Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile takipte ödeme emriMadde No:32

Ödeme emrine;

a) 20 nci maddedeki kayıtlar,

b) (Değişik:RG-16/4/2013-28620) Borcun ve takip giderlerinin on gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması,

c) Takibin dayanağı olan senet, kambiyo senedi niteliğini taşımıyorsa, beş gün içinde icra mahkemesine şikâyet edilmesi gereği,

d) Borçlunun, takip dayanağı kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasında ise, bunu beş gün içinde ayrıca ve açıkca bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmesi; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın İcra ve İflas Kanununun kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) hakkındaki özel usuller kısmındaki hükümler gereğince yapılacak icra takibinde kendisinden sâdır sayılacağı ve imzasını haksız yere inkâr ederse sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezası ile mahkûm edileceği,

e) Borçlu olmadığı veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa, bunu sebepleriyle birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmedikçe cebrî icraya devam olunacağı,

f) İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde İcra ve İflas Kanununun 74 üncü maddesine göre mal beyanında bulunması, bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapisle cezalandırılacağı ihtarları,

yazılır.

29 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü burada da uygulanır.

 

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim