1. Anasayfa
 2. Vatandaş Soruyor
 3. MÜTEAHHİTTEN ALDIĞIM DAİRE ZAMANINDA TESLİM EDİLMEDİ. SÖZLEŞME GEREĞİ ALMAM GEREKEN KİRA ÜCRETİNİ NASIL ALABİLİRİM

Müteahhitten aldığım daire zamanında teslim edilmedi. sözleşme gereği almam gereken kira ücretini nasıl alabilirim

MÜTEAHİTTDEN ALDIĞIM DAİRE ZAMANINDA TESLİM EDİLMEDİ. SÖZLEŞME GEREĞİ ALMAM GEREKEN KİRA ÜCRETİNİ NASIL ALABİLİRİM. BUNUN ZAMAN AŞIMI VARSA NE ZAMAN BAŞLAR BİTER?30.1.2020 20:06:58

Yorumlar

Sorulara verilen cevaplar tartışma amaçlı olup hukuki sorunlarla ilgili konularda avukatlardan destek almanız önerilir. Sitede yazılan cevaplardan ötürü yaşanan hukuki sorun ve mağduriyetlerden hukukmedeniyeti.org sorumlu değildir.

Cevap Yaz

 • T.C.
  Yargıtay
  15. Hukuk Dairesi


  Esas No:2014/5091
  Karar No:2015/2361
  K. Tarihi:06.05.2015

  Mahkemesi :Antalya 5. Asliye Ticaret Mahkemesi

  Tarihi :03.04.2014

  Numarası :2013/254-2014/149  Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Dava, eser sözleşmelerine konu işin zamanında bitirilip teslim edilmemesi nedeniyle cezai şart bedeli ve mahrum kalınan kira kaybı nedeniyle alacak davası istemine ilişkin olup, mahkemenin; davanın cezai şart alacağının kabulüne, kira kaybı nedeniyle alacak talebinin reddine dair kararı davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin ve davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

  2-Taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarına gelince;

  Davacı 02.02.2013 tarihli sözleşme gereğince üstlenilen iki daire tadilatı işinin sözleşmede kararlaştırılan sürede tamamlanıp teslim edilmediğini, sözleşmede günlük 250,00 TL cezai şart kararlaştırıldığını belirterek şimdilik 2.500,00 TL cezai şart alacağının tahsilini, ayrıca 05.03.2013 tarihli sözleşme gereğince üstlenilen diğer iki daire tadilatı işinin sözleşmede kararlaştırılan sürede tamamlanıp teslim edilmediğini, kira kaybı nedeniyle zarara uğranıldığını belirterek şimdilik 2.500,00 TL kira kaybı alacağının avans faiziyle tahsilini istemiş, davalı davanın reddini savunmuş, mahkemece cezai şart alacağı talebi kabul edilmiş, kira kaybı alacağı talebi ise reddedilmiştir. Mahkeme kararı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

  Taraflar arasında 02.02.2013 tarihli ve 01.03.2013 tarihli olmak üzere iki ayrı sözleşme vardır. Her iki sözleşmenin de konusu iki daire olup toplam 4 daireye ilişkin olmak üzere tadilat işlerinin yapılması kararlaştırılmıştır. 02.02.2013 tarihli sözleşmenin 8. maddesinde; "İşin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle (yangın, deprem v.b.) oluşabilecek gecikmeden yüklenici kusurlu olmayacaktır. İşin bitimiyle birlikte yüklenici işi bitirdiğini işverene bildirecek ve işveren ile birlikte işi kontrol ettikten sonra eğer varsa eksik ve kusurlu imalâtlar için 7 günlük düzeltme süresine sahip olacak. Bu sürenin sonundan itibaren teslimde gecikilen her gün için 250,00 TL cezai şart ödeyecektir." şeklinde cezai şart kararlaştırılmıştır. 01.03.2013 tarihli sözleşmede ise cezai şart kararlaştırılmamıştır. Her iki sözleşmede de işin yapılma süresi 21 işgünü olarak belirlenmiştir.

  6098 sayılı TBK hükümlerine göre: Borçlu, belirli bir süre içinde yerine getirilmesi gereken bir borcu, bu sürenin dolmasından önce ifa etmekle yükümlüdür. (92/4. md.) Süre uzatılmış ise yeni süre, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, önceki sürenin sona ermesini izleyen birinci günden başlar. (95. Md.) Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. (118. md.) Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. (112. md.) Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.(125. Md.) Ceza koşulu (cezai şart) yönünden ise şu hükümlere bakılmalıdır. Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu için kararlaştırılmışsa alacaklı, hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte cezanın ifasını da isteyebilir. (179/2. Md.) Alacaklı hiçbir zarara uğramamış olsa bile, kararlaştırılan cezanın ifası gerekir. (180/1. md.)

  Davalı savunmasında sözleşme dışı fazla imalât yaptığını iddia etmiş, bilirkişi raporunda da fazla imalât bulunduğu saptanmıştır. Buna rağmen fazla imalâtın yapım süresi hesaplanarak teslim tarihine eklenmediği gibi 02.02.2013 tarihli sözleşmede ayrıca 7 günlük ilave süre öngörüldüğü halde bu süre teslim tarihine eklenmeden teslim tarihinin hesaplanması doğru değildir. Yapılması gereken iş sözleşmedeki ilave süre ile bilirkişilerden ek rapor alınarak saptandıktan sonra belirlenecek fazla imalâtın yapım süresi sözleşmedeki ifa süresine eklenerek teslim tarihi bulunmalı, buna göre istenebilecek gecikme cezası (ceza koşulu) miktarı saptanarak hükmedilmelidir. Ceza koşulu kararlaştırılmayan sonraki tarihli sözleşme yönünden ise davacının geç teslim nedeniyle uğradığı zararı sözleşmede hüküm olmasa dahi isteyebileceği, anahtarların ise mahkemenin de kabul ettiği 11.05.2013 tarihinde alınabileceği gözetilerek buna göre hesaplanacak süre itibarıyla 6098 sayılı TBK 112. madde gereğince kira kaybı alacağı niteliğinde somutlaşan zarar miktarının da hesaplanarak hükmedilmesi gerekir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle tarafların sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca hükmün temyiz eden davacı ve davalı yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 06.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 • Yargıtay 23. Hukuk Dairesi E:2015/5374, K:2018/2903
  ...indeki tüm anahtar teslim işlerinin müteahhit tarafından yapılacağı, mal sahiplerinin dairelerini zamanında teslim alamaması halinde dairelerin rayiç kira bedelinin müteahhit tarafından mal sahiplerine ödeneceğinin kararlaştırıldığını, davalı tarafından vaad edilen taşınmazın tam ve eksiksiz olarak anah...
  ...andığı, ek sözleşmeye göre tüm eksikliklerin 15 07 2010 tarihinde tam eksiksiz olarak , gerekli tüm izinler alınarak, iskan belgesi tamamlanarak ve kat mülkiyetine geçilerek teslim edileceğinin kararlaştırıldığı ve taşınmazın halen hukuken tesliminin yapılmadığı, davalının kira bedellerinin ödenmesi...
  ...e davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü k a r a r davacı vekili, taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, bu sözleşmeye göre inşaatın, ruhsat tarihinden itibaren 15 ay içinde tamamlanarak mal sahiplerinin dairelerinin anah...
  ...e kadar mal sahipleri olan müvekkiline kira tazminatı olarak fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 10 000,00 tl ödenmesine karar verilmesini talepvedavaetmiştir davalı, taşınmazı 10 ay geç olarak teslim ettiğini, geç teslimin kendisinden kaynaklanmadığını, elektrik kurumunun elektrik trafosunun yetersiz ol...
  ...,, taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü k a r a r davacı vekili, taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözle...
  Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2018/2225, K:2018/4939
  Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2018/2225, K:2018/4939
  ...hli kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 6 maddesinde geç teslim halinde ,, teki serbest piyasa rayiçlerine göre gecikilen her aya karşılık iki aylık kira bedelinin yüklenici tarafından arsa sahibine ödeneceği kararlaştırılmıştır mahkemece bozmaya uyularak karar verilmiş ise de gecikme 2005 2006 yılla...
  Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2018/923, K:2018/2521
  Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2018/923, K:2018/2521
  ...k a r a r dava, taraflar arasında 13 10 2003 tarihinde imzalanan kat karşılığı İnşaat sözleşmesi uyarınca teslim edilmeyen daireler nedeni ile kira bedeli istemine ilişkindir mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir davacı davalı ile arasında...
  ...hinden itibaren 24 ay olup, bu süre zarfında inşaat bitirilmediği takdirde arsa sahibine verilecek olan bağımsız bölümlerin o günkü rayiç kira bedeli müteahhit tarafından ödeneceği, sözleşmenin imzalandığı 13 10 2003 tarihinden itibaren 24 ay sonrası olan 13 10 2005 tarihinde dairelerin teslimi kararlaşt...
  ...k 2013 tarihine kadar kira bedelinden şimdilik 100 000,00 tl bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline kararverilmesinitalepetmiştir davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının ,, 15 noterliği nin ihtarnamesi ile teslim süresinin 13 02 2006 tarihine kadar uzatıldığını, bu ta...
  Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2018/924, K:2018/2550
  Yargıtay 15. Hukuk Dairesi E:2018/924, K:2018/2550
  ...eğince davacılara teslim edilmesi gerekli bağımsız bölümler ve davalı yüklenicilerden harici sözleşme ile satın alınan bağımsız bölüme ilişkin rayiç kira bedeli ile eksik, ayıplı iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece rayiç kira bedeli yönünden davanın kısmen kabulüne fazlaya il...
  ...ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü k a r a r dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince davacılara teslim edilmesi gerekli bağımsız bölümler ve davalı yüklenicilerden harici sözleşme ile satın alınan...