Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ayıplı otonun ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine ilişkin icra takibi Koleksiyonu


Ayıplı araç iadesi,  ayıplı mal iade süresi, ayıplı mal iadesi nasıl yapılır, ayıplı mal iade süresi 2016, ayıplı mal iadesi, tüketici hakları ayıplı malın iadesi 2016

Sıfır araç iade koşulları, ayıplı araç satışıMehmet Korkmaz
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
13.2.2016 / 67


Aracın misli ile değiştirilmesi için ilamlı takipte, taşıtın değerinin ticaret odasından sorularak öğrenilmesinden sonra borçluya muhtıra çıkarılmalı

Özet:

Aracın misli ile değiştirilmesi için ilamlı takip yapıldığı, ilamın aynen infazı mümkün olmadığı için taşıtın değerinin ticaret odasından sorularak borçluya bedeli ödemesi için muhtıra çıkarılmadan banka hesaplarına haciz konulduğu görülmüştür. .. muhtıra çıkarılmadan borçlunun banka hesabına haciz konulması yasanın amacına uygun olmaz.


Kanun No:2004   Madde No:24   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/30207
Karar No:2013/6650

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu ilamlı takibe konu edilen aracın değeri belirlenerek kendilerine muhtıra tebliğ edilmeden doğrudan haciz işlemine geçilmiş olmasını şikayet konusu yapmıştır.

Mahkemece; taşıtın değeri İİK.'nun 24/5 maddesine göre belirlendikten sonra bu belirlenen değere göre haczin yapılmasına engel bir düzenleme mevcut değildir gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Somut olayda alacaklı tarafından Afyonkarahisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.02.2011 tarihli ... sayılı ilamına dayanarak aracın misli ile değiştirilmesi için ilamlı takip yapıldığı, ilamın aynen infazı mümkün olmadığı için taşıtın değerinin ticaret odasından sorularak borçluya bedeli ödemesi için muhtıra çıkarılmadan banka hesaplarına haciz konulduğu görülmüştür. 

İlamda belirtilen taşınırın borçlunun elinde bulunmaması halini düzenleyen İİK.'nun 24/4.maddesinde; ''Yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoliyle tahsil olunur. Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur.'' denilmiştir.

Yukarıdaki nedenlerle; ilama konu aracın değeri belirlendikten sonra icra müdürü tarafından bedeli ödemesi için borçluya muhtıra çıkarılması halinde borçlu ödemesi gereken borcu bilebilir, muhtıra çıkarılmadan borçlunun banka hesabına haciz konulması yasanın amacına uygun olmaz.Muhtırada belirtilen süre içinde borcun ödenmemesi halinde ise yeni bir icra emri tebliğine hacet kalmaksızın borçlunun mallarının haczi cihetine gidilebileceğinden borçlunun şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken hatalı yorumla şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Ayıplı otonun ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine ilişkin icra takibi Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim