Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Borçlunun kambiyo hukuku bakımından şikayeti:Madde No:170/a

(Ek: 18/2/1965 - 538/85 md.)

Borçlu,alacaklının bu fasıl hükümlerine göre takip hakkı olmadığını 168 inci maddenin 3 üncü bendine göre şikayet yolu ile ileri sürebilir.

İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyle, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re'sen nazara alarak bu fasla göre yapılan takibi iptal edebilir.

(Ek: 9/11/1988 - 3494/34 md.) Her ne suretle olursa olsun, imza inkarı itirazı geri alınmış veya borç kısmen veya tamamen kabul edilmiş ise bu madde hükmü uygulanmaz.
Bu madde ile ilgili içtihatlar
BONODA ŞEKİL ŞARTLARI • KEŞİDE YERİ • TAKİBİN İPTALİ Borç kısmen ya da tamamen kabul edilmiş ise kambiyo eklikliği nedeniyle takibin iptal edilemeyeceği lehtar ve keşideci arasında düzenlenen muaccelliyet protokolünün senet hamili bakımından geçerliliği -bonolarda tanzim yeri olması gereği -vadesi gelmemiş bono Gizli tahsil cirosunun ispatı Kambiyo senetlerinde şahsi def'iler, iyiniyetli hamile karşı ileri sürülemez.bile bile keşidecinin Ancak keşideci zararına hareket ettiği takip hukuku açısından geçerli bir belge ile kanıtlanırsa... Hem kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip hem ilamsız takip yapılması - Mükerrer takip şikayeti Banka dekontu - İİK 169/A'daki belge - Çift vadeli bono Cirantaya başvuru şartı - Ödememe protestosu - Resen Teminat senedi - SÖZLEŞME - BONO - yazılı belge ile ıspat - İİK Alacaklı bankanın aynı zamanda takas odası adına karşılıksız işlemi yapması Bononun takibe konulması için keşideciye ibraz zorunluluğu var mı? Lehdar tarafından kaybedilmiş çek - Keşidecinin sorumluluğu - imzaların bağımsızlığı - ciro silsilesi Çekin rızası hilafına elinden çıktığı iddiası - iyi niyetli hamil Bono arkasındaki yazılarda alacaklının imzasının bulunmasının gerekip gerekmediği İmkansız vade - Kambiyonun geçerliliği - Aylarda olmayan günler Tanzim tarihinin vade tarihinden sonra olaması - geçerli bir tarih içermemesi - yanılgı Tüketici-Kambiyo Senedi -Taksitle -Nama düzenlenmemesi - Cirantaya karşı ileri sürülmesi Tanzim tarihi nereye yazılmalıdır? Senedin arka tarafındaki aval şerhinin geçerliliği bonoya dayanarak hamilin lehtara ve cirantalara müracaat edebilmesi, ödeme gününü takip eden iki iş günü içinde senet keşidecisinin protesto "bedeli teminattır" biçimindeki açıklama teminat senedi iddiası için yeterli midir? Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası - Cevap - Kullandırılacak kredi risklerine mahsup Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası Kredi sözleşmesi nedeniyle alınmış bono - teminat senedi iddiası sabittir

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim