Yargıtay Karar Arama motoromuzun seçtikleri :

Hukuki Haber Diğer Güncel Hukuki Haberler

TBMM Genel Kurulundaki HMK'da önemli değişikler getirecek kanun tasarısının başlıca maddeleri

HMK'da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile önemli değişiklikler getirilmekte. İşte bu değişiklikler :1-  Dilekçe verilmesi kanunda öngörülen veya hâkim tarafından uygun bulunan haller dışında taraflarca herhangi bir isim altında sunulan dilekçeler hükme esas al …

Hukuki Makaleler

Şufa (önalım) Davası Ne Kadar Sürer

Şufa Davası (449 Gün)  sürmesi öngörülmektedir.Davanın sonuçlandırılma süresinin ayrıntıları için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz. Yazılı Yargılama Usulü Temel Usulü İşlemler Hedeflenen Süre

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 Aralık 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29907TEBLİĞGümrük ve Ticaret Bakanlığından:6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAKOLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 ta

Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları

Yeni Anayasa Hazırlık Çalışmaları Prof. Dr. Ersan ŞenYeni Anayasa Hazırlık ÇalışmalarıYakın zamanda “Yeni Anayasa” çalışmaları hızlanacak gözüküyor. Yeni Anayasanın hazırlanma şekli, bu sırada izlenecek usul, kaç maddeden oluşacağı, nelere öncelik verileceği veya nelerin tartışm

Basit Yargılamaya Tabi Davalar

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUKanun Numarası : 6100Basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerMADDE 316- (1) Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda uygulanır:a) Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler.b) Doğrudan dosya üzerinden karar vermek kon

ING BANK 'ın savunması - Kartel oluşturan 12 banka

ING BANK ING Hakkındaki Belgelerin Bankanın İhlale Taraf Olduğunun İspatı İçin Yeterli Olmadığı Savunması Hukukun diğer alanlarında olduğu gibi rekabet hukukunda da mevcut delillerin hukuka aykırı olduğu ileri sürülen bir eylemi ispata elverişli olup olmadığı

Vergi uyuşmazlıklarında yeni bir çözüm yolu: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru haberi www.dunya.com'da

Ersin KAPLAN / Eski Hesap Uzmanı2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Türk hukukuna giren yeni bir uyuşmalık çözüm yolu olan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru uygulaması vergi ihtilaflarının çözümünde başvurulabilecek yollardan birisidir. Vergi idaresi ile mükellefler arasında ortaya

Usul hukukunda taraf teşkili ve tebligatın önemi

Yetkili makamlar tarafından bir takım hukukî işlemlerin, bunların hukukî sonuçlarından etkilenmeleri amaçlanan kimselere kanuna uygun şekilde bildirimi ve bu bildirimin de usulüne uygun şekilde yapıldığının belgelenmesi olarak tanımlanan tebligat, Anayasa ile güvence altına alınan iddia ve savunma h

TMSF'ye ilişkin Kanun Maddeleri

BANKACILIK KANUNUKanun Numarası : 5411Kabul Tarihi : 19/10/2005ONİKİNCİ KISIMTasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna İlişkin HükümlerBİRİNCİ BÖLÜMTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fonun kuruluş ve bağımsızlığı Madde 111 — Bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin

Ceza Muhakemesinde yayın yasağı-Prof.Dr.Ersan Şen

Yayın Yasağı Prof. Dr. Ersan ŞenYayın YasağıEsasında “yayın yasağı” sözü doğru değildir. Çünkü basın hürdür ve sansür edilemez. Yayının yasaklanmasından değil, yayının yapılmasından sonra suça konu olabilecek fiillerden dolayı ceza soruşturmasından ve bu soruşturmanın gizliliğ

MUTLAK VE NİSPİ TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

MUTLAK TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI ......................................... 174 ARABULUCULUK ..................................................................................... 174 A. TTK’nin 4 üncü Maddesinde Düzenlenen Mutlak Tica

Vatandaş Soruyor Soru Sor

İçtihat programı fiyatları
24 gün Önce soruldu
11 icra nın faks nosu
24 gün Önce soruldu
En iyi içtihat programı hangisi
26 gün Önce soruldu
İçtihat siteleri
26 gün Önce soruldu
İçtihat nedir?
26 gün Önce soruldu
İnfaz sıralaması
27 gün Önce soruldu
Tapu da şamil yazısı
1 ay Önce soruldu
Masa sandalye
1 ay Önce soruldu

Diğer Kararlar Soruların Tamamını Göster

usulsüz tebligatın iptali ,hacizlerin kaldırılması, kesinleşme

MAHKEMESİ : Mersin 2. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 07/06/2010NUMARASI : 2010/643-2010/611Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği gör

Bozma kararlarına karşı ilk hükümde yer almayan farklı gerekçelerle direnme

Yargıtay Dairesi : 2. Ceza DairesiMahkemesi :Asliye CezaKarşılıksız yararlanma suçundan sanığın beraatine ilişkin, Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 28.11.2013 gün ve 683-829 sayılı hükmün katılan vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Ceza Dairesince 07.07.

Fazla çalışma ücretinin ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİDAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dav

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılabilmesi ve yapılan sözleşmenin paydaşları ve yükleniciyi bağlayıcı olması için tüm paydaşlarca sözleşmenin imzalanmış olması

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki sözleşmenin geçersizliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüld

Kısa kararda vekalet ücreti yönünden hüküm kurulmamış olması, kanun yolu süresinin başlanğıcı

İNCELENEN KARARINMAHKEMESİ : Gaziantep 2. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 25/03/2016NUMARASI : 2015/855-2016/251Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine ilişkin dilekçenin reddini mutazammın 17.10.2016 tarih ve 2016/16599-21694 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen t

Yargı yeri belirlenmesi, yerel mahkemeyi bağlar

MAHKEMESİ : Bursa 3. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 27/11/2014NUMARASI : 2014/337-2014/603Davacı K.. A.. vekili Avukat Mehmet tarafından, davalılar M.. S.. ve diğeri aleyhine 12/06/2014 gününde verilen dilekçe ile borçlu olmadığının tespiti istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahk

İkale sözleşmesi olduğu kabul edilen makbuz ve ibraname başlıklı belgede davacının hizmet akdinin emeklilik sebebiyle feshedildiğine ilişkin açıklama bulunması

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor di

Taşınmaz satışı komisyon sözleşmesinde tapu maliklerinin imzasının bulunması mecburiyeti yoktur

.Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 7. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 20.12.2011 gün ve 2011/334 E., 2011/2467 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 22.04.

İkale talebinin işçiden gelmemesi, işverenin fesih iradesi üzerinde anlaşmış olması

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkeme, isteği reddetmiştir.Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup d

MÜSPET ZARAR • MENFİ ZARAR • KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN TARAFINDAN FESHİ • KİRACININ HAKLARI

Taraflar arasındaki “Tazminat-Alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Antalya 1.Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 21.11.2008 gün ve 60-631 Sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin 12.5.2009 gün v