İcra mahkemesinde duruşma zorunluluğu olan davalar koleksiyonu


Genel haciz yolu ile yapılan ilamsız icra takibinde borçlunun itirazının kaldırılması davası duruşmalı yapılmalı

Özet:

İİK.nun 68. maddesi gereğince, genel haciz yolu ile yapılan ilamsız icra takibinde borçlunun itirazının kaldırılması istemine ilişkin olup, aynı Kanun'un 70. maddesi gereğince, bu istemin icra mahkemesince, iki taraf davet edilmek suretiyle duruşmalı olarak incelenmesi zorunludur. 


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/2112
Karar No:2015/12299


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Alacaklının, mahkemenin 03.12.2014 tarihli ek kararına yönelik temyiz isteminin incelenmesinde; 
İlk karar süresi geçtikten sonra temyiz edilmiştir. Bu nedenle temyiz isteğinin reddine ilişkin son karar İİK.nun 365 ve HUMK.nun 432. maddeleri gereği yasaya uygun bulunmakla (ONANMASINA),

2-Borçlunun, mahkemenin 20.11.2014 tarihli asıl kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Alacaklının, icra mahkemesine başvurusu; İİK.nun 68. maddesi gereğince, genel haciz yolu ile yapılan ilamsız icra takibinde borçlunun itirazının kaldırılması istemine ilişkin olup, aynı Kanun'un 70. maddesi gereğince, bu istemin icra mahkemesince, iki taraf davet edilmek suretiyle duruşmalı olarak incelenmesi zorunludur. 

Somut olayda, mahkemece istemin duruşmalı olarak incelenmesine karar verilmiş ise de; borçluya, itirazın kaldırılması istemini havi dilekçe ile duruşma günü tebliğ edilemediği halde yokluğunda yargılamaya devam edilerek sonuca gidildiği görülmüştür. 

Bu durumda mahkemece, borçluya duruşma için gerekli tebligat yapılıp taraf teşkili sağlanarak, varsa tarafların delilleri toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre, borçlu yararına oluşan usuli kazanılmış hak durumu da gözetilerek karar verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilmek ve borçlunun savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.