Haczedilemeyen mesleğin sürdürebilmesi için gerekli olan eşya koleksiyonu


iik madde 82, iik 82/2, haczi kabil olmayan mallar 2016, haczedilemeyen mallar 2016, traktör

2. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya, 
Haczedilemezlik şikayetini kiracı ileri süremez

Özet:

Şikayetçi Ö...Ltd. Şti.nin takipte alacaklı ve borçlu sıfatı bulunmamaktadır. Borçlunun maliki bulunduğu mahcuzlar üzerinde kendisinin kiracı olduğundan bahisle haczedilemezlik şikayetinde bulunmasına yasal imkan yoktur. 

Öte yandan üçüncü kişinin başvurusun değerlendirilmesi halinde, borçluya ait menkullerin icra müdürlüğüne teslimi için uygun görülecek teminat karşılığında süre verilmesine ilişkindir. 

Mahkemece somut olayda uygulama yeri olmayan İİK.nun 82/1-2, 99-97/1, 85/6, 20.maddeleri gerekçe yapılarak ve talep aşılmak suretiyle haciz ve muhafaza işlemlerinin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir. 


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2006/1431
Karar No:2006/4869

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi Ö...Ltd. Şti.nin takipte alacaklı ve borçlu sıfatı bulunmamaktadır. Borçlunun maliki bulunduğu mahcuzlar üzerinde kendisinin kiracı olduğundan bahisle haczedilemezlik şikayetinde bulunmasına yasal imkan yoktur.

Öte yandan üçüncü kişinin başvurusun değerlendirilmesi halinde, borçluya ait menkullerin icra müdürlüğüne teslimi için uygun görülecek teminat karşılığında süre verilmesine ilişkindir.

Mahkemece somut olayda uygulama yeri olmayan İİK.nun 82/1-2, 99-97/1, 85/6, 20.maddeleri gerekçe yapılarak ve talep aşılmak suretiyle haciz ve muhafaza işlemlerinin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 09.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.