Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargılama usulleri :Madde No:18

(Değişik: 18/2/1965 - 538/11 md.)

(Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/6 md.) İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işlerde basit yargılama usulü uygulanır.

Şu kadar ki, talep ve cevaplar dilekçe ile olabileceği gibi icra mahkemesine ifade zaptettirmek suretiyle de olur.

(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/4 md.) Aksine hüküm bulunmayan hâllerde icra mahkemesi, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde icra mahkemesi, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
Şikayet yargılaması- davacı gelmese dahi dosyanın işlemden kadırılamayacağı Mazeretin kabulü halinde tebligatın bila tebliğ iadesi halinde duruşma günü usule uygun tebliğ edilmelidir. Mazeret kabul edilerek yokluğunda karar verilmesinde, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunma süresi olan 2 haftalık süre de gözetilmeliydi Mazeret kabul edildiğinde duruşma günün tebliğinin reddine karar verilemez Mazeret dilekçesinde yokluğunda karar verilmesi talep edilmiş olup mevcut delillere göre karar verilmesi gerekir Dosyanın bilirkişiye tevdii edilerek yokluğunda karar verilmesini talep edilen duruşmada, mazeret hakkında karar vermeksizin davanın açılmamış sayılmasına karar verme Mahkemece, tayin edilen saatten önce mazeret bildirmeyen davalı vekilinin yokluğunda duruşma yapılarak karar verilmesi, davalının hukukî dinlenilme hakkının ihlali olup bozma sebebidir. Davalı vekilinin katılmadığı, mazeret dilekçesi verdiği yokluğunda karar verilmesini istediği duruşmada karar verilmesi Mazeretli sayılarak yokluğunda karar verilmesi talebi geçerli bir mazerete dayalı ve dosya tekâmül etmiş ise uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmelidir. Geçerli mazeret halinde duruşma günün uyap'tan öğrenilmesi talebi gereğince işlem yapılmalıdır Duruşma gününün UYAP'tan öğrenilmesi usulünün uygulanabileceğine yönelik bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. Usulüne uygun olarak duruşma günü tebliğ edilmeden, duruşmaya gelmediğinden bahisle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilemez Yeni duruşma gününün uyap ortamından öğrenilmesine karar verildiği duruşmada delil listesini sunması için kesin süre verilmesi Mazeretin kabulü ile duruşma günün UYAP'tan öğrenilmesine karar verildiği duruşmada kesin süre verilmesi HMK’nun yürürlükte olduğu 01.10.2011 tarihinden sonra ikinci kez takipsiz bırakılması nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için ilk takipsiz bırakılma işleminin de 01.10.2011 tarihinden sonra olması gerekir. İcra davaları ivedi işlerdendir. Bu nedenle süreler adli tatilde de işlemeye devam eder Kuruma başvuru zorunluluğu - SGK - Her türlü ilamlarda İlamın (vekalet ücretinin) ayrı ayrı takibe konulması - HGK kararı İcra mahkemesinde yemin delili
Bu madde ile ilgili makaleler/haberler
Bu madde ile ilgili koleksiyonlar

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim