İİK' 276 Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunması ve işgalde haklılığı koleksiyonu


Tahliyede üçüncü kişinin iddiasına hakkındaki müdürlük kararı süresiz şikayete tabidir

Özet:

cra müdürünün maddede yazılı şartlar gerçekleşmesine rağmen icra dosyasını icra mahkemesine göndermeden üçüncü kişinin tahliyesine karar vermesi halinde, bu tahliye işleminin şikayet yolu ile üçüncü kişi tarafından icra mahkemesinde ileri sürülmesi ve iptalinin istenmesi mümkündür.... şikayetin süresiz olduğu


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/29363
Karar No:2013/6195

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesinde, tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka kişi ile karşılaşılması halinde icra memurunun uyması gereken usul, İİK'nun 276. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre tahliyenin infazı sırasında kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur.


Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise, üçüncü kişi resmi bir vesika gösterememekle beraber icra müdürlüğüne ibraz olunan mukavele tarihinden önceki bir zamandan beri orayı işgal etmekte olduğunu beyan eder ve bu beyan icra müdürü tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse, icra müdürünün tahliyeyi tehir ile üç gün içinde keyfiyeti icra mahkemesine bildireceği öngörülmektedir. İcra müdürünün maddede yazılı şartlar gerçekleşmesine rağmen icra dosyasını icra mahkemesine göndermeden üçüncü kişinin tahliyesine karar vermesi halinde, bu tahliye işleminin şikayet yolu ile üçüncü kişi tarafından icra mahkemesinde ileri sürülmesi ve iptalinin istenmesi mümkündür.

Bu durumda icra mahkemesi, İİK'nun 276.maddesinin 3. fıkrasında yazılı usule göre tarafları dinleyip icabına göre ya tahliyeyi emredecek ya da taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesine karar verecektir. Bu son halde davanın sonucuna göre hareket edilmesi gerekmektedir.


Somut olayda şikayetçi üçüncü kişi taşınmazı işgalde haklı olduğuna ilişkin deliller ileri sürerek kiralanan taşınmazdan 08.04.2010 tarihinde tahliye edilmesi işleminin iptalini talep etmiştir. Mahkemece verilen şikayetin süreden reddine ilişkin kararın, Dairemizce şikayetin süresiz olduğu ve işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği yönünden bozulduğu, mahkemece bozmaya uyulduğu halde yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca şikayetin incelenip İİK'nun 276.maddesinin üçüncü fıkrasına göre karar verilmesi gerekirken, 08.04.2010 tarihli tahliye işleminin iptali ile İİK'nun 276. maddesi gereğince işlem yapılması için icra dosyasının icra müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.Başkan

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.