Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin0 oy

tapuda taşınmaz satışalarında satış bedelinin alındığı yazılır. Almamış isek?

merhabalar tapuda taşınmaz satışalarında satış bedelinin alındığı belirtilir. Buna rağmen satış bedeli alınmaz ve yazılı bir belgede bulunmaz ise satış bedelinin bir kısmının alınmadığı hususunda yargıtayın son görüşü ve örnek kararlar var mıdırCevaplar


T.C.


YARGITAY


13. HUKUK DAİRESİ


E. 2000/9407


K. 2000/9970


T. 14.11.2000


DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü. 

KARAR : Davacı, davalıya daire sattığını, aralarında 2.7.1998 tarihli sözleşmenin düzenlendiğini,sonradan tapuyu devretmesine ve ihtarname göndermesine rağmen, davalının satış bedelinin 3. 600 DM. lik kısmını ödemediğini, sözleşme uyarınca , bedelin eksik ödenmesi nedeniyle 10. 000 DM. cezai şarta da hak kazandığını ileri sürerek, satış bedeli bakiyesi 3. 600 DM. ve cezai şart parası 10. 000 DM. olmak üzere toplam 13. 600 DM. nin, dava tarihindeki kur değeri üzerinden karşılığı 3. 000. 000. 000 TL. nin yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. 

Davalı, sözleşme gereğince ödemesi gereken parayı ödediğini, ayrıca bazı ek ödemelerde de bulunduğunu, borcunun olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir. 

Mahkemece, borcun tamamının ödendiğine ilişkin davalı savunmasının yazılı delille kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, 3. 000. 000. 000 TL. nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

Taraflar arasındaki 2. 7. 1998 günlü harici sözleşmede, İlhan Milli'ye ait 6 nolu dairenin 45. 000 DM. bedelle davalıya satıldığı, 22. 000 DM.nin sözleşmeyle birlikte ödendiği, satıcının süresi içinde alıcı adına kat mülkiyeti tesis edip, tapuda ferağ vermemesi halinde 10. 000 DM. cezai şart ödeyeceği, satış bedelini de 45. 000 mark olarak aynen iade edeceği, yine alıcının cayması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda 10. 000 DM. cezai şartla mükellef olacağı belirtilmiştir. Tapu kaydı ve akit tablosundan, sözleşmeye konu dairenin gerçekte 7 numaralı olduğu ve 8. 1. 1999 günü tapusunun davalıya devredildiği anlaşılmaktadır. Buna ilişkin akit tablosunda , 2. 500. 000. 000 TL. olan satış bedelinin nakden ve tamamen alındığı yazılıdır. 

Akit tablosunda satış bedeli miktarının düşük gösterilmesi ve satıcının davacı değil, aralarındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca üzerine bina yaptığı arsanın sahibi İlhan Milli olması, eldeki dava yönünden sonuca etkili değildir. Esasen dairenin bu kişiye ait olduğu harici sözleşmede de açıkça belirtilmiştir. Satış bedelinin nakden ve tamamen tahsil edildiğine ilişkin,resmi senetteki bu beyanın tersi, davacı tarafından aynı güçte başka bir delille kanıtlanmalıdır. Davacı böyle bir delil sunamamıştır. Bu durumda, davacının, satıma konu daire bedelini davalıdan tamamen tahsil etmiş olduğunun kabulü zorunludur. Bu halde ise, davalının gerek bakiye satış bedeli olduğu ileri sürülen miktardan ve gerekse, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hali için öngörülmüş olan cezai şart parasından sorumlu tutulamayacağı açıktır. Mahkemece bu gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usule ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenle davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine,. 14.11.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement