Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İİK' 276 Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunması ve işgalde haklılığı Koleksiyonu
Taner Erdoğan
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
14.2.2016 / 69


Tahliyede üçüncü kişinin haklı iddiasının araştırılması

Özet:

Somut olayda üçüncü kişi tarafından sunulan kira sözleşmesinin noterde yapılıp yapılmadığı, haricen tasdik edilip edilmediği, haricen tasdik edilmiş ise haricen tasdik tarihini de ihtiva eden onaylı suretinin ilgili noterlikten getirtilerek sözleşmenin takipten öncesine ilişkin olup olmadığının saptanması ile sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsizdir.


Kanun No:2004   Madde No:276   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/20287
Karar No:2012/36989

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki 3.kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu aleyhine başlatılan adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte Kütayha İcra Hukuk Mahkemesinin 28.04.2011 tarih ve 2011/114 esas, 2011/258 karar sayılı ilamı ile borçlu M.'nun taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, bu aşamadan sonra icra takip dosyasına göre üçüncü kişi konumunda olan E. Ltd.Şti imzasının noterlikçe onaylandığını beyan ettiği bir kira sözleşmesini sunarak tahliyenin durdurulmasına karar verilmesini talep etmiş; bunun üzerine icra müdürlüğünce İİK'nun 276. maddesi gereğince bir karar verilmek üzere dosya icra müdürlüğüne gönderilmiştir.

İİK'nun 276.maddesinde aynen; "tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur ve işgalde haklı olduğuna dair resmi bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur. Şu kadar ki, bu şahıs resmi bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekte bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra müdürü tarafından mahallinde yapılacak tahkikatla teeyyüt ederse müdür tahliyeyi tehirle üç gün içinde keyfiyeti tetkik merciine bildirir. 
İcra mahkemesi tarafları dinleyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflardan birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hareket olunur. 36.madde hükümleri burada da uygulanır. Dava etmeyen taraf iddiasından vazgeçmiş sayılır ... " düzenlemesine yer verilmiştir. İİK'nun 276/1. maddesi kapsamında kiralananda karşılaşılan kimseler icra müdürüne taşınmazı işgalde haklı olduklarına dair imzası noterlikçe onaylanmış bir kira sözleşmesi gösterirlerse taşınmazdan tahliye edilemezler.

Somut olayda üçüncü kişi tarafından sunulan kira sözleşmesinin noterde yapılıp yapılmadığı, haricen tasdik edilip edilmediği, haricen tasdik edilmiş ise haricen tasdik tarihini de ihtiva eden onaylı suretinin ilgili noterlikten getirtilerek sözleşmenin takipten öncesine ilişkin olup olmadığının saptanması ile sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : 3.kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/12/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Tahliyede üçüncü kişinin haklı iddiasının araştırılması
11.2.2016
2 - Tahliyede üçüncü kişinin iddiasına hakkındaki müdürlük kararı süresiz şikayete tabidir
11.2.2016
3 - Tahliyede üçüncü kişi, 7 günlük süre içinde genel mahkemeye başvurursa bu dava sonuçlanıncaya kadar tahliyesine karar verilemez.
11.2.2016
4 - İcranın geri bırakılmasına ilişkin 36. madde hükümleri, tahliyede üçüncü kişinin haklılık iddiasına ilişkin karar hakkında da uygulanır
11.2.2016
5 - Üçüncü kişi, tahliyesine karar verilen taşınmazda hissedar olduğu anlaşılmaktadır. bu durumda şikayetçinin taşınmazdan tahliyesi mümkün değildir.
11.2.2016
6 - 3.kişinin, kiracının devir hakkına istinaden adi nitelikte yeni kira sözleşmesi ile oturduğu iddiası, resmi bir belgeye dayanmadığından kabul edilemez
11.2.2016
7 - Borçluya (babasına) tebaen taşınmazda oturmakta olduğundan bu madde hükmünün tatbikinde 3. şahıs sayılmaz.
11.2.2016
8 - Talimatla tahliyede 3. kişinin, haklılık iddiasına ilişkin şikayette, yetkili mahkeme asıl takibi yapan icra mahkemesidir.
11.2.2016
9 - Tahliyede üçüncü kişinin iddiası kendisine ilişkin olmalı.yeğeninin kiracı olduğu iddiası tahliyeyi engellemez
11.2.2016
10 - Alt kiracı 3. kişi sayılmaz
11.2.2016
11 - Sulh hukuk mahkemesi tahliye ilamlarında da iik 276.maddesi uygulanır.
11.2.2016
12 - 3. kişinin şikayet hakkı ancak iik 276. maddesi çerçevesinde, takibin kesinleşmesinden sonra mecurun tahliyesine yönelik infaz aşamasında söz konusu olabilir.
11.2.2016
13 - Üçüncü kişinin dayandığı yeni kira sözleşmesindeki imzanın kabulü içeriğinin reddi halinde
11.2.2016
Koleksiyona Katkılar
İİK' 276 Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunması ve işgalde haklılığı  Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim