Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İtirazın incelenmesi:Madde No:169/a

(Ek: 18/2/1965 - 538/83 md.)

(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/46 md.) İcra mahkemesi hâkimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmî veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı hâlinde itirazı kabul eder. İcra mahkemesi hâkimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir.

(Değişik ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/46 md.) İcra mahkemesi hâkimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa veya imhal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı veya borçlunun borçlu olmadığı yahut icra dairesinin yetkili olmadığı kanaatine varırsa, daha evvel itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verebilir.

(Değişik : 9/11/1988 - 3494/32 md.) Borçlunun ibraz ettiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse, icra hakimi, 68/a maddesindeki usule göre yapacağı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde, borçlunun itirazının kabulüne karar verir ve alacaklıyı, sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasina mahküm eder.Alacaklı birinci fıkra gereğince çağrıldığı duruşmaya gelmediği takdirde icra hakimi alacağın itiraz edilen kısmı için icranın muvakkaten durdurulmasına karar verir. Bunun üzerine alacaklı en geç altı ay içinde icra mahkemesi önünde duruşma talep ederek makbuz altındaki imzanın kendisine ait olmadığını ispat etmek suretiyle, takibin devamına karar alabilir. İcra mahkemesi,imzanın alacaklıya ait olmadığına karar verirse borçluyu, sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahküm eder.

İcra hakimi, borçlunun zamanaşımı itirazını alacaklının ibraz ettiği kambiyo senedindeki tarihe göre varit görür ve alacaklı da zamanaşımının kesildiğini veya tatil edildiğini resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse, itirazın kabulüne; aksi halde reddine karar verir.

İtirazın kabulü kararı ile takip durur.Alacaklının genel hükümlere göre dava açmak hakkı mahfuzdur. Alacaklı, genel mahkemede dava açarsa, inkar tazminatı ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan inkar tazminatı ve para cezası kalkar.

(Ek fıkra: 9/11/1988 - 3494/32 md.) (Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/46 md.) Borçlunun itirazının icra mahkemesince esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere; takip muvakkaten durdurulmuş ise bu itirazın reddi hâlinde borçlu, diğer tarafın isteği üzerine takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için,daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar. (1)

(Değişik son fıkra: 2/3/2005-5311/13 md.) İtirazın reddi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması, hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Şu kadar ki, borçlu 33 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre teminat gösterirse icra durur.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
ödeme iddiasının kabul edilebilmesi için, söz konusu ödeme belgelerinde takibin dayanağı olan senede açıkça atıfta bulunulması zorunludur. Kambiyo senetlerine mahsus takipte yetki itirazı ve imza itirazı duruşmalı karara bağlanmalıdır Bonodaki malen kaydına dayalı itirazır İİK'nun 169/a-1 maddesinde yazılı belgelerle ispat edilmesi gerekir İmzaya itiraz, HMK anlamında dava olmadığından davanın geri alınması söz konusu olamaz. Bononun teminat senedi olduğuna ilişkin itiraz duruşma açılarak karar verilmelidir Çekin bankaya ibrazından sonra çeke ciro eklenmesine yönelik şikayetin genel mahkemelerde yargılamayı gerektirip gerektirmediği? Çekin bankaya ibrazından sonra araya sahte ciro eklendiği iddiası icra mahkemesince değerlendirilebilir mi? Şirketin çift imza ile temsili - Borca itiraz - Kötü niyet tazminatı Açığa iki imza - şirket unvanını yazma zorunluluğu - TTK 322 Bononun teminat amacıyla alacaklıya verildiğini iddiası - Kötü niyet tazminatı Kambiyo senetlerine özgü takip - Borca itiraz - Duruşma Zorunluluğu - HGK Teminat Senedi - Sözleşmede senede açıkça atıf yoksa da .... - İcra Mahkemesinin akıl hastalığı iddiasını incelemesi Bono - zamanaşımı - ciranta açısından Çek - zamanaşımı -kambiyo senetlerine özgü takip - kambiyo vasfında olmaması 10 yıllık azamanşamı Yetki sözleşmesi - borçlulardan birinin ikametgahı Çek - ibraz süresi - mücbir sebep Banka havalesi - açıklama bulunmaması - İİK 169/a Şirket yetkilisinin sonradan değişmesi - Çekte çift imza bulunmadığı iddiası- İleri tarihli çek iddiası Sahtelik iddiasının imza itirazı dışındaki bir nedene (yazıda sahtelik) dayanması - HMK 209. madde - İcra takibinin durdurulması Çek - Ciro - Alacağın temliki - çekin muhatap bankaya kim tarafından ibraz edildiği hususu araştırılarak
Bu madde ile ilgili koleksiyonlar

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim