Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

B – Üçüncü şahsın zilyetıği:Madde No:99

(Değişik: 2/7/2012-6352/20 md.)

Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
Borçlu işyerinde hazır, ödeme emrinin de borçluya haciz yapılan adreste tebliğ edilmiş ise mahcuzlar borçlu ile üçünçü şahsın elinde iken haczedimiş sayılır Verilen süre içinde dava açmayan, istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağından, mahcuzlar üzerindeki haciz düşer ve dava konusuz kalır İstihkak davalarının asıl icra takibinin yapıldığı yer mahkemesi ile davalının yerleşim yeri mahkemelerinde açılması mümkündür. Talimat icra müdürlüğü, istihkak davası açmak üzere süre veremez Üçüncü kişinin, haciz baskısı altında ve muhafaza işleminin yapılmasını önlemek amacı ile dava açma haklarını da saklı tutarak, dosya borcunu tamamen ödenmesinde açılan dava paraya yönelik istihkak İstihkak davacısı, mülkiyet veya sınırlı ayni hakka dayanmalı. Kira sözleşmesi ile bir başkasından kiraladığını iddia ediyor ise aktif taraf ehliyetinden dava ret edilmeli İstihkak davasında tazminat için : davanın reddi halinde takibin talikine karar verilmesi; istihkak iddiasının kabulü halinde ise borçlu ve alacaklının kötü niyetli olması gerekir Haciz mahallindeki kimlik tespiti yapılamayan kişinin, borçlu olduğu ispatlanması gerekir İhtiyati haciz kararı, mahkemece şikayetçi bankaya gönderilmesi halinde istihkak iddiasında bulunması beklenemeyeceğinden icra müdürlüğünce gönderilen haciz yazısına itiraz edildiğinde istihkak prosedürü işletilmeli İstihkak davasında borçlunun davalı gösterilmesi için 3. kişinin istihkak iddiasına karşı çıkmış olması gerekir. 3.şahsa ait işyerinde borçluya ait evrakın bulunması Davacı üçüncü kişi, borçtan önce kurulmuş, faturalar borçtan sonrasına ait ve 2 hacizde borçlunun huzurunda yapılmış ise Organik bağ, istihkak iddiasının muvazaa nedeniyle reddi için tek başına yetmez Organik bağ olduğunun tespiti halinde; borçlunun, senet lehtarına karşı ileri sürebileceği def'ileri (teminat senedi gibi) yetkili hamile karşı da ileri sürebileceği Keşide tarihinde faaliyet gösterilen adres, kardeş olma, yeni adreste bulunmama, faaliyet konusu, işçi olarak çalışma İstihkak iddiası - işletme devri - İİK 44 İİK'nun 99.maddesi uyarınca istihkak iddiasının reddi davası - Tazminat

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim