Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Madde No:168

(Değişik: 18/2/1965 - 538/81 md.)

İcra memuru senedin kambiyo senedi olduğunu ve vadesinin geldiğini görürse, borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu ödeme emrine şunlar yazılır:

1. (Değişik: 2/7/2012-6352/33 md.) Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,

2. (Değişik: 2/7/2012-6352/33 md.) Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,

3. Takibin müstenidi olan senet kambiyo senedi vasfını haiz değilse, beş gün içinde icra mahkemesine şikayet etmesi lüzumu,

4. (Değişik: 9/11/1988 - 3494/31 md.) Takip müstenidi kambiyo senedindeki imza kendisine ait olmadığı iddiasında ise bunu beş gün içinde açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın bu fasıl gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sadır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkar ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahküm edileceği ve icra mahkemesinden itirazının kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı.

5. (Değişik: 6/6/1985 - 3222/21 md.) Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı.

6. (Değişik: 17/7/2003-4949/45 md.) İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarı.

60 ıncı maddenin son iki fıkrası burada da tatbik olunur.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
Ödeme emri tebliğ edilmemiş olsa bile alacaklının takibi ve uyuşmazlığı sürdürme iradesinin bulunması halinde itiraz hakkının bulunduğu kabul edilmektedir. Alacaklının şahsında tereddüt - borçlu bono bedelini tevdi - borçtan kurtulma Takibin kesinleşmesinden sonraki devrede bonoda zamanaşımının geçtiğine ilişkin şikayet süreye tabi değildir Malen-Nakden kaydı yerine 'Ev içindir' yazar ise yine de kambiyo senedi niteliği korunur mu? Tecdit (yenileme) nedir? Borcun senetlerle ödeneceğine ilişkin protokol yenileme sözleşmesi midir? Senet metninden anlaşılan bu itirazını alacaklıya karşı da ileri sürebilir Teminat senedi olduğu iddiasının senet metni dışı delillerle ispat edilebilmesi halinde iyiniyeti hamile karşı ileri sürülemez Adi ortaklıkta temsil; idare ve temsil yetkisi bulunan temsilcinin yapacağı işlemler; ortağın, ortaklık adına kambiyo borçlanması Şirketin müşterek imzaları ile temsili - Senette tek imza olması - müşterek imza yetkisi karar örneği Ödeme emrinde banka hesap bilgisinin yazılmaması ödeme emrinin iptali nedeni midir? temyiz kudreti - bono - süresiz şikayet - akıl hastalığı Senette yazı ve rakam arasında farklılık - anlamsız yazı - aşırı şekilcilik Bonodaki kefil ibaresi - aval - BK 584 - Eşin Rızası Üçüncü kişinin aldırdığı ödeme yasağı kararı - keşidecİ- çek tazminatı sorumluluğu Teminat senedi , senette çek tahsil edilir ise senet iade edilir ibaresi Kambiyo senedi- yetki şartı - avalist - Okur yazar olmama - kambiyo senedindeki imza - başka belgelerde parmak izi Çek - Bono - Keşide yeri -İdari Birim - Mahalle Vadesi gelmemiş senedin icra takibine konulması - Muacceliyet sözleşmesi Tüketici senedi- Nama düzenlenme zorunluluğu - Cirantaya karşı ileri sürülmesi Avalde eşin rızası gerekir mi?

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim