Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

2 – Alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallar hakkında:Madde No:89

(Değişik: 18/2/1965 - 538/49 md.)

Hamiline ait olmıyan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmıyan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki taşınır bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu haciz ihbarnamesinde, ayrıca 2, 3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.

Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

(Değişik üçüncü fıkra: 17/7/2003-4949/22 md.) Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir. (1)

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahküm edilmesini istiyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. (Değişik son cümle: 17/7/2003-4949/22 md.) Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

Malın teslimi mümkün olmazsa, alacaklı icra mahkemesine müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.

(Değişik yedinci fıkra: 2/7/2012-6352/18 md.) Haciz ihbarnamesi, borçlunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bir tüzel kişinin veya müessesenin şubesine veya tüm şubelerini kapsayacak şekilde merkezine tebliğ edilir. Haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şubeleri veya birimlerini kapsayacak şekilde beyanda bulunmakla yükümlüdür.

Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harc ve resme tabi değildir.

Bu madde hükmü,memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
Bankadaki paranın haczi : banka arasında imzalanan sözleşmeler gereği hesaplar üzerinde rehin hakkı bulunduğu iddiası istihkak iddiası niteliğindedir Maaş haczi, İİK 89. madde hükümleri uygulanarak haczedilemez. Doğacak alacaklar için İİK 89 md gereğince haciz ihbarnamesi gönderilmesi İİK 88.maddesi anlamında haciz yazısı olarak değerlendirilir İflas erteleme tedbirinde 89-1 haciz ihbarnamesi gönderilmesine ilişkin talebin ret edilmiş olması Haciz ihbarnamesi gönderilen borçlu şirketin ortağı, borçlu şirket yönünden 3. kişi sayılamayacağından İİK 89 ihbarı tebliğ edilemez Borçlunun üçüncü kişideki alacağı tevdi mahalli tayini ile bloke edilmiş ise İİK 89/1 gereğince haczedilebilir mi? Halka açık bir anonim şirket hissesinin, İİK 89 maddesi gereğince haczedilmesi Bankanın haciz ihbarnamesine haksız yere itiraz etmesi -hükmedilecek inkar tazminatı Haciz ihbarnamesine karşı gerçeğe aykırı beyanda bulunmak - tazminat davası İİK 89 haciz ihbarnamesinin muhatabının gerçek veya tüzel kişiliği bulunmalıdır Tüzel kişilere tebligat - şirket - TK 35 - Haciz ihbarnamesi 89/1, 89/2,89/3 tebligatları usulsüz ise hangisi iptal edilecek hangisinin ıttıla tarihi düzeltilecek? Anonim şirket ortağına haciz ihbarnamesi gönderilmesinin koşulları Şirket ortağına haciz ihbarnamesi gönderilebileceği-Ortağın sermaye koyma taahüdünün haczi Haciz ihbarnamesi gönderilmesinde icra memurunun takdir hakkı yoktur - İİK 89. Haciz tarhi - haciz kararı tarihi -Müzekkerenin yazılmamış olması - Haciz kararından sonraki işlemler Haciz ihbarnamesinin üçüncü kişiye tebliği tarihi itibariyle üçüncü kişi nezdinde kesinleşmiş, muaccel bir alacağının bulunması zorunludur. Haciz ihbarnamesi - ileride yatacak paraların haczininin mümkün olup olmadığı - Müstakbel alacak Şirket ortağı olan şikayetçiye 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesi İflas erteleme tedbirinin etkisi -İİK 89/1 ihbarnamesi gönderilip gönderilmeyeceği - Muhafaza tedbiri - Haczedilen paranın celbi Haciz ihbarnamesinde vergi kimlik numarasının yazılmamış olması Haciz tarihi - İcra dairesinde haciz kararı verildiği tarihte haciz tamamlanmış - Haciz kararı - Haciz kararının tebliği - Haciz ihbarnamesinin Tebliği Haciz ihbarının, doğacak alacaklar yönünden İİK. nun 89.maddesinde öngörülen sonuçları doğurmaz Tebliğ tarihinin düzeltilmesi - Kesinleşmesinin gerektiği hal - Haciz ihbarnamesi Haciz tarihi - Haciz ihbarnamesinin düzenlenme tarihi - Haciz kararı - Haciz ihbarnamesinin Tebliği İİK 89/4 - Tazminat - Nispi harç Gerçeğe aykırı beyanda bulunma - vekilin beyanından asilin sorumlu tutulamayacak olması - istenen tazminat miktarı belirtilmemesi
Bu madde ile ilgili koleksiyonlar

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim