Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Haczi caiz olmıyan mallar ve haklar:Madde No:82

(Değişik: 18/2/1965 - 538/46 md.)

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

2. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

3. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alat ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

8. Borçlar Kanununun 510 uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı hayatla iratlar,

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Askeri malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,

12. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Borçlunun haline münasip evi,

13. (Ek: 2/7/2012-6352/16 md.) Öğrenci bursları.

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline munhasırdır.

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/16 md.) Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/16 md.) İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
AYM İptali : 2022 Sayılı Kanun'a göre bağlanmış aylıkların haczedilemezlik şikayeti süreye tabi değildir Traktörün de çiftçiler için zorunlu nakil ve ziraat aleti olduğu ve haczedilmezlik kuralına göre değerlendirilmesi gerekir Meskeniyet şikayetinde bulunduğu semtte veya o yere yakın semtte meskeninin bulunması zorunlu değildir. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibinde haczedilmezlik (meskeniyet) şikayetinde bulunulamaz 103 davetiyesinden itibaren 7 gün içinde meskeniyet şikayetinde bulunulmalı Haline münasip evin, borçlunun meskeniyet şikayetinde bulunduğu yerde veya o yere yakın yerde bulunması zorunlu bulunmamaktadır. Haline münasip ev, ev ve eklentilerinin toplam değeri üzerinden hesaplanır Kambiyo senedi bedeli hacizli taşınmazın bedelinden kaynaklanmakta ise meskeniyet şikayeti ileri sürülemez Usulsüz tebligat ve meskeniyet şikayeti İpotek borcu haciz tarihinden önce ödenmiş ise, meskeniyet şikayetine engel teşkil etmez İpotek üçüncü kişi lehine tesis edilmiş ise 3. kişinin borcunun bittiği tarih sorularak meskeniyet şikayeti hakkında karar verilmeli Meskeniyet şikayetinde duruşmaya davacı gelmese de esas hakkında inceleme yapılmalı, avans için kesin süre verilmeli Borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipotekler o yerle ilgili meskeniyet iddasına engel oluşturur Aynı dosyada farklı tarihlerde konulan hacizlere karşı meskeniyet şikayetleri derdestlik oluşturmaz Kendisinin kiracı olduğundan bahisle haczedilemezlik şikayetinde bulunmasına yasal imkan yoktur. Belediyenin makam aracı, kamu hizmetinin yürütülmesi için zorunlu olmadığı gibi niteliği itibariyle de fiilen kamu hizmetinde kullanılmadığından, haczi mümkündür. market-şarküteri işletmeciliğinde sermayenin değeri emeğin değerinden fazladır. Bu nedenle soğutucu İİK.'nun 82/1. maddesinin 2.bendi kapsamında kabul edilemez Ticari şirketin malları, İİK'nun 82/1-2.maddesi kapsamında sayılan haczedilemeyecek mesleki eşya olarak kabulü mümkün değildir Diş hekimliği muayenesi vergi levhasının bulunduğu haciz mahallinde dişçi koltuğunun haczedilmesi Yapılan yeni haciz haczedilemezlik şikayeti açısından yeniden şikayet hakkı verir Bir ticari işletme dolayısıyla teşebbüs olan maden işletmeciliğinde sermayenin değeri emeğin değerinden fazladır. İcrada sermaye ile emeğin karşılıklı oranları tespite çalışılır ve emeğin değerinin, sermayenin değerinden daha fazla olduğu görülürse “bir mesleğin” varlığı kabul edilir Tatlı su balıkçılığı ve lokantacılık, sermaye ağırlıklı olmaları nedeniyle burada haczedilen eşyaların mesleğin yürütmesi için zorunlu alet ve edevattan kabul edilemez. Haczedilemezlik şikayetini kiracı ileri süremez Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerekir. Meskeniyet şikayetinde daha önce ipotek var ise yapılması gereken araştırma Devlet malının haczine yönelik 1. bende dayalı haczedilmezlik şikayeti kamu düzeninden olup süresizdir. İİK 82/11'e dayalı şikayet süreye tabidir Yurtdışından alınan aylığın haczi ancak borçlu muvafakat etmişse mümkündür. Kural olarak ev eşyasının haczedilemez. İstisnaları : birden fazla eşya, lüzumlu olmayan ev eşyaları Meskeniyet şikayeti - aile - bakmakla yükümlü olduğu - emekli maaşı olan anne Meskeniyet şikayeti - bizzat oturması, kiracı - birden çok ev Muhdesat - Mülkiyet - TAŞINMAZ - meskeniyet şikayeti - Meskeniyet İddiası - Haczin kaldırılması - Tapu kaydı Yaşlılık aylığının haczi El koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma davalarında belediyenin mallarının haczedilip haczelemeyeceği - 1983 yılından sonraki... Haczedilmezlik şikayetinin icra dairesine yapılması - İcra dairesinin kararından kendiliğinden dönmesi Meskeniyet şikayeti - asansörlü ve merkezi sistem kaloriferli, iki adet balkon ve biri ebeveyn banyolu
Bu madde ile ilgili koleksiyonlar

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim