Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Ödeme Şartı ve Taahhüdü ihlal Koleksiyonu
Yeliz Uslu
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
1.3.2016 / 80


İcra kefillerinin taahhüdü 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

Özet:

İcra kefillerinin taahhüdü kambiyo taahhüdü niteliğinde bulunmadığından, onlar bakımından uygulanacak zamanaşımı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte dayanak belge için Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen zamanaşımı süresi değildir. İcra kefilinin borcunun icra kefaletinden kaynaklandığı, icra kefaletinin ise İİK'nun 38. maddesinde belirtilen ilam niteliğinde bulunduğu tartışmasız olup, bu gibi hallerde İİK'nun 39. maddesinde belirtilen 10 yıllık zamanaşımının uygulanacağı tabiidir.


Kanun No:2004   Madde No:38   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/2518
Karar No:2015/13168

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;


Alacaklı tarafından borçlular A. Ö. ve M. G. aleyhine iki adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatıldığı, borçlular ve icra kefili G. Ö. G.'in şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptıkları başvuruda, takip dayanağı çeklere ilişkin 6 aylık zamanaşımının dolduğunu ve yenileme işleminin yapılmasının doğru olmadığını ileri sürerek zamanaşımı nedeniyle yenileme işlemi ve yenileme emrinin iptalini talep ettikleri, mahkemece, takibin kesinleşmesinden sonra takip dayanağı çeklere ilişkin 6 aylık zamanaşımının dolduğu gerekçesi ile borçlular ve icra kefili yönünden icranın geri bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

İcra kefillerinin taahhüdü kambiyo taahhüdü niteliğinde bulunmadığından, onlar bakımından uygulanacak zamanaşımı, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte dayanak belge için Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen zamanaşımı süresi değildir. İcra kefilinin borcunun icra kefaletinden kaynaklandığı, icra kefaletinin ise İİK'nun 38. maddesinde belirtilen ilam niteliğinde bulunduğu tartışmasız olup, bu gibi hallerde İİK'nun 39. maddesinde belirtilen 10 yıllık zamanaşımının uygulanacağı tabiidir.

Somut olayda, şikayetçi G. Ö. G.'in, Bucak 1. İcra Müdürlüğü'nün 2007/564 Talimat sayılı dosyasından 30/11/2007 tarihinde yapılan haciz işlemi sırasında dosya borcuna kefil olduğu, dolayısıyla adı geçen icra kefili hakkında İİK'nun 39. maddesinde öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresinin henüz dolmadığı anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, icra 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/05/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - İcra kefillerinin taahhüdü 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
15.2.2016
2 - Ödeme taahhüdü süresince zamanaşımı işlemez. i
15.2.2016
3 - Taahhüdü ihlalde işleyecek faiz istendiğine ilişkin kaydın bulunmaması halinde taahhüt geçerlidir.
18.12.2015
4 - Taahhüdü ihlalde işleyecek faizin kısmı hesaplanıp kısmı istenmesi halinde taahhüt geçerlidir.
18.12.2015
5 - Taahhütte "kalan kısım" şeklinde muğlak ifade olsa da tüm alacak kalemlerinin ayrı ayrı gösterilmesi nedeniyle taahhüt geçerlidir
15.2.2016
6 - Taahhüdü ihlalde işleyecek faizin kısmı istenmesi halinde taahhüt geçerlidir.
18.12.2015
7 - Borçlunun ödeme şartını ihlal-işleyecek faizlerin ve işleyecek faizden feragat varsa tutanağa yazılmış olması gereği
11.12.2015
8 - Aynı borçtan dolayı verilen hapsen tazyik kararının infaz edilip edilmediği araştırılmadan ikinci kez hapsen tazyik kararı verilemeyeceği
15.11.2015
9 - Sanığın hamile olmasının ödeme şartını ihlal için olağanüstü sebep olmaması
9.9.2015
10 - Ödeme şartını ihlal-şikayet süresi- avukatın ödeme şartının ihlalini dosyada yaptığı işlemle öğrenmiş sayılacağı
11.12.2015
11 - Ödeme şartını ihlalde icra kefilinin cezalandırılabilmesi için öncelikle borçlu sıfatını alması gerekir.
24.2.2016
12 - Taahhüdü ihlalde önceki o dosyaya özgü şikâyetten vazgeçme hâlinde, şikâyetinden vazgeçmesinin, sonraki taksitlerin ödenmemesi hâlinde açılacak davaları kapsamaz.
24.2.2016
13 - Borçlu tarafından borcun makbul sebep sebebiyle yerine getirilemediği ileri sürülmediğine göre, mahkemeden resen bu konunun araştırılması da beklenmemelidir.
26.9.2015
14 - Taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için ödenecek toplam miktarın hiçbir kuşkuya yer vermeksizin belli olması gerekir
15.2.2016
taahhüdü ihlal   taahhüdü ihlal 2017   taahhüdü ihlal suçu   taahhüdü ihlal itiraz   taahhüdü ihlal şikayet süresi   taahhüdü ihlal de son durum   Ödeme Şartı ve Taahhüdü ihlal Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim