Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

YHD Kararları Koleksiyonu
Zeki KIRŞAN
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
8.3.2016 / 86


Tüzel kişiliğin ortadan kalkması • ihya kuralı

Özet:

Dava esnasında davalı şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kalktığı anlaşılırsa; davalı şirketin ihya edilip tüzel kişiliğinin kazandırılmasının sağlanması için davacıya mehil verilmelidir.
T.C.
Yargıtay
10. Hukuk Dairesi

Esas No:2011/2059
Karar No:2011/5105

Dosyanın Dairemizin kararı ile geri çevrilmesi sonucu gelen davalı şirketin sicil kayıtlarından, şirketin, 29.12.2006 tarihli tasfiye kapanışı yapılmış ve kaydı sicilden silinmiş olduğuna göre, yargılama sırasında tüzel kişiliğinin ortadan kalktığı anlaşılmış ise de, tüzel kişilik, ticaret sicilindeki kaydının terkini ile sona ermekte; tüzel kişiliğin sona erdiğinin hukuk açısından kabul edilebilmesi için, tasfiye işleminin eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Eğer tasfiye işlemleri gerçek olarak tamamlanmamış ve tasfiyede gereken hususlar eksik bırakılmışsa, tüzel kişilik ticaret sicilinden terkin edilse bile, şirketin tüzel kişiliğinin sona erdiğinden söz edilemez. Bu nedenle; davalı şirketin ihya edilip tüzel kişilik kazandırılması için iflas idaresine ve Ticaret Sicil Memurluğu’na husumet tevcihi suretiyle dava açmasının sağlanması bakımından, davacı Kuruma mehil verilmesi ve müflis davalı şirketin ihya olunması (tüzel kişilik kazanması) sağlandıktan sonra, tüzel kişiliğin temsilcisinin huzuru ile davanın sonuçlandırılması gerekirken, eksik inceleme ile yargılamaya devamla hüküm kurulmuş olması, bozma nedenidir.

O halde, davacı Kurum ve davalılardan A.... Y.... İle, M. D. vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.


SONUÇ:    Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan A.. Y.. Ve M.D. .’ya iadesine, 11.04.20011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Tüzel kişiliğin ortadan kalkması • ihya kuralı
23.10.2015
2 - Aynı dosyada farklı tarihlerde konulan hacizlere karşı meskeniyet şikayetleri derdestlik oluşturmaz
7.3.2016
3 - Teminat ipoteğinin terkini istemi -yapılması gereken işlemler
15.2.2016
4 - Taşıma konusu eşyanın ziyaı- zararı hesaplama yöntemi
9.2.2016
5 - İpotek miktarının temlik miktarından fazla olması- alacağın daha az olan temlik mıktarıyla sınırlandıralamayacağı
15.2.2016
6 - Birden fazla kira sözleşmesi gerçek sözleşmenin tespiti
21.10.2015
7 - Şirketin ticaret sicil kaydının kapatılması halinde vekaletin hükümsüz kalacağı -davaya devam için şirketin ihyası ve kayyım atanması gereği
11.1.2016
8 - Haciz müzekkeresine karşı bankanın borçlunun hesapları üzerinde çek yaprakları nedeniyle rehin hakkının olduğunu bildirmesi- borçlunun hapis hakkı kullanılan hesaptan para çekip çekmediğinin araştırılması gereği
24.11.2015
9 - 3.kişinin istihkak davası- mahalde borçluya ait evrakın bulunması- esnaf odası ve vergi dairesi kayıtları
6.2.2016
10 - İlam varken ilamsız takip yapılabilir mi ?
4.1.2016
11 - Kambiyo senetlerine mahsus takipte yetki itirazı ve imza itirazı duruşmalı karara bağlanmalıdır
11.2.2016
12 - Tahliyede üçüncü kişinin iddiası kendisine ilişkin olmalı.yeğeninin kiracı olduğu iddiası tahliyeyi engellemez
11.2.2016
13 - 4077 sayılı kanunun 10.maddesi kapsamında olan tüketici kredisi sözleşmelerinin kefilleri yönünden iik.nun 68/b maddesinin uygulanma kabiliyeti yoktur.
14.3.2016
14 - Takibin geçici durdurulmasına ilişkin kararların temyizi- ihalenin feshinde adres bildirme mecburiyetinin kapsamı -para cezası
8.2.2016
15 - Mirasın reddi durumunda mal paylaşımının nasıl olacağı...
11.5.2015
16 - Borçlu şirketin ortağı olup borçlu şirket yönünden üçüncü kişi sayılamayacağından haciz ihbarnamesi gönderilmesinin yasal olmadığı süresiz şikayete tabi olduğu.
8.5.2015
17 - Sigortalının kazada %100 kusurlu olması kast ya da ağır kusur anlamına gelmez
15.10.2015
18 - Destekten yoksun kalma tazminatı- ödemenin yeterli olmaması halinde ibra belgesinin iptali gerekir
14.10.2015
19 - Hukuk mahkemesinin, ceza mahkemesi tarafından kusur oranına bağlı olarak verilen beraat kararı ile bağlı olup olmayacağı
15.10.2015
20 - İstihkak davasına karşı açılan tasarrufun iptali davası
15.10.2015
21 - Faiz alacağının tabi olduğu zamanaşımı süresi --fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması
15.10.2015
22 - Tasarrufun iptali davasında genel mahkemeler görevlidir
14.10.2015
23 - İik 129 hükmüne aykırılık-ihalenin feshi-resen gözetilmesi gereği
15.2.2016
24 - Değer artış payı ve artık değere katılma alacağı ile eşya ve ziynet alacağı-taşınmazın kredi ile alınmış olması
6.2.2016
25 - Eser sözleşmesi-işin mücbir sebeple gecikmesi-kesilen cezai şartın iadesi- fiyat farkı alacağı olup olmadığı
10.2.2016
26 - Süresinden sonra yapılan temyiz istemleri hakkında mahkemece ve yargıtayca da istemin reddine karar verilebileceği
17.2.2016
27 - Borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler o yerle ilgili meskeniyet iddasına engel oluşturur
17.2.2016
28 - İflas ertelemenin uzatılması süresi dolduktan sonra açılan ikinci uzatma davası
17.2.2016
29 - Kamulaştırmasız el atmalarda uygulanacak faize ilişkin kurallar
18.2.2016
30 - Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklı, senedini icra dairesinden geri alabilir.
17.2.2016
31 - Kısa kararla gerekçeli karar arasında çelişki- kamu düzeni
25.2.2016
32 - Sahtelik iddiası hakkında, sonraki genel kanun olan humk'nun 209. maddesi uygulanamaz
18.2.2016
33 - Önalım hakkı -depo kararı-bedelde danışık iddiası
25.2.2016
34 - Mazeret kabul edilerek yokluğunda karar verilmesinde, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunma süresi olan 2 haftalık süre de gözetilmeliydi
25.3.2016
35 - Evli kişiyle ahlaka aykırı ilişki- evlilik vaadiyle mal ve parasının alındığı iddiası
7.3.2016
36 - Soybağının reddi davası nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığı gerekçesiyle manevi tazminat talebi
8.3.2016
37 - Ziynetle ilgili alacak talebinde vekalet ücreti- boşanmada karşılıklı kusur
8.3.2016
38 - Boşanma davasında ikinci kez tanık listesi verilmesi
8.3.2016
39 - Hesap kat ihtarının tebliği- ihtiyatı haciz koşullarının oluştuğu
8.3.2016
40 - Fiilen gösterilen taşınmaz yerine kayden başka bir taşınmazın satılmış olması -hata sebebiyle satışın iptali ve bedelin iadesi davası
14.1.2016
41 - Haciz mahallinde evrak araştırması- istihkak davası- faturaların aidiyeti kanıtlamaya yetirli belgelerden olmadığı
6.2.2016
42 - Malen-nakden kaydı yerine 'ev içindir' yazar ise yine de kambiyo senedi niteliği korunur mu?
30.3.2016
43 - Uygulamaya elverişli (tatbike medar) belgeler tahdididir. ittifak edilen veya resmi senetlerdir.
14.3.2016
44 - Vasiyenamenin iptali- tenkis talebi - fiil ehliyeti- tereke mevcudunun resen araştırılması ilkesi
27.3.2016
45 - İhtiyati haciz bir icra takip işlemi olmayıp,iik 179/b gereğince verilen tedbir kararında özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece ihtiyati haczi engellemez
16.1.2016
46 - Evliliğin butlanı-evlenme engeli- nüfus müdürlüğünün husumetinin bulunmadığı
16.3.2016
47 - İmzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayalı olarak itirazın kaldırılmasını isteyemez
4.4.2016
48 - Boşanmada eşit kusur halinde vekalet ücreti ?
4.4.2016
49 - Bilirkişi avukatın aynı işverene karşı vekil sıfatıyla açtığı başka davaların olması -bilirkişinin tarafsızlığı ve reddi -
4.4.2016
50 - Hekim hatası nedeniyle ödenen tazminatın hekime rücuuna ilişkin dava -kusur durumu
4.4.2016
51 - Nikahsız birliktelik nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası-görevli mahkeme
5.4.2016
52 - Islah-mahkemenin ıslah konusunda karar vermemiş olması
4.4.2016
53 - Temyiz talebinde sebep bildirilmemiş olması -hizmet süresi- fazla mesai-bilirkişinin yasaklı olması
4.4.2016
54 - Bankanın aldığı dosya masrafı, kredi ekspertiz ücreti, erken ödeme cezası ödemelerin tespiti davası-hukuki yarar yokluğu
13.4.2016
55 - Gerçek ücreti yansıtmayan imzalı bordro ve fazla mesai hesabı
13.4.2016
56 - Hakimin delil listesinde yazılı olmayan ticari defterlerin incelenmesine karar vermesi ret sebebi değildir
29.1.2016
57 - Şirket ortağının kötü yönetim nedeniyle açtığı alacak davası - kuruluş aşamasındaki sözleşmenin şirketçe benimsenmiş olması - husumet
17.4.2016
58 - Velayet- çocuğun yurtdışına götürülmek istenmesi- velayetin kendisinde olmayan tarafın olurunun istendiğine dair belgenin ibrazı gereği
24.4.2016
59 - İtirazın iptali-sözleşmeden doğan alacak-sözleşmenin bir sayfasının imzasız olması
28.4.2016
60 - İhale bedelinin rüçhanlı alacakları geçmesi yada alacaklının muvafakat vermesi gerekir
15.2.2016
61 - İcra ya da mahkeme dosyasının kaybolması halinde yapılacak işlemler
11.1.2016
62 - Bankanın hakem heyeti kararına itirazı
15.4.2016
63 - Sezaryen sırasında bağırsak delinmesi-hekim hatası -manevi tazminat
8.2.2016
64 - İhalenin feshine ilişkin davada duruşma açmadan dosya üzerinden karar verilemez
9.2.2016
65 - Nafaka alan kadının başka biriyle yaşaması-nafakanın kaldırılması
6.5.2016
66 - Nafakanın indirilmesi-kadının boşandıktan sonra çalışmaya başlaması- elde ettiği ücretin miktarının yetersiz olması
6.5.2016
67 - Kaçak elektirik kullanımı-ceza yargılamasındaki beraatin bağlayıcı olmadığı
15.4.2016
68 - Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, kredi veren, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyemez
13.2.2016
69 - Yoksulluk nafakasının kaldırılması veya azaltılması hangi hallerde istenebilir ?
14.10.2015
70 - Katkı payı alacağı-müşterek banka hesabı- koca adına alınan taşınmaz-ev eşyaları
18.5.2016
71 - Banka dekontu - iik 169/a'daki belge - çift vadeli bono
25.4.2016
72 - Banka şubesinin husumet ehliyeti ve şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkisi var mı ?
3.1.2016
73 - Şiddetli geçimsizlik hakaret-iktidarsız olmakla suçlama
8.3.2016
74 - Davacının amacı, devlet tüzel kişiliğini dava etmek olup, davasını yanlış idareye yöneltmeleri, hasımda değil, temsilcide yanılmadır.
9.11.2015
75 - Aldatan eşin sevgilisinin tazminat sorumluluğu
6.5.2016
Koleksiyona Katkılar
YHD Kararları Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim