, vekalet ücreti nedir , 2016 avukat vekalet ücreti, vekalet ücreti 2016, avukat davada, avukat vekalet, avukat yargıtay kararları, boşanmada avukat ücreti, avukat ücreti 


A.Kemal Yılmaz
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
30.1.2016 / 49


Hakkındaki takipleri sonuçsuz bırakma amacıyla danışıklı boşanma- tasarrufun iptali davası-alacağın doğum tarihi-vekalet ücreti

Özet:

Davanın ön koşul yokluğundan reddi gerektiğinden karar tarihindeki AAÜT'nin 7/2.maddesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. Mahkemece nispi vekalet ücreti takdir edilmesi doğru değil, bozma nedenidir.


Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/12177
Karar No:2015/10962Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı alacaklı vekili, borçlu davalı Ahmet hakkında takip başlatıldığını, borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı ve hakkındaki takipleri sonuçsuz bırakmak için davalı eşinden muvazaalı olarak boşanarak dava konusu taşınmazı boşanma protokolü gereğince devrettiğinden, bu devire ilişkin tasarrufun iptaline karar verilmesini istemiştir.
Davalı Fatma vekili, müvekkili ile diğer davalı borçlunun uzun yıllardır ayrı yaşadığını, anlaşmalı boşanmadan önce 2010 yılında da çekişmeli boşanma davası açıldığını o tarihten sonra tarafların bir araya gelmediklerini, borçlunun mali durumunu müvekkilinin bilmediğini ve haksız açılan davanın reddini savunmuştur.
Davalı borçlu vekili, aciz belgesinin olmadığını, 2009 dan beri davalıların ayrı yaşadıklarını belirtmiştir.
Mahkemece, toplanan delillerden davalıların borcun doğumundan önceki tarihlerden itibaren ayrı yaşadıkları, aralarında eskiden beri geçimsizlik olduğu, anlaşmalı boşanmaya karar verildiği ve boşanma tazminatı olarak dava konusu taşınmazın devrinin kararlaştırıldığı, yapılan işlemlerin alacaklıdan mal kaçırma amacı ile yapıldığı ispatlanmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava İİK'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali davasına ilişkindir.
1-Tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla  o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.
Tasarrufun iptali davasını elinde geçici veya kesin aciz belgesi bulunan alacaklı açabilir (İİK.m.277). Bu husus, dava şartı olup, hâkim görevi gereği doğrudan gözetmek zorundadır.
Somut olayda, dava dayanağı takip dosyasından yapılmış bir haciz olmadığı gibi borçlunun aciz durumu da ortaya konulmamıştır.
Bu durumda, davanın ön koşul yokluğundan reddine gerekirken, aksi düşüncelerle esastan reddine karar verilmesi sonucu itibarıyla doğru olduğundan davacı vekilinin aşağıdaki bendin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davanın ön koşul yokluğundan reddi gerektiğinden karar tarihindeki AAÜT'nin 7/2.maddesi gereğince maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. Mahkemece nispi vekalet ücreti takdir edilmesi doğru değil, bozma nedenidir.
Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden, 6100 Sayılı HMK'nin geçiçi 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK'nin 438/7.maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı alacaklı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 5.bendindeki "57.984,00 TL" ibaresinin silinerek yerine "1.320,00 TL "ibaresinin yazılmasına hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 20.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Hakkındaki takipleri sonuçsuz bırakma amacıyla danışıklı boşanma- tasarrufun iptali davası-alacağın doğum tarihi-vekalet ücreti
7.1.2016
2 - Ön inceleme duruşması yapılmadan davadan feragat edilmesi halinde vekalet ücreti - kabul veya reddedilen kısmı geçememesi
13.11.2015
3 - Bir ilamla hüküm altına alınan vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin bir icra dosyasından tazminat alacağı başka icra dosyasından icraya konulması mümkün değildir
13.1.2016
4 - İşin esasına girildiğini kabule gerekli hallerde vekalet ücretinin nispi hükmedilmesi gerekir
17.12.2015
5 - Tarifenin altında vekalet ücreti kararlaştırılması-avukatla somut dava dosyaları konusunda imzalanmış ücret sözleşmesi bulunması
15.11.2015
6 - Kamulaştırmasız el atmalarda vekalet ücreti
18.5.2015
7 - Azil halinde kadastro davasında vekalet ücretine maktuan karar verilir
1.11.2015
8 - Karşı taraf vekalet ücretinin tahsili davalının kusuru ile imkansız hale geldiğinden avukat karşı taraf ücretini de talep edebilir
1.11.2015
9 - Azil halinde avukatın talep edebileceği vekalet ücretinin denetime uygun bilirkişi raporu ile tespiti gerekir
1.11.2015
10 - Nafaka alacağına ilişkin takipte vekalet ücreti takip talebindeki miktara göre nispi olarak hesaplanır
10.9.2015
11 - Aksine sözleşme olmadıkça avukatlık ücreti işin sonunda ödenir.bu gerekçe ile istifa eden avukat vekalet ücreti talep edemez.
1.11.2015
12 - Fazla çalışma ücretinin belirlenmesi - hakkaniyet indirimi halinde karşı yana hükmedilecek vekalet ücreti-
19.10.2015
13 - Tarafların haricen sulh olmasından sonra azil halinde dava konusu miktarın tamamı üzerinden vekalet ücreti hesaplanmalıdır.
30.11.2015
14 - Haksız azil halinde doğan vekalet ücreti alacağı 5 yıllık zamanaşımına tabidir
24.11.2015
15 - Değeri para ile ölçülen davalarda vekalet ücreti - sözleşme olmaması halinde hukuki yardımın başladığı tarihteki hükümlerin uygulanması gerektiği
15.12.2015
16 - İnşaat sözleşmesine atıfla emlak beyan değerinin %10 oranı şeklindeki vekalet ücreti kaydının geçerli olduğu
1.11.2015
17 - Haklı istifa hali-vekalet ücreti- haciz masraflarına ilişkin talepler
1.11.2015
18 - Sulh halinde avukat sulh olunan miktar üzerinden avukatlık ücretine ve karşı tarafatan alınacak vekalet ücretine hak kazanır.
30.11.2015
19 - Azledilen avukatın müvekkili ile arasında ücret sözleşmesi olmaması - davanın kazanılan kısmının %10-20’si arasında vekalet ücretine hükmedileceği
28.10.2015
20 - Avukata, masrafların iş sahibi tarafından işin başında ödendiği karinedir - avukatın haksız nedenle vekaletten istifası
28.10.2015
21 - Avukatın zorunlu müdafilik-cmk hizmeti nedeniyle doğan alacaklarına haciz konulabilir
28.10.2015
22 - Maktu harçla açılan ve karara bağlanan istihkak davasında vekalet ücreti de maktu olmalıdır.
19.9.2015
23 - Kız evlat ‘destekten yoksun kalma tazminatı - birden fazla davacı • vekalet ücreti
26.10.2015
24 - Davanın açılmasına sebebiyet ve deliller toplandıktan sonra davanın kabulünde vekalet ücreti
18.10.2015
25 - Dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddi halinde karşı yana takdir edilecek vekalet ücreti tarifede yazılı maktu vekalet ücretini aşamaz
5.11.2015
26 - Husumet yönünden ret • vekalet ücreti
29.10.2015
27 - İş kazasında manevi tazminat - maddi tazminat hesabında ücret araştırması - hesaplamada evlenme olasılığının hesap tarihine göre belirlenmesi - maddi tazminatın katsayı değişikliği nedeniyle reddi halinde vekalet ücreti takdir olunanmayacağı - red harcını
28.10.2015
28 - Başarı koşuluna bağlı vekalet ücreti
28.10.2015
29 - Marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet bakımından verilen hükmü kesinleşmiş ise tazminat ve vekalet ücreti kısmı kesinleşmeden icraya konabilir
21.1.2016
30 - Taşınmaz üzerindeki yapıya ilişkin aidiyet iddiası şikayet olup yargılama giderleri maktu olmalıdır.
16.12.2015
Vekalet ücretine ilişkin bilinmesi gereken içtihatlar Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim