Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Şikayet ve şartlar :Madde No:16

(Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.

Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
Borçlu şirketin ortağı olup borçlu şirket yönünden üçüncü kişi sayılamayacağından haciz ihbarnamesi gönderilmesinin yasal olmadığı SÜRESİZ ŞİKAYETE tabi olduğu. Borçlu şirketin ortağı olup borçlu şirket yönünden üçüncü kişi sayılamayacağından haciz ihbarnamesi gönderilmesinin yasal olmadığı SÜRESİZ ŞİKAYETE tabi olduğu. İlama aykırı şekilde faiz istenmesi halinde buna ilişkin şikayet herhangi bir süreye tabi değildir. İcra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermeleri kural olarak mümkün değildir İcra dairesinde kefalette eşin rızanın olması halinde ödeme emri iptal edilir İcra ya da mahkeme dosyasının kaybolması halinde yapılacak işlemler Alınacak KDV oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir. Borçluların mirası reddettikleri nedeniyle borçlu olmadıklarına yönelik iddialarının borca itiraz olup, ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede yapılması gerektiği kabul edilmiştir. Takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde ödeme, süresiz şikayet konusu yapılabilir. Eşinin kefalete rızasının alınmadığı süresiz şikayete tabidir. Hak düşürücü süreye tabi hak, süresiz şikayetle ileri sürülemez İtirazın iptali ilamına göre yapılan dosya kapak hesabına itiraz, süresiz şikayete tabidir. Takip talebinde borçlu olarak gösterilmeyen birine ödeme emri tebliğ edilmiş ise bu, süresiz şikayet konusu yapılabilir. Üçüncü kişinin kendilerine miras yolu ile intikal eden taşınmaz üzerine borçlu nedeniyle konulan haczin borçlunun mirası reddettiği için kaldırılmasını şikayeti süresiz şikayete tabidir. Borçlunun yaptığı başvuru limit ipoteğini aşan kısmın iptaline ilişkin şikayettir. Limit aşımına ilişkin şikayet süresiz olarak her zaman ileri sürülebilir. İcra kefaletine ilişkin başvurular ilama aykırılık iddiası niteliğinde olduğundan, İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir. Muaccel olmayan ipotek nedeniyle icra emri göndermesi, takibin ilam niteliğindeki belgeye dayanması nedeniyle süresiz şikayete tâbidir. Ödeme emrinin tebliği-Borçlunun dosyadan fotokopi almasının tebligat yerine geçmeyeceği-Süresiz şikayet Ç... Devlet Hastanesi Baştabipliği....takip yapan alacaklının ehliyetsiz olduğu süresiz şikayete tabidir İtiraz eden yetkili temsilci olmamasına rağmen takibin durdurulmasına karar verilmesi süresiz şikayete tabidir. İİK'nun 361. maddesine uygun olarak iade için muhtıra tebliğ edilmeksizin doğrudan malvarlığı üzerine haciz uygulanması süresiz şikayete tabidir. Şikayet reddedilse de icra mahkemesinin tedbir kararı HMK 397/2 maddesi gereğince aksi belirtilmediği sürece karar kesinleşene kadar devam eder. Tüketici kredisinde, adi kefalette asıl borçluya başvurulmadan, kefil takip edilmez Limit ipoteğinin aşılmasına ilişkin işlemler süresiz olarak şikayet edilebilir İcra Mahkemesi, şikayeti icra müdürünün kendi verdiği karardan rücu edemeyeceğiden değil de uyuşmazlığın esastan inceleyerek karar vermesi hali 2577 S.K.nun 28. maddesine göre idareye başvurulduğu savunmasının, resmi kayda alınmış bir başvuru olup olmadığı denetlenerek doğrulanması gerekir Mükerrer takip.akip talebinin gereğini yerine getirmemesine karşı yasal hakkını kullanmayan tarafın ayrı bir dosya da aynı talebini ileri sürmesinin mükerrer takip olduğunun kabul edilmesi gereklidir. Belediyenin malvarlığı (banka hesapları...) üzerine haciz konulmadan önce mutlaka borca yeter mallarını on gün içinde bildirmesi için muhtıra tebliğ edilmeli İtirazın iptali davasında gerekçe kısmında takip tarihinden itibaren faiz istenebileceği belirtilip faiz türü ve oranına ilişkin bir hüküm kurulmamışsa icra mahkemesinin işleyecek faiz türü açısından karar verme yetkisi İleri sürülmesi süreye tabi olmayan başvuru nedenlerinin yargılama aşamasında, müddeabihin artırılması suretiyle ileri sürülmesi halinde, Mahkemece incelenip karar verilmesi gerekir. İhtiyati tedbirin infazına ilişkin şikayetler hakkında inceleme yetkisi, icra mahkemesine değil kararı veren mahkemeye aittir Harca tabi davalarda davanın açıldığı tarih- dilekçenin daha sonraki bir tarihte kaleme verildiğinin belgelenmesi İcra Müdürlüğü'nün satış talebinin reddi kararı, süresiz şikayete tabidir KDV ve damga vergisinden muafiyete ilişkin şikayet süresizdir İcra takibi - Zamanaşımı - Alacağın tahsil ediliğinin zannedilmesi -sıra cetveline itiraz - Zamanaşımının durması Mirasçılara karşı icra takibi - Miras payı - müteselsil sorumluluk Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeninin ve adrese dönüp dönmeyeceğinin araştırılmasının gerekmemesi Yabancı para alacağı - faiz - fiilen uygulanan Usulsüz tebligat - tatile gittiği - tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmeyeceğinin Ödeme belgesinde hangi borç için ödendiğinin yazılı olmaması - BK 101 - Alacaklının Beyanı İcra Mahkemesi veya icra dairesi usulsü tebligatı resen dikkate alabilir mi? Tüzel kişilere tebligat - şirket - Adresin Kapalı olması - Tebligat evrakı aksi sabit oluncaya kadar geçerli Taşınmazın aynının tartışılarak sonuca gidilen davada verilen ilam kesinleşmeden takibe konulamaz Şirket şubesine tebliğat Duran takipte hacizlerin teminat mektubu karşılığı kaldırılması usulsüz tebligat şikayet süresi Açıklama bulunmayan havale - açıklamasız havale - ödemenin başka bir ticari ilişkiye ait olduğu iddiası - ispat yükü Usulsüz tebligat şikayeti nedeniyle düzeltilen tebliğ tarihine göre takip kesinleşmediği için haczin de geçerli olmayacağının söylenebilmesi Teminat mektubunun haczi ancak hangi iş için verilmişse o iş için mümkündür İcra Mahkemesi - Şikayetin karşı tarafa tebliğ edilmeksizin tensiben karar verilmesi Tebliğ edilmeyen işlemin öğrenme tarihi - dosyaya evrak sonmuş olması Haczi öğrenme tarihi - dosyaya evrak sonmuş olması -meskeniyet şikayeti Tebliğ edilmeyen işlemin öğrenme tarihi - vekile yerine asile tebliğ edilmiş meskeniyet şikayeti - İİK - Tebligat - TAŞINMAZ - Tanık beyanı - Şikayet süresi - yazılı belge ile ıspat - kıymet takdiri - icra müdürlüğü Öğrenme tarihi - dosyada işlem yapılmış olması - talep açılmış olması Ödeme emrinde icra müdürünün imzasının olmaması İcra müdürlüğünün haczin kaldırılması kararı - Kararın iptalinin anlamı - Haczin ihyası BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TEBİGAT - USULSÜZ TEBLİGAT - TÜZEL KİŞİLİĞE YAPILAN TEBLİGAT - BELEDİYE BAŞKANI DIŞINDAKİ KİŞİLERİN İTİRAZ YETKİSİ Tasfiye memuruna tebliğ - Şirket adresine çıkartılan tebligat - Daha önce verilen vekaletname ile vekil olana tebligat Tebliğ tarihinin düzeltilmesi kararının kesinleşmesinin gerekip gerekmediği- takip kesinleşmeden konulan hacizler Usulsüz tebligat şikayeti - İş yerinde çalışanı olmadığı iddiası - Tebligat evrakının ispat kuvveti İrtibat ofis bürolarına yapılan tebligatların geçerliliği
Bu madde ile ilgili koleksiyonlar

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim