Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Emekli maaşı haczi Koleksiyonu


Bu içtihat koleksiyonu ile Emekli maaşı haczi nasıl kaldırılır ? sorularının cevabını bulabilirsiniz.  Emekli maaşı haczi yargıtay kararlarını tekrara düşmeden inceleyebilirsiniz.. Emekli maaşı haczi yeni yasadaki durumunu inceleyebilirsiniz..  Emekli maaşı haczi. Yargıtay kararı 2015. Emekli maaşı haczi 2015. Emekli maaşı haczi 2016. 


Yeliz Uslu
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
6.2.2016 / 62


Emekli maaşlarının haczine ilişkin borçlu tarafından verilecek muvafakatın herhangi bir koşula bağlı tutulmaması gerekmektedir.

Özet:

5510 sayılı SGK.nun 93/1.maddesinde yapılan değişiklikle, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, borçlunun muvafakatı yok ise, icra müdürü tarafından re'sen reddedileceği düzenlemesine yer verilmiştir.Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, haczedilmesi mümkün olmayan maaşın haczine muvafakat edilmesi halinde, bu muvafakata geçerlilik tanınarak, anılan gelirlerin haczi mümkün hale getirilmiştir. Ancak borçlu tarafından verilecek bu muvafakatın herhangi bir koşula bağlı tutulmaması gerekmektedir.


Kanun No:2004   Madde No:83   Fıkra:Tümü
Kavram: Is ve Sosyal Guvenlik Hukuku, Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında , Haczedilemezlik


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/27438
Karar No:2015/1708

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;

Alacaklı tarafından borçlu hakkında genel haciz yolu ile yapılan takipte, borçlu icra mahkemesine başvurusunda; emekli maaşına konulan haczin muvafakatın şartlı olarak verilmesinden dolayı geçersiz olduğunu ve maaşının Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığından aldığını belirterek haczin kaldırılmasını istemiş, mahkemece istem reddedilmiş, hükmü davacı borçlu taraf temyiz etmiştir. 

Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak tek bir çatı altında birleştirildiğinden, bu kurumlardan alınan emekli maaşlarının hacizleri mümkün değildir.

Ancak İİK.nun 83/a maddesi gereğince, "İİK.nun 82 ve 83.maddelerinde yazılan mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir" hükmüne karşın, 28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 Sayılı Kanunun 32.maddesi ile, 5510 sayılı SGK.nun 93/1.maddesinde yapılan değişiklikle, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, borçlunun muvafakatı yok ise, icra müdürü tarafından re'sen reddedileceği düzenlemesine yer verilmiştir.Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, haczedilmesi mümkün olmayan maaşın haczine muvafakat edilmesi halinde, bu muvafakata geçerlilik tanınarak, anılan gelirlerin haczi mümkün hale getirilmiştir. Ancak borçlu tarafından verilecek bu muvafakatın herhangi bir koşula bağlı tutulmaması gerekmektedir. Aksi halde koşula bağlı tutulan muvafakat gerçerli olmayacak bu nedenle emekli maaşının haczi yapılamayacaktr. 

Takip dosyasında bulunan 06.07.2009 tarihli haciz tutanağında borçlunun "Bursa 9 icra Müdürlüğünün 2008/3354 esas sayılı icra dosyasından 1/4 oranında kesinti yapılmakta ancak anılan dosyanın kesintisinin durdurularak bu dosyanın borcu için 1/4 oranında kesinti yapılmasına muvafakat ediyorum" şekinde muvafakat verdiği görülmüştür. Borçlu tarafından verilen muvafakat bu haliyle Bursa 9 icra Müdürlüğünün 2008/3354 esas sayılı icra dosyasından yapılan kesintinin durdurulmasına bağlı tutulduğundan geçerli değildir.

Ayrıca Akbank Türk Anonim Şirketi Mensupları Tekaüt Sandığı Vakıf Senedi'nin Aylık ve Yardımların Haczi Geri Alınması başlıklı 108. maddesinde; "Sandık tarafından bağlanan aylıklar ile yapılan yardımlar nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez" hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre de alacağın kaynağı nazara alındığında davacı borçlunun almış olduğu emekli maaşının haczi mümkün olmamamaktadır.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekir iken yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
emekli maaş haczi muvafakat   emekli maaşına muvafakat   maaş haczi muvafakat   emekli maaşına haciz muvafakat   Emekli maaşı haczi Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim