Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

a) İtirazın iptali :Madde No:67

(Değişik: 18/2/1965 - 538/37 md.)

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/15 md.) Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

(Değişik: 9/11/1988 - 3494/1 md.) Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.

İtiraz eden veli, vasi veya mirasçı ise, borçlu hakkında tazminat hükmolunması kötü niyetin sübutuna bağlıdır.

(Mülga dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.)

Birinci fıkrada yazılı itirazın iptali süresini geçiren alacaklının umumi hükümler dairesinde alacağını dava etmek hakkı saklıdır.

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/11 md.) Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
Zorunlu başvuru sınırında kalan miktarlar için (2017 Yılı için 3.610. TL) tüketici hakem heyetine müracaat edilip uyuşmazlıkla ilgili olarak bir karar almadan icra takibi yapılamaz TAKİBİN DURMASINDAN SONRA BORÇLU TARAFINDAN İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDAN ÖNCE YAPILAN ÖDEMELER İÇİN DAVA AÇMANIN HUKUKİ YARARI YOKTUR alacak miktarı belediye ile yapılan yazışmalar ve yargılama sonucu belirlendiğine ve davalı tarafından üçüncü kişi durumunda olan belediyeye yapılan ödemenin bilinebilir nitelikte olmadığına göre likit bir borcun varlığından sözedilme Muristen alacaklı olan mirasçının murise ait belge ile diğer mirasçılar hakkında takip yapması-inkar tazminatı-itirazın kaldırılması İdareye karşı idari tasarruftan kaynaklanan alacak ilamsız takibe konulduğunda İİK 67. madde gereğince itirazın kaldırılması davasında adli yargı görevlidir Bireysel emeklilik sigortası- sigorta şirketi hakkında icra takibi-inkar tazminatı Bakım sözleşmesinden doğan alacak-itirazın iptali-takipten sonra yapılan ödemeler İtirazın iptali-sözleşmeden doğan alacak-sözleşmenin bir sayfasının imzasız olması İşçi alacağı - Bilirkişi raporu gerektirmesi - icra inkar tazminatı - Likit Tüketici hakem heyeti - İtirazın iptali - tüketici mahkemesi İtirazın iptali - borç ilişkisini reddeden davalının sonradan borcu ödediği savunmasını ileri sürüp süremeyeceği İcra inkar tazminatı - Likit İtirazın iptali-1 yıllık dava açma süresinin itirazın tebliğiyle başlayacağı - itirazdan 5 yıl sonra açılan iptal davası Tüketici hakem heyeti kararının ilamsız takibe konulması - İtirazın iptali davası Hakem heyeti kararıyla ilamsız icra takibi yapılması-Takibe itiraz üzerine itirazın iptali açılmaması halinde takiplerin düşmüş sayılacağı İtirazın kaldırılması davası, itirazın iptali davası açısından derdestlik oluşturur mu?

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim