Vekalet ücretine ilişkin bilinmesi gereken içtihatlar koleksiyonu


Vekalet ücreti, vekalet ücreti nedir , 2016 avukat vekalet ücreti, vekalet ücreti 2016, avukat davada, avukat vekalet, avukat yargıtay kararları, boşanmada avukat ücreti, avukat ücreti 
Ön inceleme duruşması yapılmadan davadan feragat edilmesi halinde vekalet ücreti - kabul veya reddedilen kısmı geçememesi

Özet:

Dava değeri; 200 TL olduğuna göre; vekalet ücretinin öncelikle Tarifenin 12.maddesine göre hesaplanması, daha sonra da feragate ilişkin hükümlerin uygulanması gerekir.


Tarifenin 12/1.maddesine göre; vekalet ücretinin 750 olması, ancak Tarifenin 12/2.maddesine göre hükmedilen ücret kabul veya reddedilen kısmı geçemeyeceğinden vekalet ücretinin 200 TL olması gerekir.


Ancak, davacı ön inceleme tutanağı imzalanmadan davadan feragat ettiğinden Tarifenin 12.maddesine göre belirlenen 200 TL vekalet ücretinin yarısı olan 100 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/10569
Karar No:2015/11703

 

DAVA: Taraflar arasındaki tüketici hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

Davacı, davalı ile kredi sözleşmesi imzalandığını, kendisinden haksız yere 200 TL kesinti yapıldığını, Etimesgut Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.05.2014 tarih ve 2014/17617 sayılı kararı ile 200 TL.nin davalı tüketiciye iadesine karar verildiğini, ancak lehlerine vekalet ücretini karar verilmediğini ileri sürerek vekalet ücreti yönünden tüketici hakem heyeti kararının iptalini istemiş, ön inceleme duruşması yapılmadan 22.10.2014 tarihli dilekçe ile davadan feragat etmiştir.

 

Davalı,davanın reddini dilemiştir.

 

Mahkemece, feragat nedeniyle davanın reddine, ön inceleme tutanağı imzalanmadan davadan feragat edildiğinden dava değeri olan 200 TL üzerinden hesaplanan 12 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

 

Dava, tüketici hakem heyeti kararının iptali istemine ilişkindir. Uyuşmazlık hakem heyeti kararının iptaline ilişkin olarak açılan davada ön inceleme duruşması yapılmadan davadan feragat edilmesi halinde vekalet ücretinin nasıl hesaplanacağı hususundadır.

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6/1.maddesine göre; Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

 

KARAR: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12.maddesine göre de; Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.

 

Dava değeri; 200 TL olduğuna göre; vekalet ücretinin öncelikle Tarifenin 12.maddesine göre hesaplanması, daha sonra da feragate ilişkin hükümlerin uygulanması gerekir. Tarifenin 12/1.maddesine göre; vekalet ücretinin 750 olması, ancak Tarifenin 12/2.maddesine göre hükmedilen ücret kabul veya reddedilen kısmı geçemeyeceğinden vekalet ücretinin 200 TL olması gerekir. Ancak, davacı ön inceleme tutanağı imzalanmadan davadan feragat ettiğinden Tarifenin 12.maddesine göre belirlenen 200 TL vekalet ücretinin yarısı olan 100 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. Mahkemece; Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. ve 12.maddelerine göre, 100 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde 12.00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Ankara Batı 2.Tüketici Mahkemesinin 23.10.2014 tarih 2014/2436 esas 2014/3493 karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına, 13.04.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Ön inceleme duruşması yapılmadan davadan feragat edilmesi halinde vekalet ücreti - kabul veya reddedilen kısmı geçememesi
13.11.2015
2 - Bir ilamla hüküm altına alınan vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin bir icra dosyasından tazminat alacağı başka icra dosyasından icraya konulması mümkün değildir
13.1.2016
3 - İşin esasına girildiğini kabule gerekli hallerde vekalet ücretinin nispi hükmedilmesi gerekir
17.12.2015
4 - Azil halinde kadastro davasında vekalet ücretine maktuan karar verilir
1.11.2015
5 - Nafaka alacağına ilişkin takipte vekalet ücreti takip talebindeki miktara göre nispi olarak hesaplanır
10.9.2015
6 - Fazla çalışma ücretinin belirlenmesi - hakkaniyet indirimi halinde karşı yana hükmedilecek vekalet ücreti-
19.10.2015
7 - Tarafların haricen sulh olmasından sonra azil halinde dava konusu miktarın tamamı üzerinden vekalet ücreti hesaplanmalıdır.
30.11.2015
8 - Haksız azil halinde doğan vekalet ücreti alacağı 5 yıllık zamanaşımına tabidir
24.11.2015
9 - İnşaat sözleşmesine atıfla emlak beyan değerinin %10 oranı şeklindeki vekalet ücreti kaydının geçerli olduğu
1.11.2015
10 - Haklı istifa hali-vekalet ücreti- haciz masraflarına ilişkin talepler
1.11.2015
11 - Sulh halinde avukat sulh olunan miktar üzerinden avukatlık ücretine ve karşı tarafatan alınacak vekalet ücretine hak kazanır.
30.11.2015
12 - Maktu harçla açılan ve karara bağlanan istihkak davasında vekalet ücreti de maktu olmalıdır.
19.9.2015
13 - Davanın açılmasına sebebiyet ve deliller toplandıktan sonra davanın kabulünde vekalet ücreti
18.10.2015
14 - Dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddi halinde karşı yana takdir edilecek vekalet ücreti tarifede yazılı maktu vekalet ücretini aşamaz
5.11.2015
15 - Husumet yönünden ret • vekalet ücreti
29.10.2015
16 - İş kazasında manevi tazminat - maddi tazminat hesabında ücret araştırması - hesaplamada evlenme olasılığının hesap tarihine göre belirlenmesi - maddi tazminatın katsayı değişikliği nedeniyle reddi halinde vekalet ücreti takdir olunanmayacağı - red harcını
28.10.2015
17 - Başarı koşuluna bağlı vekalet ücreti
28.10.2015
18 - Marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet bakımından verilen hükmü kesinleşmiş ise tazminat ve vekalet ücreti kısmı kesinleşmeden icraya konabilir
21.1.2016