Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesiMadde No:363

(Değişik: 2/3/2005-5311/24 md.)

İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi,

icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti,

103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği,

yediemin ücreti,

yediemin değiştirilmesi,

hacizli taşınır malların muhafaza şekli,

kıymet takdirine ilişkin şikâyet,

ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı,

satışın durdurulması,

satış ilânının iptali,

süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi,

263 üncü maddenin uygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması,

icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı,

iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası

ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı,

ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedi bin Türk lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür. (2)


İcra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılırsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü uygulanır.

Kesin bir karara karşı kötüniyetle istinaf yoluna başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. İcranın devamı için gereken evrak alıkonularak bunların birer örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konulur.

_______________

(1) 2/3/2005 tarihli ve 5311 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, 362 inci maddeden sonra gelen bölüm başlığı “SON MADDELER”, 363 üncü maddenin başlığı “Temyizi kabil kararlar, kötü niyetle temyiz halinde yapılacak işlem:” iken, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 24/11/2016 tarihli ve 6763 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “bin lirayı” ibaresi “yedi bin Türk lirasını” şeklinde değiştirilmiştir.

İcra Hukuk Mahkemesi -  01.01.2018'den itibaren İstinaf sınırı      8.310 TL


Temyiz sınırı  40.000  TL(01.01.2017-31.12.2018 arası İstinaf sınırı 7.260 TL, temyiz sınırı 40.000 TL; 02.12.2016-31.12.2017 arasında istinaf sınırı 7.000 TL, temyiz sınırı 40.000 TL idi.)
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim