Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Menfi tesbit ve istirdat davaları:Madde No:72

(Değişik: 18/2/1965 - 538/43 md.)

Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir.

İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

İcra takibinden sonra açılan menfi tesbit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini istiyebilir.

(Değişik: 9/11/1988 - 3494/6 md.) Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez. (1)

(Değişik: 9/11/1988 - 3494/6 md.) Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırşa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz. (1)

Borçlu, menfi tesbit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını istiyebilir.

Menfi tesbit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazımgelmediğini ispata mecburdur.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
Menfi tespit davasının reddi kararı ile ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkar. İİK'nun 72/4.nedeniyle HMK 397/ 2 burada uygulanmaz. İcra hukukundaki menfi tespit davasından dönüşen istirdat davasının ilamının icrası için kesinleşmesi gerekir İnkar tazminatı- kısa kararde yer alan inkar tazminatının gerekçeli kararda bulunmaması-tavzih Kredi kartı ve kredi mevduat hesabı nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti Kaçak elektirik kullanımı-Ceza yargılamasındaki beraatin bağlayıcı olmadığı-bozmadan sonra usuli kazanılmış hak oluştuğu İstirdat davası-icra baskısıyla ödenen bedelin iadesi talebi İstirdat davasının şartları - ispat yükü-yemin delili İstirdat davası-takip başlamadan yapılan ödemenin istirdat davası ile istenemeyeceği istirdat davası- takibe itiraz süresi dolmadan yapılan ödeme - ihtirazi kayıt olmaksızın yapılan ödeme Kefil hakkındaki haksız takip sebebiyle kredi notunun bozulması -istirdat davası-teknik konudaki bilirkişi raporuna aykırı karar verilemeyeceği İstirdat davası-borç ödeme protokolü- borcun icra baskısı altında ödenmediği iSTİRDAT DAVASI- HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE -GÖREVSİZ MAHKEMEDE AÇILAN DAVANIN SÜREYİ KESECEĞİ komisyon sözleşmesi- karar düzeltme aşamasında sunulan feragatname -imza ve yazının aidiyeti-ceza soruşturması Menfi Tespit -ölen murisin maaşının çekilmesi- emekli maaşının terekeye dahil olmadığı -birlikte sorumluluk FATURA - icra müdürlüğü - tüketici mahkemesi - İcra takibi - İNDİRİM - MENFİ TESPİT DAVASI - tüketici hakem heyeti - ORANI - İNTERNET - tahsil etmek Menfi tespit davasının reddi ilamının da kesinleşmesi gerekir Menfi tespit ilamı - İade alacağının tahsili usulü Duran takipte hacizlerin teminat mektubu karşılığı kaldırılması
Bu madde ile ilgili makaleler/haberler

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim