Yargıtay Karar Arama motoromuzun seçtikleri :

Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

TBMM Genel Kurulundaki HMK'da önemli değişikler getirecek kanun tasarısının başlıca maddeleri

HMK'da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile önemli değişiklikler getirilmekte. İşte bu değişiklikler :1-  Dilekçe verilmesi kanunda öngörülen veya hâkim tarafından uygun bulunan haller dışında taraflarca herhangi bir isim altında sunulan dilekçeler hükme esas al …

Hukuki Makaleler

Şufa (önalım) Davası Ne Kadar Sürer

Şufa Davası (449 Gün)  sürmesi öngörülmektedir.Davanın sonuçlandırılma süresinin ayrıntıları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz. Yazılı Yargılama Usulü Temel Usulü İşlemler Hedeflenen Süre

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 Aralık 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29907TEBLİĞGümrük ve Ticaret Bakanlığından:6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAKOLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 ta

Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları

Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları Prof. Dr. Ersan ŞenYeni Anayasa Hazırlık ÇalışmalarıYakın zamanda “Yeni Anayasa” çalışmaları hızlanacak gözüküyor. Yeni Anayasanın hazırlanma şekli, bu sırada izlenecek usul, kaç maddeden oluşacağı, nelere öncelik verileceği veya nelerin tartışm

Basit Yargılamaya Tabi Davalar

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUKanun Numarası : 6100Basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerMADDE 316- (1) Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda uygulanır:a) Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler.b) Doğrudan dosya üzerinden karar vermek kon

ING BANK 'ın savunması - Kartel oluşturan 12 banka

ING BANK ING Hakkındaki Belgelerin Bankanın İhlale Taraf Olduğunun İspatı İçin Yeterli Olmadığı Savunması Hukukun diğer alanlarında olduğu gibi rekabet hukukunda da mevcut delillerin hukuka aykırı olduğu ileri sürülen bir eylemi ispata elverişli olup olmadığı

Vergi uyuşmazlıklarında yeni bir çözüm yolu: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru haberi www.dunya.com'da

Ersin KAPLAN / Eski Hesap Uzmanı2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Türk hukukuna giren yeni bir uyuşmalık çözüm yolu olan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru uygulaması vergi ihtilaflarının çözümünde başvurulabilecek yollardan birisidir. Vergi idaresi ile mükellefler arasında ortaya

Usul hukukunda taraf teşkili ve tebligatın önemi

Yetkili makamlar tarafından bir takım hukukî işlemlerin, bunların hukukî sonuçlarından etkilenmeleri amaçlanan kimselere kanuna uygun şekilde bildirimi ve bu bildirimin de usulüne uygun şekilde yapıldığının belgelenmesi olarak tanımlanan tebligat, Anayasa ile güvence altına alınan iddia ve savunma h

TMSF'ye ilişkin Kanun Maddeleri

BANKACILIK KANUNUKanun Numarası : 5411Kabul Tarihi : 19/10/2005ONİKİNCİ KISIMTasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin HükümlerBİRİNCİ BÖLÜMTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fonun kuruluş ve bağımsızlığı Madde 111 — Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin

Ceza Muhakemesinde yayın yasağı-Prof.Dr.Ersan Şen

Yayın Yasağı Prof. Dr. Ersan ŞenYayın YasağıEsasında “yayın yasağı” sözü doğru değildir. Çünkü basın hürdür ve sansür edilemez. Yayının yasaklanmasından değil, yayının yapılmasından sonra suça konu olabilecek fiillerden dolayı ceza soruşturmasından ve bu soruşturmanın gizliliğ

MUTLAK VE NİSPİ TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

MUTLAK TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ......................................... 174 ARABULUCULUK ..................................................................................... 174 A. TTK’nin 4 üncü Maddesinde Düzenlenen Mutlak Tica

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
24 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
24 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
26 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
26 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
26 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
27 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

F.Gülen Ceza Genel Kurulu kararı

3713 sayılı Yasaya aykırı eylemde bulunmak suçundan sanık F....... G.... hakkında 3713 sayılı Yasanın 1. maddesi yollamasıyla 7/1-1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davası sonucunda Ankara 2 Nolu D.G.Mahkemesince 10.03.2003 gün ve 124-20 sayı ile verilen ve kamu davasının 461

Borçlunun anonim şirketteki hissesinin haczi

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya i

İcra ya da mahkeme dosyasının kaybolması halinde yapılacak işlemler

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu A.. T.. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi .. Erdoğan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm bel

kamulaştırma davalarında vekil edenle avukat arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığı takdirde maktu ücret talep edilebileceği

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup dü

Depozitonun kiraya mahsup edilip edilemeyeceği

Y A R G I T A Y İ L A M Iİtirazın kaldırılması ve tahliyeİcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı alacaklı tarafından, davalı borçlu ale

Haciz ihbarnamesinin üçüncü kişiye tebliği tarihi itibariyle üçüncü kişi nezdinde kesinleşmiş, muaccel bir alacağının bulunması zorunludur.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya iç

1.sınıf Hakim ve Savcılar hakkındaki örgüt üyeliğine ilişkin davalara ilk derece mahkemelerinde bakılacağına dair Ceza Genel Kurul kararı

Kararı VerenYargıtay Dairesi : Ceza Genel KuruluMahkemesi :Ceza Dairesi Günü : 05.05.2017 - 18.07.2017Sayısı : 128/90 - 4/6İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 20.04.2017 gün ve 11836-1845 sayılı iddianamesi ile sanık ...'un, silahlı terör örgütüne üye olma, Anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanara

Mirasçılarından birinin nüfusta kaydının bulunmaması mirasçılık belgesinin verilmesine engel bir neden değildir.

MAHKEMESİ : Alanya 1. Sulh Hukuk MahkemesiTARİHİ : 28/03/2013NUMARASI : 2013/311-2013/306M.. F.. E.. tarafından mirasçılık belgesi istemiyle açılan davasının kabulüne dair Alanya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 28.03.2013 gün ve 311/306 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi ilgili kişi Kurt A..

Ek sözleşmenin tabi olduğu şekil şartı

Mahkemesi :Asliye Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşu

Eski hükümde direnilmesi halinde taraflara yüklenen hak ve borçların hükümde sıra numarası altında açıkça (yeniden) gösterilmesi gerekir

MAHKEMESİ :Aile MahkemesiTaraflar arasındaki "boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 15. Aile Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06.06.2013 gün ve 2012/930 E. 2013/439 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin