Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Takipten önce idareye - kamu kurumuna başvuru ve alacağın yatırılacağı bankanın bildirilmesi ile alakalı içtihatlar Koleksiyonu
Taner Erdoğan
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
4.3.2016 / 82


Alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için, idareye, mahkeme kararının tebliğ tarihini bildirmesi zorunlu değildir

Özet:

İhtilaf, icra takibine geçilmeden önce yazılı başvuru dışında ayrıca, alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için, mahkeme kararının tebliğ tarihini bildirmesinin zorunlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Alacaklının idareye 02.10.2014 tarihli başvurusunda hesap numarası dahil Yasaya göre gerekli bilgiler bulunmaktadır. Bu durumda Mahkemece, şikayetin reddi yerine kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.


Kanun No:2577   Madde No:28   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/21506
Karar No:2016/551

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R

Borçlu vekili, 2577 sayılı Kanun'un 28/2. maddesi gereğince alacaklılar vekilinin ödeme için idareye usulüne uygun başvuruda bulunmadığını, ayrıca mahkeme kararının tebliğ tarihini de tecil faizi bakımından borçlu idareye bildirmesi gerektiğini, bu tebliği bildirmediğinden yapılan başvurunun usülsüz ve yok hükmünde olduğunu icra takibinin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece; borçlu idarenin alacaklı vekilinden eksik belgelerin giderilmesini istediği borçlu idarenin ödeme yapabilmesi talep edilen yasal faizin hesaplanabilmesi için 2577 S.K.'nun 28/6. maddesine göre mahkeme kararının davacıya tebliğ tarihinin gerekli olduğu, tebliğ tarihi bildirilmediğinden dolayı 2577 S.K.'nun 28/2-6. maddeleri gereğince idareye yapılmış usulen geçerli bir başvuru olmadığından takibin iptaline karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

Alacaklı vekilince 2577 sayılı Kanun'un 28. maddesi doğrultusunda, ödeme için banka hesap numarasını bildirmek üzere Bakanlığa başvurulmuş ve yasal süre içerisinde ödeme yapılmaması üzerine icra takibi başlatılmıştır.
6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesi “... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." hükmünü içermektedir.

Anılan Yasa maddesine göre İdareye yazılı olarak başvurulması yeterli olup, bu başvurunun yapıldığı taraflar arasında ihtilaf konusu değildir. İhtilaf, icra takibine geçilmeden önce yazılı başvuru dışında ayrıca, alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için, mahkeme kararının tebliğ tarihini bildirmesinin zorunlu olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Alacaklının idareye 02.10.2014 tarihli başvurusunda hesap numarası dahil Yasaya göre gerekli bilgiler bulunmaktadır. Bu durumda Mahkemece, şikayetin reddi yerine kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 27,70 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 20.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
iyuk madde 28   iyuk 28/2   6352 sayılı yasanın 58. maddesi   kamu kurumlarına karşı icra takibi   icra takibinden önce idareye başvuru zorunluluğu   vekalet ücreti için idareye başvuru   icra takibinden önce idareye başvuru   icra takibinden önce idareye başvurma   Takipten önce idareye - kamu kurumuna başvuru ve alacağın yatırılacağı bankanın bildirilmesi ile alakalı içtihatlar  Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim