Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin0 oy

Boşanma protokülünde yer alan bu cümlenin hukuki bağlayıcığı nedir?

X ve Y evliler,boşanacaklar. X,evi Y'ye vermeyi kabul ediyor ancak ev üzerinde ipotek olduğu için tapu devrini evin bitiminde yapacam diyor. Protokole aşağıdaki maddeyi yazdırıyorlar. Bu maddenin hukuki bağlayıcılığı var mı? Bu maddeye göre Y'nin bu evi alma ihtimali var mı? Teşekkür ederim.


Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren davacı X,  maliki bulunduğu tapunun; istanbul .... ..... .... kayıtlı dairenin devrini davalı Y üzerine yapacaktır. Bu daire üzerinde halen bulunan ve devre kadar olması muhtemel her türlü borç davacı X üstlenmiş ve ödemeyi kabul ve taahüt etmiştir. Davacı X, bu dairenin davalı Y'den başkasına devrinin engellenmesi için mahkemece tapu kaydına tedbir konulmasını kabul ettiğini beyan eder.Cevaplar


Bu halde dava, boşanma protokolünden kaynaklanan tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Davanın temeli boşanma protokolü olduğuna ve uyuşmazlık aile hukukundan kaynaklandığına göre tapu iptal ve tescil davasına bakmakla aile mahkemesi görevlidir (4787 ...md.4/1). 

Cevapla

Yani  anlaşmalı protokol mahkemece onaylanmışsa tarafları bağlar. Yerine getirilmediği zaman tapuya tescil için aile mahkemesinde  dava açabilirsiniz. .  Bu kısmı  anlaşıldıpeki  Mahkeme  tapu kaydına tedbir koyabilir mi ? 

Cevapla

Evet, mahkeme tapu kaydına tedbir koyabilir mi?

Cevapla

2. Hukuk Dairesi         2016/12788 E.  ,  2016/12028 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Velayetin Değiştirilmesi-Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Kişisel İlişkinin Kaldırılması-Tapuya Şerh Verilmesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı tarafından her iki davaya yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece dinlenilmelerinden vazgeçilen davacı-karşı davalı tanıkları...ve ... yönünden Hukuk Muhakemeleri Kanunun'nun 241. maddesi koşullarının oluştuğunun anlaşılmasına göre, davalı-karşı davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Davacı-karşı davalı dava dilekçesinde; davalı-karşı davacı kadın adına kayıtlı .... ilçesi,... ada... parsel, no.. sayılı taşınmazla ilgili, taraflar arasında görülen anlaşmalı boşanma davasında, anlaşma protokolünde ve boşanma hükmünde her hangi bir düzenleme yapılmadığını, ancak daha sonra aralarında düzenledikleri 17.09.2014 tarihli "anlaşmalı boşanma protokolünün uygulanma hükümleri" başlıklı sözleşme gereğince, taşınmazın velayeti anneye bırakılan ortak çocuk... olana kadar davalı-karşı davacı kadın tarafından 3. kişilere satılamayacağının kararlaştırıldığını belirtilerek, taşınmazın tapu kaydına 05.06.2027 tarihine kadar 3. kişilere satılamayacağına ilişkin şerh konulmasını talep etmiş, mahkemece bu taleple ilgili bir karar verilmemiştir.
Davacı-karşı davalının, dava konusu taşınmazın tapu kaydına şerh verilmesi talebi, eldeki ortak çocuğun velayetinin değiştirilmesi ve çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi içerikli davadan ayrı ve bağımsız bir dava niteliğinde olup ayrıca harca tabidir.
Dava maktu peşin harç alınarak görülmüştür. Başvurma harcı dava dilekçesindeki bütün istekleri kapsar. Bu sebeple, davacı-karşı davalının bu talebi ile ilgili harç eksikliğini tamamlaması için kendisine süre verilmesi (Harçlar Kununu m. 30-32) ile harç tamamlandığı taktirde bir karar verilmesi, aksi takdirde Harçlar Kanununun 30. maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken, bu taleple ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.21.06.2016 (Salı)

Cevapla

Şerh talebini boşanma davasıyla birlikte harçsız olarak  ileri sürebilirsiniz.

Cevapla

Yararlı bir katkıydı. Teşekkürler.

Cevapla

Adı Soyadı

Beni gizle
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement