Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Meskeniyet Şikayeti Koleksiyonu
Yeliz Uslu
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
20.2.2016 / 73


103 davetiyesinden itibaren 7 gün içinde meskeniyet şikayetinde bulunulmalı

Özet:

103 davetiyesinin usulsüz olarak tebliğ edildiğine dair açıkça bir şikayetinin de bulunmadığı, 24.12.2013 tarihinde haberdar olduğu hacze ilişkin olarak yasal 7 günlük süreden sonra 10.03.2014 tarihinde meskeniyet şikayetinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 


Kanun No:2004   Madde No:82   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/18700
Karar No:2015/29834

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurarak, Bursa ili İnegöl ilçesi Süleymaniye mahallesi 1226 ada 1 parsel D Blok 4 nolu bağımsız bölümün haline münasip meskeni olduğunu ileri sürerek taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece, şikayetin kısmen kabulüne ve satış bedelinden 110.000 TL'nin haline münasip ev alabilmesi için borçluya verilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır. 

İİK'nun 82. maddesinin 1.fıkrasının 12.bendinde yer alan haczedilmezlik şikayeti, İİK'nun 16/1.maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabidir. Bu süre 103 tebliğiyle veya haczi öğrenme tarihinden başlar. 

Somut olayda, haczedilmezlik şikayetine konu olan taşınmaz üzerine 19.09.2013 tarihinde haciz konulduğu, 06.12.2013 tarihinde 103 davetiyesinin düzenlenerek borçluya tebliğe çıkartıldığı, takip dosyası içerisinde 103 davetiyesinin tebliğine dair tebligat mazbatası bulunmasa da, İnegöl PTT Merkez Müdürlüğü'nün 10.04.2014 tarih ve 78383032-010-679 sayılı yazısına göre, borçlu adına çıkartılan 103 davetiyesinin 24.12.2013 tarihinde Tebligat Kanunu'nun 21. maddesine göre tebliğ edildiği ve tebliğ mazbatasının 25.12.2013 tarihli liste ile gönderildiği belirtilmektedir. 

Borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda, kendisine 103 davetiyesinin tebliğ edilmediğini ileri sürmüş ise de, İnegöl PTT Merkez Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen yazısına göre 103 davetiyesinin 24.12.2013 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun, 103 davetiyesinin usulsüz olarak tebliğ edildiğine dair açıkça bir şikayetinin de bulunmadığı, 24.12.2013 tarihinde haberdar olduğu hacze ilişkin olarak yasal 7 günlük süreden sonra 10.03.2014 tarihinde meskeniyet şikayetinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

O halde mahkemece şikayetin süre aşımından reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Meskeniyet iddiası dava açma süresi   meskeniyet iddiası   meskeniyet davası   meskeniyet itirazı   meskeniyet iddiası satışı engeller mi   meskeniyet iddiası süre   meskeniyet iddiası nedir   meskeniyet iddiası yargıtay kararları   meskeniyet iddiası ipotek meskeniyet iddiası satışı durdurur mu?   Meskeniyet Şikayeti Koleksiyonu

Yorumlar


Davacı tarafından yatırılan gider avansı bilirkişi ücreti için eksik kaldığından inşaat mühendisi ve mimar bilirkişi için 400,00-'er TL, kadastro teknisyeni ve emlakçı bilirkişi için 350,00-TL'den olmak üzere toplam bilirkişi ücreti 1.500-TL'den eksik kalan  ile mahkeme keşif harcı 206,30-TL'nin davacı tarafça tebliğden itibaren HMK 324/1 ve 120/2 maddelerine göre 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇERİSİNDE yatırılmasına, aksi halde masraf yatırılmadığından davanın reddine karar verileceğinin ihtarına, bilirkişilere ve taraflara davetiye giderinin bakiye gider avansından karşılanmasına, 

Masrafın yasal süre içerisinde yatırılması halinde taşınmazın değerinin tespiti için HMK 288 ve devam eden maddeler gereğince mahallinde 27/10/2016 tarihinde saat 09:30-16:00 saatleri arasında komisyon listesinde bulunan resen seçilecek inşaat mühendisi, kadastro teknisyeni/mühendisi, mimar ve emlakçı olmak üzere dörtlü bilirkişi marifetiyle keşif yapılmasına, davacının keşif gün ve saatinde mahkeme kaleminde gereken yeri göstermek üzere hazır olmasına, keşif araç ücretinin davacı tarafından yatırılan gider avansından karşılanmasına, meşruhat yerine geçerli olmak üzere tensip tutanağı ile birlikte davacı tarafa tebliğine,

Cevapla

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim